Kontroverzní channeling

Pomocí různých technik se snaží obdržet sdělení ve formě vnitřního hlasu nebo obrazových vizí. Tzv. Channelingová mystika nabízí radikální duchovní cestu. Údajně je schopna podstatně zlepšit úroveň duchovního vývoje, neboť je založena na časté osobní zkušenosti s božskými transcendentálními zážitky.

Praktikuje se buďto jako autochanneling nebo jako channeling prostřednictvím média a využívá telepatické komunikace s jakýmikoli vyššími duchovními silami, duchy či božskými zdroji. S cílem získat informace je vstupováno záměrně do tranzu či lehkého zasnění. Snahou je navázat kontakt s tzv. průvodcem a pokládat mu otázky. Informace tak mohou přicházet v podobě myšlenek, vnitřního hlasu, vizí či automatického psaní.

Jeho zastánci jsou přesvědčeni, že navazují telepatické spojení s bytostmi z vyšších duchovních dimenzí odkud získávají obvykle fascinující, ale často i rozporuplné informace. Často tak bývá přijímáno poselství od duchovních průvodců, mimozemšťanů, andělů, mistrů a neznámých bytostí, aniž by k těmto informacím bylo přistupováno kriticky. Obvyklou chybou je, že zdroj těchto informací není považován za důležitý, ale za důležité bývá pokládáno to co je sdělováno.

Jako argument ve prospěch channelingu bývá obvykle uváděno, že obdržené informace mají určitou hodnotu minimálně pro jeho příjemce, neboť by jinak nebyly předávány, a přitom je opomíjeno, že i naše ego je schopno nám zinscenovat takovýto přenos jen proto, aby si upevnilo svou pozici. Ověření pravosti zdroje je často prováděno položením otázky, na kterou neznáme odpověď, a proto se předpokládá, že ji nemůžeme ovlivnit. Přitom je opomíjen fakt, že ona odpověď se může nacházet v našem podvědomí, aniž bychom si to uvědomovali.

K chanellingu se uchylují nejčastěji mladí duchovně nezkušení lidé, neboť se jim zdá, že na své duchovní cestě nedosahují žádných zřetelných výsledků. Bezhlavě se vrhají do kontaktů s neznámými entitami a jsou uspokojováni přemírou fascinujících informací, které obdrží ve svém spojení. Brzy se začnou považovat za výjimečné a neuvědomují si, jak v nich sílí egoismus, když líčí své duchovní zážitky o vstupu do „božských dimenzí“.

rp_realita1-300x199.jpg

Ve své zaslepenosti jsou přesvědčeni, že dostávají informace, které potřebují pro svůj duchovní růst. Ve svých mentálních kontaktech získávají duchovní průvodce a domnívají se, že pokud se jim bude dařit, získají další a vyšší. Někteří z nich jsou v trvalém kontaktu s desítkami takovýchto učitelů. Takto žijí ve své zaslepenosti a myslí si, že byli k tomuto poslání vybráni božskými silami.

Někteří si vytvářejí vlastní mentální představy o své duchovní zkušenosti nebo osvícení, což může vést k naplnění ve své obrazotvornosti a falešné představě o své duchovní velikosti. Veškeré takto přijaté informace bychom proto měli přijímat s nejvyšší opatrností. Musíme se mít na pozoru před těmi, jejichž výplody podvědomí jsou často zaměňovány za seriózní nebo prorocká sdělení. Často jde jen o informace získané spiritistickým kontaktem, a ty jsou většinou nepravdivé a zavádějící.

Tento proces bývá s trochou nadsázky přirovnáván k intuici, ale nejblíže má určitě k mediumitě (schopnosti být médiem). Snadno lze podlehnout iluzi, že hlas ega je hlasem Nadjá. Ve většině případů je channeling vyvoláván záměrně s cílem získat určité informace, na rozdíl od pravé intuice, kde ke zdělení dochází náhle, aniž bychom ji očekávali nebo vyžadovali. Skutečná intuice přicházející z našeho vyššího Já nás přivádí blíže ke skutečnému životu bez ega.

Filozofie vždy usilovala o probuzení a rozvíjení intuice pomocí meditace, ale nikdy nebylo jejím záměrem usilovat o získání intuice z jiného (nižšího) zdroje než z Nadjá. Nejvyšší poznávací schopností mudrců je insight, což je přímý vhled do podstaty Nadjá a svrchované skutečnosti vesmíru. Filozofický insight je na rozdíl od mystického velice přesný, jasný a oproštěn od všech emocí.

Přenášení myšlenek či celých sdělení z jedné mysli do druhé je možné pouze proto, že za vším je jedna společná Mysl a všechny bytosti jsou ukotveny v univerzálním vědomí. Tato Univerzální mysl umožňuje, aby individuální mysli byly mezi sebou propojeny, neboť jsou všechny součástí tohoto celku. Existují nejen individuální mysli, ale také kolektivní a všeobsáhlá podvědomá mysl – Kosmické vědomí.

