Poslední číslice roku vašeho narození odhalí tajemství vašeho života

 

Je chráněna jedním z pěti základních živlů. Příslušný živel předurčuje důležité okamžiky vašeho osudu. Samozřejmě to nemusíte brát vážně. Ale podívat se, co je na tom pravdy, pro zajímavost můžeme, ne?

Starý čínský kalendář, podle kterého se orientuje východní horoskop, tvrdí, že v každém okamžiku času vládne na Zemi jeden z pěti živlů: Dřevo, Oheň, Země, Voda a Kov. Astrologové jsou přesvědčeni, že živly silně ovlivňují nejenom přírodu, ale také lidskou povahu. Předurčují duševní ustrojení, zvyky a záliby. Podívejte se, zda o sobě dozvíte něco nového.

 

Země (poslední číslice roku narození 8 a 9).

Lidé elementu Země jsou spolehliví a trpěliví. Síly Země je obdařují zodpovědností ve vztahu k blízkým lidem. Mají mnoho ambicí, jsou však přitom idealisty. Problémy řeší postupně a střízlivě. Mají dobře rozvinutou intuici. Lidé kolem nich se jim snaží podobat, protože si váží jejich morálních hodnot. Lidé Země oceňují etiku a kázeň. Vlastních zdrojů dokážou využívat rozumně, což je spojeno s jejich poměrně konzervativní povahou. Vycházejí dobře s penězi. Mnohé věci jsou schopni vidět v jejich perspektivě. V emocích bývají zdrženliví, zároveň však potřebují být milováni. Chybí jim kapička avanturismu a živosti. Bývají tvrdohlaví. Rádi všechno kontrolují, přičemž se nezřídka řídí vlastním zájmem a prospěchem. Ze všeho nejvíc je v životě děsí nejistota. Země je centrem odpovědným za střídání ročních období.

Barva Země je žlutá, asociuje se s trávicí soustavou, zvláště se slezinou a žaludkem. Lidé Země by se měli držet dál od bažinatých terénů a krajiny se zvýšenou vlhkostí.

 

Oheň (poslední číslice roku narození 6 a 7).

Lidé ohnivého elementu vždycky touží po dobrodružství a nikdy neodmítnou jít za něčím novým. Jsou to velmi aktivní a energické osobnosti s předpoklady výborných vedoucích. Rádi soutěží a rádi vítězí. Zpravidla bývají lidé Ohně přitažliví a atraktivní. Nesnášejí samotu, rádi jsou obklopeni lidmi a v neustálém pohybu. Cítí velmi pevné pouto ke svým blízkým a každým možným způsobem podporují všechny rodinné vztahy. Vyznačují se vysokým sebevědomím a sebejistotou. Bývají chytří a přátelští, rozhodní a efektivní, nechybí jim řečnický talent. Nedostatkem lidí Ohně je jejich snaha dosáhnout cíle jakoukoli cestou. Krom toho jsou přespříliš emotivní, chybí jim trpělivost a někdy jsou přehnaně ambiciózní.

Oheň znamená jih, představuje letní období. Barvou ohně je červená, spojená s cévním systémem a srdcem. Lidé Ohně by se měli držet stranou přílišného tepla a nepoddávat se poryvům emocí.

 

Dřevo (poslední číslice roku narození 4 a 5).

Lidé zrození pod ochranou elementu Dřeva jsou velmi štědří. Pevně se drží svých etických zásad, rádi zkoumají svět a analyzují informace. Vyznačují se vzácnou silou přesvědčení. Mají umělecké sklony, jsou kreativní, což se projevuje ve všem, s čím přijdou do styku. Jsou pracovití a vždycky si hledají nějaké zaměstnání. Chtějí se stále něčím zabývat, neboť se domnívají, že práce je nejlepším způsobem uplatnění vlastních sil. Sebejistota je jedním z jejich nejlepších rysů. Dřevění lidé jsou vždycky vděčni za to, co mají, neženou se za nadbytkem a netouží dosáhnout kdovíjakých vrcholů, ačkoli okruh jejich zájmů je široký a pestrý. Jsou to věrní přátelé, nikdy se nechovají sobecky, jsou ideálními týmovými hráči. Jsou velmi soucitní.

Jejich chybou je, že si někdy naberou více, než mohou unést a v důsledku se přetěžují prací, což není nikomu ku prospěchu. Jinak řečeno by se lidé Dřeva měli naučit vytyčit si přesné meze a správně rozdělovat síly. Za určitých podmínek by se mohli stát příliš závislými na jiných a úplně se rozplynout v zástupu. V mnohém by se to dalo pokládat za důsledek jisté pasivity a pomalosti.

Dřevo je východ, jeho obdobím je jaro a s ním souvisí i barva – zelená. Dřevo je propojeno se žlučníkem a játry. Chráněnci Dřeva by se měli vyhýbat oblastem s převládajícími silnými větrnými proudy.

 

Voda (poslední číslice roku narození 2 a 3).

Lidé Vody jsou pokládáni za okouzlující a laskavé. Vyznačují se soucitností. Jsou velmi pružní a skvěle umějí plavat v proudu. Krom toho jsou velmi chytří a také kreativní. Vodní lidé mají neuvěřitelnou představivost a nebojí se ji využít. Je mezi nimi mnoho skvělých filosofů a myslitelů, jsou velmi nezávislí a často si osvojí více než jednu profesi. Zástupci Vody mají ideální schopnosti komunikace a dokážou být velmi přesvědčiví. Je třeba zmínit jejich velké předpoklady pro diplomacii. Jsou to vynikající organizátoři a o nic méně dobří interpreti. Dokážou postřehnout u lidí talent a pomáhat jim s jeho rozvojem. Lidé Vody mohou být uzavření až neupřímní, nikdy nesdílejí svá tajemství s někým jiným. Mají sklony k manipulování. Vždy hledají jednoduché východisko, neboť se vyznačují jistou pasivitou a nezřídka přitakávají nejen svým, ale i cizím rozmarům. Měli by se naučit pevněji stát na vlastních nohou a jít svou vlastní cestou.

Jakkoli to zní paradoxně, lidé Vody by se měli vyhýbat krajinám oplývajícím vodou. Voda je sever, jejím obdobím je zima a barvou černá. Voda je spojena s kosterním systémem a vylučovací soustavou.

 

Kov (poslední číslice roku narození 0 a 1).

Kovoví lidé jsou velmi živí, nezávislí a samostatní, což je podmíněno velmi silnou povahou. Mají se rádi, přitom však se dokážou starat a vážit si také jiných. Jsou zpravidla dosti zdrženliví, při vnějším tlaku však neústupně a bez váhání budou hájit svůj názor. Směřují k vyváženosti, přednost dávají rovnováze a čistotě v každém smyslu toho slova. Vyznačují se spolehlivostí a rozhodností, i když někdy se drží trochu stranou a nepokoušejí se stát součástí skupiny. Jestliže lidé Kovu vědí, co chtějí a co hledají, lze jim závidět rozhodnost, s níž k cíli směřují. Žádné překážky ani nezdary je nemohou zastavit. Všechny problémy dokážou lehce vyřešit. Nemají strach ze samoty. Jediné, co žádají od společnosti, je uznání jejich úspěchů. K nedostatkům lidí Kovu můžeme počítat jejich občasnou impulzivnost. Vědomě či podvědomě jsou všichni nepřekonatelně přitahováni přepychem, penězi a mocí. Často bývají doslova umanutí a chovají se nesprávně. Jako vedoucí jsou kovoví lidé velmi nároční a vyžadují, aby podřízení v maximální míře vyhovovali jejich vysokým standardům a očekáváním.

Kov je západ. Jeho obdobím je podzim a barvou bílá. Asociuje se s dýchacím ústrojím.

 

Převzaté ze stránek http://www.pronaladu.cz/

Má se za to, že rok vašeho narození je dán shůry. A duše si ho nevybírá náhodně. Poslední číslice roku, v němž jste se narodili, má zvláště velký význam.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama