ÉTERICKÉ ODSEKÁVÁNÍ POUT

Dlouhodobé a intenzivní vztahy vytvářejí silnější vlákna než vztahy letmé. Jestliže jsou vztahy zdravé a založené na lásce, jsou vlákna (většinou jsou vidět jako silné provazy – trubice) zdrojem léčivé energie, které proudí tak a zpět mezi vámi nebo dvěma danými lidmi. Obvykle k nám ale proudí prostřednictvím těchto vláken a trubic jed hněvu a strachu, nebo člověk na druhém konci vysává z nás naší energii.

Odsekávání pout

Jsme-li poutáni k nějakému člověku nebo předmětu na základě strachu, vytváříme spirituální vodící šňůry, které této osobě či předmětu brání odejít z našeho života nebo se změnit. Tyto šňůry vypadají jako chirurgické hadičky a rostou v závislosti na délce a intenzitě daného vztahu. Tudíž, nejdelší vlákna nás poutají k rodičům, potomkům a dalším dlouholetým, intenzivním vztahům.

Tato pouta jsou jako duté trubice, jimiž energie proudí tam a zpět mezi dvěma vzájemně připoutanými osobami. Jsou to na strachu založená pouta, která jsou vždycky nezdravá, jelikož vycházejí z dysfunkce. Nemají nic společného s láskou nebo zdravou součástí vztahu. Přetnutí pout neznamená opuštění nějakého člověka, ani rozvod; jde jen o uvolnění nezdravé části vztahu. Éterická vlákna rovněž nesouvisejí se stříbrným vláknem, které k sobě vzájemně poutá duši a tělo. Láska a stříbrné vlákno nemohou být náhodně přeseknuty.

Řekněme, že máte vlákno, jímž jste připoutáni k příteli nebo příbuznému, který trpí depresí nebo jinak strádá. Tento člověk z vás bude čerpat energii, podobně jako násoska na pohonné hmoty u benzínové pumpy. Budete se cítit unaveni, aniž budete vědět proč. Žádné množství kávy, cvičení nebo spánku nedokáže regenerovat vaši energii, je-li zdroj vyčerpáván skrze éterické vlákno. Jakmile se osoba, k níž jste étericky připoutáni, rozzlobí, její vztek se bude řítit éterickými vlákny rovnou do vašeho těla a čaker. To může vyústit ve fyzickou bolest, která se zdá být zcela bez příčiny a žádná léčba na ni nezabírá.

Lidé, pro něž je pomáhání profesí, jako jsou učitelé, poradci a léčitelé, často mívají velké množství vláken, jimiž jsou spojeni se svými studenty a pacienty. (Totéž platí pro ty jedince, kteří neustále pomáhají přátelům a příbuzným v nouzi.)

Proto je důležité přeseknout vlákna po každém sezení, kdy někomu pomáháme, nebo kdykoli pocítíme bez zjevného důvodu fyzickou bolest nebo otupělost. Vlákna mohou opět narůst, jestliže se vztah obnoví za původních podmínek založených na strachu. Nicméně, nové trubice jsou již tenčí, takže z vás může být odčerpáváno, nebo do vás vléváno, menší množství energie.

 

Přetínání pout s archandělem Michaelem

Michael nosí s sebou meč, který přetíná jakoukoli připoutanost k negativitě. Jednoduše se upněte na myšlenku: „Obracím se teď na tebe, archanděli Michaeli. Prosím tě, přesekni pouta strachu, která mě připravují o moji sílu a vitalitu“. Zatímco Michael přetíná vlákna, ti­še vyčkávejte. Skrze odseknuté trubice pošle vám i tomu druhému člověku léčivou energii.

V okamžiku, kdy Michael odsekne trubice, pocítí senzitivní li­dé změny v těle a v tlaku vzduchu, po nichž následuje nárůst ener­gie a zmírnění nebo vymizení bolesti.

Michael může přetnout ona vlákna pouze tehdy, pokud jste ochotni vzdát se starých pocitů zášti v souvislosti s osobou, k níž jste připoutáni. Pokud lpíte na hněvu, nebo nejste schopni odpus­tit, vlákna nebudou přeťata. V takovýchto případech, zatímco pro­vádíte metodu popsanou výše, v níž se obracíte na archanděla Mi­chaela, pomyslíte-li na danou osobu, připojte doušek: „Jsem ochoten směnit veškerou bolest za mír. Prosím, ať mír nyní nahradí jakouko­li bolest“.