Zemanta Related Posts Thumbnail

Protože požadované informace přicházejí často ze smíšených nebo nejistých zdrojů, nemusí být pro nás přínosem, neboť může snadno dojít k záměně vyššího zdroje za nižší. To, co je při channelingu pokládáno za komunikující bytost, je většinou projevem části podvědomé mysli. Síla podvědomé sugesce snadno pronikne do těchto poselství a taktéž potlačená přání nebo vzpomínky je mohou ovlivnit. Těžko bychom dnes hledali někoho s myslí dokonale pročistěnou zbavenou vlivu egoismu a s dokonale rozvinutou intuicí.

Mnoho spojení vzniká na základě touhy spojit se s duší zemřelého a tato touha už sama o sobě je problémem, protože ovlivňuje přijaté informace stejně jako naše představy, návyky a tendence. Rozvíjet mediumitu za účelem vyvolání psychických jevů či informací je vždy rizikem, neboť se vystavujeme vlivům neznámých a často i zlovolných duchů. Spritistická mediumita je velice nebezpečná i tím, že otevíráme svou mysl přímému vlivu jiné mysli.

Ať už člověk vstupuje do tranzu či stavu zasnění, vždy to je rizikem, protože jeho mysl může být ovlivněna jinými bytostmi. Takzvané astrální cestování není tím, za co je považováno, neboť se jedná o pouhé vize a představy na úrovni snu zprostředkované individuální myslí. Zatímco mysticismus s rozvinutou intuicí je plodem duchovního vývoje, tak mediumita je většinou umožněna vlivem a nadvládou někoho jiného.

Nebezpečí často opakovaného, vědomě vyvolávaného spojení je především ve zvýšené senzitivitě mysli, což může vést k silnému zahlcení informacemi, které příjemce není schopen pojmout. Často se takto ocitá na pokraji zoufalství, které může vyvrcholit mentální poruchou a v některém případě i sebevraždou, neboť člověk ztratí kontakt s vnějším světem.

Nebezpečné nástrahy mediumity a nepříliš vyvinuté intuice mohou silně ovlivnit mysl každého člověka. Každý průměrně senzitivní člověk s nedokonale ovládnutou myslí může prohlašovat, že jeho sdělení je přímo od boha, aniž by si uvědomil, že mohou být ovlivněna jeho představami, pocity a skrytými tužbami. Je mnohdy těžké rozlišovat mezi pseudointuicí a intuicí pravou. Většina těchto velkolepých sdělení je ve skutečnosti jen výplodem jejich mysli a odpovídá jejich sklonům a představám s daným omezením.

Ve snu jsme svědky toho, jak naše mysl vytváří podobu různých osob, které k nám promlouvají. Stejně tak je možné, aby ze skryté úrovně našeho podvědomí k nám pronikaly hlasy naplňující naše očekávání a odpovídající dané úrovni. V mysli je mnoho latentních sil a při jejich postupném odhalování se mohou objevit některé tendence vyvinuté v minulých vtěleních.

Zemanta Related Posts Thumbnail

Psychické zkušenosti přitahují velmi mnoho lidí, neboť odhalují nevídané skryté síly, které jsou uloženy v latentním stavu v lidské duši. Neměli bychom po těchto silách toužit a pokud se objeví, tak je brát jako vedlejší produkt duchovní cesty, neboť vyšší vědomí a mentální klid je mnohem důležitější zkušeností. Taktéž není třeba připisovat příliš velkou důležitost vizím či hlasům, neboť stačí si je uvědomit a považovat za vedlejší produkty mysli. Psychické zkušenosti nemusíme zavrhovat, ale ani se jimi příliš zabývat. Důležitější je naučit se vyciťovat přítomnost, která je za nimi.

Každý, kdo si za svůj cíl zvolí nejvyšší dosažení, by se měl mediumitě vyhnout pokud chce zabránit tomu, aby mu v cestě překážela nebo ho z ní odvedla. Hledající by neměl usilovat o stavy, ve kterých ztrácí kontrolu nad svým vědomím, ale naopak by měl pomocí meditace vědomí prohlubovat a rozšiřovat. Jediné, čím bychom se měli nechat ovládat je naše vyšší jáství nebo žijící duchovní mistr.

Tak jak procházíme duchovním vývojem, naše mysl je stále citlivější, vnímavější a má tendenci neodmítat nic z toho co je jí předkládáno. To může být nebezpečné, neboť jsme zaplaveni často zbytečnými a mnohdy i negativními informacemi. Ve svém vlastním zájmu bychom měli být otevřeni pouze přílivu Nadjá a nejvyšší pravdě.

Obecně platí, že čím více je člověk duchovně pokročilejší, tím méně vyhledává psychické zkušenosti, neboť nejvyšší duchovní zkušenost je ukotvena v tichu, prosta všech emocí a obrazů. Cílem skutečného Hledajícího je rozvíjet a prohlubovat intuici do té míry, aby mohly čisté a ničím nezkreslené podněty přicházet přímo z Nadjá.

 

Autor: ❤ Mia ☮

VOLNĚ ZPRACOVÁNO PODLE KNIHY: ZÁPISKY PAULA BRUNTONA SVAZEK 11 SENZITIVOVÉ, ZDROJ: PAULBRUNTON.CZ, WWW.SLUNECNYZIVOT.CZ

Zdroj: http://slunecnyzivot.cz

Lidé už od nepaměti touží po spojení s vyšší moudrostí a věří, že získají informace, které jim pomohou pochopit skutečný účel své existence.

channeling

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama