POCTIVOST

zahrnuje mnoho jiných, velmi cenných vlastností. Je právě tak věcí srdce a rozumu, jako i vnějšího projevu. 

Abychom mohli někoho charakterizovat jako poctivce, nestačí k tomu jen jeho přímočaré a spravedlivé jednání, 

neboť by při tom mohla hrát roli i vypočítavost, podvědomý zájem získat výhody hmotné nebo jiné povahy, například 

pochvalu, dobré jméno, popularitu, slávu a podobně. K poctivosti je potřeba celou osobu – nitro i vnějšek – 

celistvost, úplnou pravdivost ducha i vnější činnosti. Teprve tehdy je nitro čisté, tvář jasná, oko zářivé a 

pokoj v celém vystupování – všechno to jsou znaky poctivého člověka. 

Poctivost je buď z jednoho kusu nebo je to sebeklam. Nikdo nemůže být poctivý ve vlastní rodině a nebýt takovým 

ve svém zaměstnání. Nikdo nebude poctivý v politice, jestliže není poctivý v manželství. Nikdo není poctivcem ve 

veřejném životě, pokud v soukromém lavíruje. 

Poctivost není ledajaký koláč, který je možné krájet na kusy. Je to věc svědomí, jež je jisté, přímé. Je to věc 

čistého srdce, o němž je řeč v blahoslavenstvích a projevuje se v gestech i výrazu tváře, ve slově i úsměvu, v 

práci i v řeči. Používá slova pravdivá, s nefalšovaným přízvukem, nevyumělkovaná gesta, přímočarost ve 

společenských vztazích. Nic není poctivému člověku odpornější než jednat, hovořit či tvářit se „jen jako“. 

Nejčastěji se výraz „poctivý“ používá jako charakteristika lidí ve veřejném životě, pokud jsou ve všem 

spolehliví, nebo pokud se za žádných okolností nenechají koupit za peníze, kariéru, společenské postavení, oblibu 

a jiné výhodné vztahy k lidem. V politice a ve veřejném životě vůbec jsou tyto osobnosti také vidět zřídka, takže 

občané po tolika zlých zkušenostech nejsou ochotni věřit nikomu. Spíše se přikloní k názoru, že se jedná pouze o 

dobře přiléhající masku. Nikdo většinou není ohrožen profesionálními nebezpečími – bohatstvím, slávou a mocí – 

jako politik. Dokonce i mezi těmi, kteří byli jako nepolitici známi svou všestrannou integritou je nejeden, který 

díky profesionálním nebezpečím zakopne nebo úplně selže. 

Ale poctivost se vyžaduje nejen od lidí s výjimečným společenským postavením, nýbrž ode všech občanů – otce 

rodiny, manžela, řemeslníka, obchodníka, lékaře i technika. S jakým zadostiučiněním lidé zaplatí i vděčným 

spropitným řemeslníkovi za opravu, když vidí, jak poctivě se věnuje své práci! A kolik vděčných pacientů mívá 

lékař, když se tito přesvědčí, že je poctivý a svědomitý.

obrázek

Když poctivci udělají chybu, umějí si ji i přiznat. Nepřehodí přes ni zlatý pláštík výmluvy na obelhání jiných 

nebo i sebe. Beztak si časem všichni uvědomí, že za deformace není zodpovědné zrcadlo, ale tvář. Poctivého 

člověka lze poznat i při pochybení. Uzná svůj omyl, respektive chybný krok. Nezmenšuje svou odpovědnost, ale ani 

nezveličuje, tedy nesahá po úskoku naříkat nad svou bezednou bídou, aby vzbudil soucit. Tímto by vlastně dělal 

další chybu. 

„Kdo otevřeně přizná své špatné vlastnosti, ten není daleko od dokonalosti.“ (W. A. Heiby). 

Poctivec se proto vždy v životě uplatní, i kdyby neudělal kariéru. Všude vzbuzuje důvěru a to na něj zpětně 

působí tak, že neupustí od své přímé cesty. 

Poctivost jako i každá jiná ctnost, předpokládá i další mravní vlastnosti jako jsou pravdomluvnost, upřímnost, 

nezištnost, dále velmi důležité ctnosti pevnosti, spravedlnosti, ale zejména prozíravosti, jež je duší všech 

ctností. 

Přestože si poctivce každý váží, jsou to lidé velmi zřídka se vyskytující. Příčinou je především nedostatek 

dlouhodobé všestranné výchovy, která by nejen přihlížela na vytváření předpokladů této ctnosti, ale která by také 

uměla trvale inspirovat k takovým zdrojům motivace, jež by nikdy nevyschly. 

Jako mnoho jiných ctnostných modelů jednání ani tento není „en blogue“ předmětem výchovy, ale plodem sbíhavě se 

vyvíjejících, eticky rozhodujících vlastností jako jsou důkladnost, ohleduplnost, svědomitost, trpělivost, 

spolehlivost a podobně. Jestliže rodina, škola a prostředí, ve kterém mladý člověk roste, systematicky dbají na 

pěstování těchto vlastností, jejich zdravým plodem bude – kromě jiného – poctivost. 

Rodiče mohou dát dětem i v tomto ohledu ty nejlepší základy. Spočívají však v plastické, stále se vyvíjející živé 

podstatě, vystavené různorodým vlivům. Prvním z nich je škola. Přímo vytrhne dítě z rodiny a svým působením 

rodině nejen konkuruje, ale velmi často se v obsahu výchovy, jakož i v motivaci, staví proti ní. Kromě toho v 

narůstající míře hraje důležitou roli ulice, zábavný průmysl a rozkošnictví. 

Když se člověk vymaní z pod diktátu školy a ulice, je již fáze výchovy podle všeobecně odůvodnitelné či 

neodůvodnitelné praxe skončená a začíná dlouhé období sebevýchovy a cílevědomého mravního růstu. To je však 

zpravidla pouze u těch, kteří mají smysl pro mravnost, ale spíše z hlediska pozitivního než negativního. 

Konkrétně: nesoustředí se tolik na mravní pády a hříchy, ale na osvojení si správných modelů jednání. Jestliže 

mají zároveň staršího zkušeného přítele, moudrého rádce, mohou v krátkém čase dosáhnout velkých úspěchů v každém 

ohledu – i v poctivosti. Škoda jen, že i profesionální vychovatelé tak málo dbají na výchovu sociálních 

vlastností či ctností. Pokud se u někoho přece jen alespoň částečně vyvíjely nebo vyvinuly, tedy pouze pod vlivem 

čistě praktické motivace nebo prospěchářské etiky: pokud budu mít všechno v pořádku a budu znám jako poctivec, 

dostanu se dopředu a udělám kariéru. Ale toto již není poctivost, nýbrž vypočítavost. Takovíto lidé jsou schopni 

v naději na velký zisk opustit účelovou poctivost v malém. 

Poctivost pro poctivost samu je nemyslitelná a nemožná. Opravdová ctnost poctivosti může mít pouze jednu jedinou 

motivaci a to je ta vše přesahující: láska ke Spravedlnosti, neboť za ní stojí sám Bůh, Stvořitel, smysl a cíl 

lidské bytosti.

Úryvek z knihy „Každý sa môže zmeniť – Dynamické modely správania“ od Antona Hlinky, převzato z www.os-obroda.cz

Zdroj: e-mail

Vaše komentáře

Reklama