Kromě dvou metod uvedených výše doporučuji projít následující krokem: S úmyslem přeseknout pouta strachu s nimi spojená vybavte si tyto konkrétní jednotlivce: matku, otce, potomky a minulé či současné partnery, jednoho po druhém. To jsou specifické vztahy, které s sebou nejčastěji nesou vlákna související s fyzickou bolestí.

Vlákna vznikající při na­vazování nových citových se podobají pavoučí síti, protože jsou sla­bá a lepivá. Michaelův meč v těchto vláknech uvízne jako nůž pro­cházející sítí. Požádejte o pomoc archanděla Rafaela následujícím postupem:

„Vizuálně či pocitově si představte, jak se k vám přibližu­je archanděl Rafael s čistící pěnou ve spreji, kterou rozprašuje všude kolem vašeho těla. Tato pěna, podobná čistidlu na hou­ževnaté nečistoty, okamžitě rozpouští vlákna založená na stra­chu, související s novými nebo krátkodobými známostmi. Jak­mile pěna dokonale rozpustí vlákna, Rafael smyje zbytky čistící pěny proudem zeleného léčivého světla. V tom okamžiku jste osvobozeni ode všech tenkých vláken a na energetické rovině by­ste měli pocítit příval energie.“

 

Přetínání pout závislosti

V poloze vsedě přemýšlejte o jakémkoli návykovém chování ne­bo situacích, jichž byste se rádi zbavili. Buďte si jisti, že se jich oprav­du chcete zbavit, protože tato metoda je velmi působivá. Po pro­vedení této techniky buď vysadíte z ničeho nic, nebo podlehnete ještě poslednímu záchvatu závislosti, který vyústí v konečné zanechání návykového chování.

Dalším krokem je představit si veškeré věci či situace s touto zá­vislostí spojené, ve svém klíně. Následně si vizuálně nebo pocitově představte, jak se vznášejí asi třicet centimetrů před vaším břichem. Všimněte si sítě vláken šířících se z vašeho břicha směrem k návy­kovému konání. Tato vlákna vypadají jako kořeny stromu. V du­chu požádejte archanděla Rafaela, aby tato vlákna dočista odsekl. Jakmile jsou vlákna odťata, pozorujte, jak snadno od vás tyto ná­vyky odpadají.

Poté Rafael prostoupí vaše břicho smaragdově zeleným světlem, aby dokonale uzdravil všechny staré rány. Zatímco zhluboka dý­cháte, Rafael odseknutými vlákny vlévá léčivou zelenou energii do vašeho těla. Jak se nadechnete, veškerá dřívější prázdnota či úzkost je nyní naplněna, vyléčena a harmonizována mocnou léčivou ener­gií archanděla Rafaela. Poděkujme Rafaelovi za tuto léčbu!

 

Přetínání pout k hmotným předmětům

Neklamným znamením toho, že jste étericky připoutáni k ně­jakému hmotnému předmětu, je to, že se nedá za žádnou cenu pro­dat. Mnozí lidé jsou vlákny připoutaní ke svým domům a automobilům, protože jedna jejich část tuto věc nechce prodat. Následkem toho nezabírá ani masivní reklama, ani snižování ceny.

Vlákna vůči předmětům obvykle vyrůstají z chodidel a jsou spo­jena s tou částí předmětu (nebo místnosti domu), k níž je člověk nejvíc poután. Pokud opravdu chcete danou věc prodat, požádejte archanděla Michaela, aby od chodidel vašich nohou ta vlákna od­sekl, a buďte si jisti, že něco lepšího tuto věc nahradí. Dělejte to s vědomím, že vaše „oproštění se“ od této věci přinese prospěch je­jímu budoucímu majiteli.

 

Zdroj: FB Martinka + odkaz

http://www.nakridlechandelu.cz/andelske-leceni/etericke-odsekavani-pout

Každý člověk, s nímž jsme něco citově prožili, s námi zůstává i nadále spojen prostřednictvím jakéhosi éterického vlákna.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama