PŘEDPOVĚDI NA ROK 2013

 

alt

Jennifer Hoffman

Každý rok, od roku 2005, připravuji předpovědi pro nadcházející rok (ačkoliv vlastně nerada něco předpovídám). Sepisuji je s blížícím se koncem roku předcházejícího, umístím je na web, a pak na ně obvykle zapomenu do té doby, než mi někdo připomene, že se na ně mám podívat.  Přesto mají tendenci být velmi přesné, ačkoliv v době, kdy je sepisuji, mi není sděleno přesně, co se ,,stane“, ale spíš to, co má určitý potenciál se odehrát nebo co je energeticky vyrovnáno tak, aby to umožnilo jistým událostem rozvinout se specifickým způsobem.

Pořád  ještě máme  ve všem možnost projevit svobodnou vůli a nikdy  není nic neměnně ,,vytesáno do kamene“, ale žijeme také v časech přechodu a stále více lidí sdílí touhu po míru, lásce, přijetí a sounáležitosti, a právě to má skutečnou  moc vytvořit změny ve světě a umožnit našim realitám – soukromým i kolektivním, aby se staly ,,nebem na zemi“. Jak již bylo často řečeno: ,,Nemáme Zemi zničit, aby ji nebesa mohla převzít. Je naším posláním pozvednout frekvenci lidstva a Země, aby mohl být vytvořen božsko-lidský partnerský vztah a my se mohli vyvinout v ,,duchovní lidské bytosti“. A už jsme tady, připraveni k zahájení dalšího roku.

Ohlížíme-li se  za rokem 2012, můžeme cítit úlevu, že je za námi, protože jsme dosáhli mnohého vyléčení a růstu, a byli jsme schopni zažít změnu věků, když jsme došli k 21. prosinci 2012 a vydali se dál. Země zůstala, ale vše je nyní nesmírně jiné a bude to tak i v budoucnosti. I my jsme jiní a můžeme se rozhodnout čelit roku 2013 jako mocní spolu-stvořitelé nového  paradigmatu na Zemi nebo se můžeme cítit nevyrovnaní, neuzemnění a můžeme se obávat podniknout další kroky, které nám již nikdo nepředepsal. Přešli jsme od karmy ke tvoření a naše největší výzva může spočívat v tom, že nevíme, co chceme stvořit.

Můžeme vidět každý rok jako výzvu minulosti nebo jako novou příležitost stvořit odlišnou budoucnost. Jisté je jedno: již se nemůžeme vrátit nazpátek. Zápasíme s bolestmi transformace, vývojového procesu, jenž se poněkud podobá vyhynutí dinosaurů – zanikne to, co je staré, co vyšlo z módy, co již nerezonuje s pravdou, radostí, klidem, mírem a propojením.

Již můžeme vidět, že mnohé struktury světa, jež slouží několika málo ke škodě mnoha,  se dostávají pod drobnohled… jsme spolu navzájem propojeni napříč světem jako nikdy dříve. Náš fyzický svět se stává stále více ,,virtuálním“ a hranice, které kdysi existovaly z důvodu odlišnosti kultur, zeměpisné polohy, národnosti a příslušnosti k určitému státu, jsou nyní rozpuštěny. Nové generace se považují za občany celého světa, kteří mezi své přátele počítají lidi, s nimiž se možná nikdy osobně nesetkali, a můžeme se po celé zeměkouli prostřednictvím určitých médií během několika vteřin podělit o své myšlenky a představy.

Ačkoliv asi vnímáme onen tlak k přeměně, uvědomujeme si také odpor těch, kteří si nepřejí propustit status quo. A tento odpor v roce 2013 zesílí, protože někteří se svého strachu nevzdají, dokud ještě mají z čeho vybírat.

2012 byl popsán jako rok, kdy jsme získali nazpátek svou sílu a moc, a u mnoha z nás tomu tak skutečně bylo, přestože ne způsobem, jenž jsme si představovali. Někdy se nám naše síla vrátila, protože ti, jimž jsme ji doposud dávali, se rozhodli, že nás už ve svých životech nechtějí. Jindy jsme to byli my, kdo odešel. Nyní, když máme svou sílu zpátky, co s ní tedy učiníme? Přesně to budeme zkoumat v roce 2013.

Tři témata pro r.  2012 byla pravda, integrita a soulad, a dostali jsme mnohou příležitost objevit či odhalit svou osobní pravdu a pravdu ve světě, poznat, s čím jsme v souladu, a jak naše integrita odpovídá naší energii a skutečnému záměru. Byl to dlouhý a náročný rok, a nyní začneme zase další, jenže na úplně jiné úrovni.

2013 je rokem vývoje, kdy budeme moci vzít všechno, co jsme se naučili, a uvést to do praxe ve svém životě. Budeme mít  méně chuť léčit druhé, ,,tam už jsme byli a toto jsme už dělali“… a máme všechna ta trička, ve všech barvách…  Ale jakým způsobem projevíme svou sílu, své schopnosti, když nebudeme léčiteli, když nebudeme svou energii vynakládat a vést se záměre léčení druhých? Můžeme se stát ostatním příkladem harmonického života s využitím vší naší energie a síly, všech našich schopností a možnosti, a nechat je, ať na svém vlastním léčení pracují sami?

Taková bude naše lekce, až budeme kráčet rokem 2013 jednou nohou v každém z těchto dvou světů, v souladu s potenciálem nové Země, a budeme udržovat onen prostor pro ty, kteří se s jejími energiemi ještě musí vyrovnat, a to účinnými způsoby, jež budou naplňovat  nás i život, přičemž budeme žít ze své rozsáhlosti a radosti.

Klíčová témata pro r. 2013:

Vývoj — Ten především je ústředním tématem r. 2013. Jak máme  nechat vyvinout přesvědčení, situace, zkušenosti a myšlení na stupeň jejich vyšších aspektů? Máme všechny nástroje, které potřebujeme, je čas uvést je do provozu. V každé situaci budeme mít na výběr: nechat ji s použitím energie minulosti znovu zopakovat, anebo ji můžeme nechat vyvíjet dále, přičemž jí dodáváme vyšší energii, abychom vytvořili odlišnou možnost a výsledek. To, co takto nenecháme vyvíjet, bude mít bolestné následky, pokud se budeme pokoušet žít v přítomnosti z energií minulosti, které nám nedodávají žádnou sílu. Vztahuje se to i na role, jež jsme hráli jako léčitelé, učitelé a pracovníci světla. Nyní jsme ,,vyvíječi“, kteří mají za úkol uvést lidstvo do souladu s novou Zemí zajištěním toho, abychom s ní byli v souladu ve svých vlastních životech.

Uvědomování si více svých Já — S postupem do vyšších energií si uvědomujeme  sami sebe jako lidské bytosti, ale uvědomujeme si též sebe sama jako nespočet aspektů vlastního Já, z nichž si můžeme libovolně vybírat? To Já, jež právě vyjadřujeme, je jen jedním z potenciálů – pokud se nám nelíbí výsledek, můžeme si jednoduše vybrat jiné. (Popsáno je to detailně v mém Průvodci vývojem pro r. 2013.)

Božská síla a moc — Koncepce moci, v hmotném či lidském smyslu, vždy znamenala ,,moc nad“ někým nebo něčím. Konceptem moci/síly v rámci vzestupu je ,,božství“, což znamená, že jde o naši vnitřní sílu. Je to Zdroj naší vnitřní síly, jenž vyvěrá z našeho spojení se Zdrojem a je vyjádřením našeho božského světla. Nevyžaduje potvrzení a ani někoho, kdo ho přijímá, v tom smyslu, že by nám to měl někdo potvrdit, vyjádřit uznání. Je nezbytné, abychom byli  se svou silou v souladu ve všech záležitostech, a abychom používali své síly a energie k vývoji všech životních zkušeností uvnitř aspektů svého Já.

Pravda — Je to doba, kdy se dozvíme pravdu a něco z ní bude velice znervózňující a má to potenciál vyvolat hodně obav. Na úrovni osobní a celosvětové zjistíme, že ti, které jsme považovali za své přátele, byli ve skutečnosti našimi nepřáteli a pracovali proti nám, a ti, které jsme považovali za nepřátele, byli vlastně našimi přáteli… Mohou přijít doby, kdy budeme mít pocit, že se svět otáčí vzhůru nohama (protřepat – nemíchat…) a nakonec to dopadne dobře. Během roku 2013 bychom neměli zapomínat, že si ohledně ničeho nemáme  úsudek vytvářet unáhleně, že máme jen pozorovat a držet si odstup. Hledejte požehnání v každé situaci – budou tam, i když půjde o ty nejzoufalejší situace. Pamatujte, toto je rok vývoje, aněkdy se energie musí trochu opakovat, než se může začít vyvíjet.

Zde jsou má obecná pozorování ohledně toho, co má r. 2013 pro nás připraveno – pro lidstvo i Zemi:

Změna vědomí v celosvětovém měřítku  Tento aspekt r. 2013 je poněkud problematický, protože to, co začalo v r. 2008 jako celosvětová hospodářská krize, ještě nebylo vyřešeno a stávající systém, na nějž mnozí spoléhají jako svou finanční a fyzickou oporu, již není udržitelný. Během roku 2013 nalezneme více důkazů o korupci,  vypočítavosti, chamtivosti, a o úrovni, na niž se dopracovaly naše firemní, bankovní a vládní systémy ve snaze  zabránit mnoha v přístupu k různým věcem… kvůli prospěchu několika. Posun ve vědomí začíná uvědoměním si existujícího paradigmatu, a ten byl před námi velmi dlouho skryt. V průběhu roku (zvláště v období května až července) bude odhalen příval tajemství, u některých k tomu dojde skrze božský zásah, u jiných díky lidem, kteří už neudrží tajemství, jež doposud uchovávali. Změna celosvětového vědomí může započít hněvem a strachem, ale jejich účelem je naučit lidstvo více si uvědomovat sebe sama, žít prostřednictvím záměru a používat  svou vlastní tvořivou sílu k zajištění radosti, štěstí, úspěchu a hojnosti.

Změny na zemském povrchu — Dramatické, chaotické a ničivé změny na Zemi, jež byly tak dlouho předpovídány, mají ještě stále jistý potenciál uskutečnění, nicméně mnohé z nich jsme již odvrátili. Některé ze změn na Zemi, které vidím možné v r. 2013, jsou přirozené, jiné jsou důsledkem lidských činností. Existuje několik aktivních sopek – kolem Filipín, v části jihovýchodní Asie a v Yellowstonském parku, které povedou ke starostem po celém světě, a též velmi dlouho neaktivní sopka v Austrálii, která se může neočekávaně projevit na konci srpna či v září.

Mnohem větší znepokojení vyvolávají však propady, o nichž se mluvilo v r. 2012 a které se v r. 2013 objeví ve větším množství. Mnoho z nich je způsobeno vrtnými pracemi,  hydraulickým štěpením a jinými známými či skrytými činnostmi, které narušují podloží.

Vidím, že se to děje na Středním Východě, zvláště v Saudské Arábii, v Kataru, Iráku a v USA kolem pobřeží Golfského zálivu, v oblastech kolem Ohia, Pensylvánie, Kentucky, Nevady a Illinois (v současnosti se má za to, že se v Illinois hydraulické štěpení neprovádí, ale věřím, že je plánováno jeho zahájení v r. 2013, a jakmile k němu dojde, bude objevení propadů okamžité, a to do té míry, že nebude již možno dále tajit, k jakým škodám tento postup vede.) Některé z nich budou hodně velké a otevřou se rychle. Může dojít k významným škodám na majetku a nějakým úmrtím.

Víry a energetické portály – Víry na Zemi představují body soustředěné energie a v zemských elektro-magnetických mřížkách se otevírají energetické portály  umožňující energii proudit z vesmíru na Zemi.  Po velkou část r. 2012 jsme stávající portály udržovali v rovnováze a drželi místo novým portálům.  Silné prastaré portály nad Středním Východem, Afrikou a částmi východní Evropy až k Rusku jsou stále otevřené, ale neobejde se to bez velké dávky odporu, jak jsme na Středním Východě mohli minulý rok pozorovat.

Mnoho z nás žilo a žije v místech, kde jsme dosud udržovali energii pro nové víry a vytvářeli portály pro energii nové Země.  V těchto oblastech jsme  se stali extrémně izolovanými a nešťastnými, protože naše energie  přesáhla jejich schopnost vyhovět našim potřebám – neobsahují energii, kterou potřebujeme po podporu růstu své duše. Ačkoliv tedy práce, již jsme odvedli, byla důležitá a nezbytná, nastal čas ji opustit a přesunout se do oblastí, které nám vyhovují.  Existuje potenciál, že oblasti, kam se stěhujeme, se již na náš příchod začaly připravovat, a že toto dění skončí  na začátku r. 2013. Pokud jste se chtěli přestěhovat někam jinam, začněte se připravovat v lednu a nastavte svůj záměr v souvislosti se zkušenostmi, které si přejete v této nové oblasti. Dostane se vám potvrzení načasování a místa –  počínaje březnem, a do září to bude dokončeno.

Solární erupce a výtrysky koronální hmoty  — Rok 2012 zažil  jednu z nejsilnějších slunečních aktivit v lidské historii a v r. 2013 se to zintenzivní. Slunce podporuje růst Země, stejně jako ten náš, a zesílené vyzařování ze slunečních erupcí podporuje nové portály i naši vyšší frekvenci. Slunce bude nadále vysílat vyšší frekvenci k Zemi, což naruší počasí a komunikaci, ale také to pomůže posílit změny ve struktuře naší DNA, které vznikají po 21.12.12. Vzniká nová éra partnerského vztahu Země a Slunce, kdy se Země více slaďuje se silou Slunce, kterou doposud mohla přijímat jen v malých dávkách, protože její  vibrace by jednoduše více nezvládla. Nová sluneční aktivita bude označována jako historická, ale bude více v souladu s našimi vyššími frekvencemi a nebudeme ji vnímat tak silně jako v minulosti, tedy fyzické symptomy nebudou tak obtížné u těch, kteří již přešli k vyšší frekvenci.

Od duchapřítomnosti  k přítomnosti duše — Během své zkušenosti ve třetí dimenzi jsme byli poháněni myslí a se vstupem do vyšších dimenzí existence se touhy duše stávají zjevnějšími a důležitějšími.  Nyní jsme schopni přesáhnout stav, kdy víme, že duše touží po lásce, radosti, míru  a hojnosti, aniž bychom věděli, jak to uskutečnit. Naše ,,plná mysl“, která je plná svých vlastních myšlenek, vzpomínek, přesvědčení a zkušeností, často není sladěna s naší nejvyšší stezkou. Cesta mysli je karmická, stezka duše je v souladu se stvořením. Ačkoliv naše karmická cesta je jednou uličkou stvoření, je to cesta jednoduchá, která má jen jeden výsledek a jeden potenciál

Jsme-li  ,,produševnělí“ neboli jsme-li ve sféře toho, jaká má naše duše přání v souvislosti s naší životní stezkou, vstupujeme do tvoření a máme k dispozici mnoho ulic představujících potenciály pro náš život. Nemusíme si zvolit jen jednu, můžeme experimentovat s mnoha a  najít si tu, která nejvíce odpovídá radosti, již si přejeme zažívat a v níž chceme žít. Žít v ,,produševnělosti“ znamená, že duši svěříme vedení a necháme mysl, aby se naučila tvořit, i když někdy netuší, co se stane jako další.

Energeticky silná období  – V průběhu každého roku  existují  období, kdy se mění energetická rovnováha, dochází k novým energetickým vyrovnáním, otevírají se nové víry a ty staré se uzavírají. To se často střetává s naší vlastní energetickou frekvencí a můžeme se cítit velmi nepříjemně či dokonce fyzicky onemocníme. Říkáme tomu ,,příznaky vzestupu“, protože jsou součástí naší vzestupné stezky, neboť potřebujeme vnášet na Zemi nové energie – v rámci naší mise stvořit ,,nebe na Zemi“. Při takovýchto obdobích můžeme zaznamenat  silné bouře, záplavy, zemětřesení nebo neobvyklé počasí. Ve svých vlastních životech můžeme zažít náhlé konce, komplikace, změny, ba i fyzické onemocnění.

V r. 2013 bude 6 energeticky silných období:

3.-22.1. — Budu tomu říkat ,,mini-silné období“, protože jde o čas zvažování,  přehodnocování a stanovení záměrů.  Pokud si nejste jisti, jaký má být váš další krok,dejte si záměr, že vaše cesta bude co nejradostnější a co nejvíce plná hojnosti… a počkejte, až k vám dorazí odpověď.  Tento měsíc se týká příprav, nikoliv činů. O náplň zpráv se postarají silné sluneční bouře, stejně jako změny vzorců počasí, které přinesou neobvykle teplé počasí tam, kde je obvykle chladno a naopak chladné počasí do teplejších míst.

Únor – Tímto měsícem začíná působit transformativní  síla roku 2013. Budeme doopravdy cítit pohyb energie  a chvílemi se nám může zdát, že se věci vymykají kontrole. V určitém smyslu jde o paradigmata staré Země, která jsou uvolňována, aby ta nová mohla zaujmout jejich místa. Ti, kteří nechápou, co se děje,  mohou být  velmi  nejistí a bude se zdát, že potřebují pomoc, a může nás překvapit, s jakými lidmi a situacemi to bude spojeno.

Březen – červen – Rovnodennost 20. března zavře dveře za paradigmaty staré Země. Každodenní zprávy související s celosvětovými událostmi, jež odhalí pravdu o tom, jak svět doposud fungoval. V této době  vyhlížejte mnohá překvapení v souvislosti s řadou vlád a společností. Silné pozdní zimní bouře (na severní polokouli) a množství deště v ostatních částech světa mohou vést k záplavám.  V této době proběhnou téždvě zatmění.

Červenec – srpen — Nebude nám to příliš připomínat léto, protože se změní spousta plánů a i situace se budou rychle měnit. Dívejte se po komplikacích v dopravě, po bouřích, zvláštním počasí, podivném chování lidí a velkém množství strachu. Mnozí mohou změnit bydliště, buď se přestěhují do nového domova ve své oblasti nebo se rozhodnou využít příležitosti a učinit krok, jenž zvažovali celé roky – včetně přesunu z jednoho konce své země na druhý nebo přestěhování do jiné země či na jiný kontinent. Zvláště po celý červenec dvojnásob ověřujte plány svých cest a veškerou komunikaci.

Říjen — Snad první měsíc od ledna, kdy ucítíme, že si můžeme chvíli odpočinout a chytit dech. Budeme si přát strávit nějaký čas sami, usadit se a vyrovnat s některými změnami, které od února vřely až doteď. Ti, kteří se tento rok přestěhují, pocítí úlevu, zatímco se budou spojovat se svými novými rodinami duší a navážou řadu nových spojení.

Listopad — Měsíc začne zatměním, takže to bude jednoznačně zajímavé. Ti, kteří se již pevně ukotvili ve změnách, jež činili celý rok (dokonce i ve vší té práci, kterou odvedli za poslední dekádu), tlak tohoto měsíce nepocítí. Vlastně to bude spíše určité potvrzení jimi vykonaného díla. Přijde silný pocit spojení lidí celého světa při tvorbě snáze udržitelného, láskyplného a podporujícího světa. Když pomyslím na listopad, napadá mne: ,,Není kam utéci, není kde se skrýt…“ avšak ti, kteří nemají co skrývat, se nemusí ničeho obávat. Nenechte se rozptylovat případných zmatkem – změny jsou nevyhnutelné, chaos je dobrovolný.

Držte si klobouky, legrace teprve začíná…

Bude to tvrdý rok, protože budeme muset provést změny, naučit se žít prostřednictvím záměru, vytvářet si v životě prostor pro probíhající transformaci a propouštět přesvědčení, lidi, situace, jež neslouží naší nejvyšší stezce, nebo, což je někdy důležitější, neslouží našemu záměru radostného života. Vytvoříme to, co – jak říkáme – jsme chtěli celé roky, ale setrvávat v módu ,,chtění“ anebo pak získat to, co jsme chtěli, to jsou dvě odlišné věci. Protože se učíme žít prostřednictvím tvoření (namísto karmy), můžeme zjistit, že se nám otevírá úplně nový způsob života, možná bez mnoha známých obličejů a míst, jež jsme znali tak dlouho. Během celého tohoto roku vám váš záměr bude sloužit jako váš ukazatel a světlo, jež vás povede vaším životem, tudíž si pro tento transformativní rok zaměřený na vývoj stanovujte silné, účinné, smysluplné a ,,produševnělé“ záměry.

Přeji vám překypující požehnání, klid, mír, radost a lásku,  na jejichž společné tvoření již vlídný, milující a podporující Vesmír čeká.

Mnoho požehnání,

Jennifer Hoffman

 

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro 

www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

15. 01. 2013

 

Zdroj: http://www.novoucestou.cz

Vaše komentáře

Reklama