Naučte se číst z ruky

Čáry na dlani jsou u každého zcela jiné a specifické a jejich uspořádání, a také stavba dlaně, nám mohou jak mnoho napovědět, tak i před mnoha věcmi varovat. Čtení z ruky je velmi staré učení, kterým se zabývali již staří Egypťané, a jak už to u všech druhů věštby bývá, setkává se i s otevřenou kritikou.


1. část: Čtení z ruky pro začátečníky


V rukách se nachází zakončení několika tisíc nervů, které jsou propojeny s mozkem, a tak vše, co prožíváme, všechny naše skutky a z nich vyplývající důsledky, se odrážejí i na našich rukách.Čtení z ruky tedy vychází z toho, že lidská dlaň je věrným obrazem člověka a jakousi mapou, na které se značí nejen naše minulost, ale i přítomnost a budoucnost. V dlani se odráží nejen to, ale i charakterové vlastnosti, schopnosti, kterým jsme se naučili, potenciál pro další osobnostní rozvoj, či zdravotní stav.

Jelikož jsou dlaně tak úzce spojeny s mozkem, mění se čáry na dlani v průběhu života neustále. Odráží se na nich naše zdravotní problémy, důležité okamžiky, vztahy, i události, které nás do budoucna ovlivní. Mohou nás tak varovat před špatným rozhodnutím nebo nadcházejícími problémy, kterým můžeme včas předcházet.

Ze které ruky číst?

Čtení z ruky se provádí na pravé i levé dlani. Podobají-li se jejich čáry, můžeme mluvit o člověku, který umí využívat svého talentu a předpokladů k cestě za štěstím a úspěchem. Jsou-li linie čar obou rukou zcela rozdílné, skrývá se zde ještě potenciál, který není využitý a je třeba jej probudit. Chiromantie se zabývá čtením z obou rukou, každá však prozrazuje něco jiného. V prvé řadě musíme přijít na to, která ruka je hlavní a která vedlejší.

Jak poznat hlavní ruku

Hlavní ruka je u většiny lidí ta, se kterou píšeme nebo ve které držíme nářadí apod. Ovšem není podmínkou, že pravák bude mít vždy hlavní ruku pravou. Zkuste malý test, který vám tajemství odhalí:

Nedívejte se na své ruce, sepněte dlaně k sobě a zkřižte prsty. Který palec zůstal nahoře? Jde o palec hlavní neboli dominantní ruky. Zkuste teď zkřížit prsty tak, aby zůstal nahoře palec druhé ruky. Která poloha je vám pohodlnější?

Na hlavní ruce najdete obraz toho, co už se stalo a jak nás to ovlivnilo, kdežto vedlejší rukanám ukazuje charakterové vlastnosti, talent a potenciál, který v sobě máme. Vedlejší ruka podává informace spíše z oblasti emocí a skrytých tužeb, zatímco hlavní ruka říká, čeho bylo nebo nebylo dosaženo.   
I z toho důvodu se čtení z ruky provádí na dlani vedlejší ruky.

Každá čára na dlani má svůj význam

Základní čáry na dlani se označují jako čára života, hlavy, srdce a osudu. Čtení z ruky se provádí na základě délky, hloubky a umístění těchto čar, a také podle navazujících vedlejších čar a jejich polohy. Vše o vedlejších čarách se dozvíte již brzy v dalším díle článku.

Čára života

Životní čára neukazuje na délku života, jak se mnozí mylně domnívají, ale je obrazem radosti ze života, životní síly a vitality, poukazuje na fyzickou zdatnost a odolnost. Čára života začíná mezi palcem a ukazováčkem, táhne se obloukem směrem k polovině spodního konce dlaně a stáčí se směrem k zápěstí. Ideální čára života je jasně zřetelná, hluboká, bez přerušení a zlomů.

Krátká čára života vypovídá o oslabení životní síly, které může být způsobeno nejen nemocemi, ale i nezájmem o druhé a celkovou nechutí do života.

Dlouhá nepřerušovaná čára života je ideální. Značí radost ze života, spontánnost, pevné zdraví a schopnost snadno překonávat překážky.

Dlouhá přerušovaná čára života ukazuje na nespokojenost s dosavadním životem a zásadní změny, kterými procházíme.

Zdvojení čáry života značí pevnou oporu, která nás provází a díky které máme větší jistotu a sebedůvěru.

Rovná čára života napovídá o nedostatku sebedůvěry a špatném vztahu s druhými.

Začátek čáry života začínající souběžně s čárou hlavy značí nejistotu pramenící z těžkého dětství, mlčenlivost a neschopnost prosadit se.

Čára hlavy

Tato rýha vypovídá o našich zájmech, schopnostech, vnímavosti, inteligenci a potenciálu uplatnit se. Čára hlavy začíná podobně jako čára života mezi palcem a ukazováčkem a táhne se mírným obloukem napříč dlaní. Ideální čára hlavy je silná a prochází v oblouku celou dlaní až k vnější hraně dlaně.

Krátká čára hlavy značí nedostatek fantazie, který může být omezením pro jinak praktické schopnosti.

Dlouhá rovná čára hlavy je znakem pevné vůle a odhodlanosti dosáhnout cíle i za cenu osobních obětí.

Dlouhá zakřivená čára hlavy vypovídá o nezávislosti, vysoké inteligenci a realistickému vnímání.

Dlouhá zakřivená čára hlavy končící až téměř u zápěstí je projevem kreativity a fantazie, ale i neschopnosti se plně soustředit.

Nepravidelná čára hlavy poukazuje na potíže se sebeprosazením a nízké sebevědomí.

Čára hlavy protínající čáru života se objevuje v případě uzavřenosti před okolním světem, nízké sebedůvěry a neschopnosti svobodného jednání.

Prohnutá čára hlavy ukazuje na problémy se soustředěním a příliš mnoho zájmů a činností, z nichž ani jedna se nedělá pořádně.

Čára hlavy na konci rozdvojená značí kreativitu i praktičnost, jde tedy o osobu schopnou prosadit se téměř v jakékoliv oblasti.

Čára hlavy připomíná řetěz v případě, že chybí schopnost jasně a logicky uvažovat, a to i při dlouhodobém stresu.

Zdvojená čára hlavy se objevuje jen v případě mimořádných schopností a talentu.

Čára srdce

Srdeční čára je spojena nejen se zdravotním stavem, ale také s emocemi. Začíná na kraji dlaně pod malíčkem a v ideálním případě se mírně stáčí směrem k ukazováčku. Každé přerušení čáry srdce je známkou zdravotních problémů. Ideální čára srdce je nepřerušená a jasně viditelná, táhne se od vnější strany dlaně do místa mezi ukazováčkem a prsteníčkem.

Čára srdce končící mezi ukazováčkem a prsteníčkem je obrazem vyrovnanosti, srdečnosti, spolehlivosti a v případě nepřerušení i pevného zdraví.

Krátká čára hlavy je znakem sobectví a tzv. „chození přes mrtvoly“.

Dlouhá čára srdce směřující k ukazováčku je projevem idealismu a romantické duše.

Dlouhá čára srdce končící nad začátkem čáry hlavy se objevuje v případě velké potřeby lásky a projevování citů.

Čára srdce připomínající řetěz vypovídá o nestálosti citů, nedůvěře v druhé a silným sklonům k nevěře.

Čára srdce na konci rozdvojená značí vyváženost citů, umění jednat s lidmi a velkou emoční inteligenci.

Čára srdce na začátku rozdvojená je známkou vysoké inteligence a schopnosti přesvědčit druhé na základě osobního šarmu.

Čára srdce končící tam, kde začíná čára života a čára hlavy svědčí o závažném vnitřním konfliktu. Poukazuje na traumatický zážitek, ze kterého se těžko dostává.

Čára osudu

Tato čára se nevyskytuje u každého. V případě, že čára osudu úplně chybí, jde o člověka, který zatím není schopen převzít zodpovědnost za svůj život a svoje činy, dělá mu potíže přizpůsobit se a soustředit se. Přítomnost čáry osudu sama o sobě ukazuje, že jde o osobu mající svůj život pevně v rukách. Čára osudu začíná u zápěstí a táhne se vzhůru směrem k prostředníčku. Čím začíná výše, tím později převezme osoba zodpovědnost za to, co se v jejím životě děje.

Čára osudu může mít velmi rozličné tvary a odlišnosti a záleží na každé maličkosti, proto není jednoduché se v ní vyznat.

Čára osudu začíná na čáře života tehdy, jde-li o osobu velmi obětavou a podřizující svůj život přáním a potřebám svých blízkých, pro které je schopen všeho.

Čára osudu končící na čáře hlavy svědčí o špatných rozhodnutích a opakujících se chybách, které vedou k neúspěchu.

Čára osudu končí na čáře srdce v případě, že jde o osobu, která se nechá zcela pohltit svými city a neumí je ovládat.


Čára osudu na začátku rozdvojená je znakem cílevědomosti a kariérismu, ale ne za každou cenu.

Čára osudu začíná na rascetě (vodorovné čáře na zápěstí) v případě, že člověka čeká šťastný život bez větších překážek.

Tmavě červená zdvojená čára osudu prozrazuje velkou bezohlednost a sklon k násilí.

Čára osudu má proměnlivou sílu a zbarvení ukazuje na období jednodušší a složitá. Je-li čára bledá a téměř neznatelná, jde o těžké období, je-li naopak zabarvená a dobře viditelná, nebudou v tomto období větší překážky.

Zakřivená čára osudu značí velké životní změny.

Přerušení čára osudu hned ze začátku znamená, že se velmi brzy osamostatní nebo se v rodině stanou velké změny.

Čára osudu přerušovaná vícekrát uprostřed dlaně nevěstí nic dobrého. Je to znamení, že v životě nebude moc příležitostí k radosti.

Zdvojení čáry osudu na konci je dobré znamení, neboť předpovídá klidné a bezstarostné stáří.

Vystupující větve z čáry osudu směřující nahoru znamenají vzestup a vývoj.

Vystupující větve z čáry osudu směřující dolů znamenají obrat k horšímu.

Kolmé čáry protínající čáru osudu značí nečekané překážky.


Čtení z ruky – 2. část: Vedlejší čáry

V prvním díle Čtení z ruky pro začátečníky jste se dozvěděli vše o hlavních čárách na dlani. Tentokrát se zaměříme na vedlejší čáry, které mnoho napoví o lásce, přátelství, vztazích k okolí i sobě samému a také o našem zdraví.

Vedlejší čáry na dlani ukazují na životní úspěchy a štěstí

Čtení z ruky neboli chiromantie je velmi složitá věda, která se zabývá každou maličkostí a změnou na dlani. Zatímco hlavní čáry se vyskytují na každé dlani (kromě čáry osudu, o které jsme již psali v článku Čtení z ruky pro začátečníky a která je někdy označována také za vedlejší čáru), u vedlejších čar je jejich výskyt ovlivněn dalšími životními zvraty a rozhodnutími.

V jedné chvíli nám některé vedlejší čáry zcela chybí a v jiném životním období je můžeme na dlani opět najít. Tak, jako se v průběhu života každý člověk vyvíjí, mění své priority, postoje a plány, tak se společně s ním mění i vedlejší čáry. I proto se můžeme čtením z ruky čas od času přesvědčit, zda některá důležitá rozhodnutí byla krokem správným směrem a případně své činy přehodnotit.

Jak si může každý ověřit hned ze své dlaně, vedlejších čar máme velmi mnoho. Z obrázku se můžete zorientovat v tom, které vedlejší čáry vyznačené zelenou barvou jsou důležité pro čtení z rukyvedlejší čárypokud se chceme dozvědět o zdraví, lásce, přátelství a vztazích ke svému okolí i k sobě samému. Dále se pak dozvíte o těchto jednotlivých čarách podrobnosti.

1. Apollonova linie
2. Venušin pás 
3. Merkurova linie
4. Martova linie
5. Linie vztahů 
6. Rascety


Apollonova linie neboli sluneční čára

Ne každý má to štěstí, že Apollonovu linii na své dlani najde. Její přítomnost značí šťastný, spokojený život bez větších překážek. Je to rýha určující kvalitu osobnosti, a také využité vlohy a schopnosti.

Zřetelná Apollonova linie táhnoucí se směrem k prsteníčku je ideální. Je znamením úspěchu, života bez větších překážek a dosažení vytyčených cílů. Tento člověk má ty nejlepší předpoklady pro šťastný a spokojený život.

Slabá Apollonova linie značí možnost úspěchu, ale je třeba si ještě definovat správný cíl. Ve chvíli, kdy je vytyčená meta jasně daná, najde se i potřebná síla na její dosažení.

Přerušovaná Apollonova linie ukazuje na nemalé starosti na cestě za úspěchem a štěstím, ale nakonec se tato osoba dočká a pozitivní výsledky snahy se dříve či později dostaví.

Pokud Apollonova linie zcela chybí, je pravděpodobné, že tato osoba nemá v životě příliš šťastných okamžiků a do cesty se jí staví mnoho těžko překonatelných překážek. Obvykle se tito lidé nehrnou do zakládání rodiny, nemají stabilní zázemí, ani chuť a motivaci ke změně.

Apollonova linie začínající na čáře života je dobré znamení. Tento člověk má nejlepší předpoklad, že ho čeká vzestup a sláva nebo přinejmenším velmi úspěšná kariéra.

Apollonova linie začínající na čáře hlavy ukazuje na osobu, jejíž úspěch bude mít spojitost s vědeckou činností.

Kříž, hvězda nebo ostrůvky protínající Apollonovu linii jsou výstrahou, že mohou při rychlém vzestupu nastat situace, které veškeré plány zhatí. Najdete-li tento symbol na své dlani, bude třeba zvýšené opatrnosti při důležitých rozhodnutích.

Vodorovné čáry protínající Apollonovu linii znamenají překážky v podobě osob, které vám úspěch nepřejí. Mějte se před těmito závistivci na pozoru a nenechte si jimi své plány překazit.

Zdvojená Apollonova linie je znamení, že má tato osoba po svém boku někoho, kdo jí cestu za úspěchem a štěstím usnadňuje a maximálně ji podporuje, ať už jde o životního partnera, rodinného příslušníka nebo oddaného přítele.

Apollonova linie zakončená trojzubcem ukazuje na finanční zabezpečení a pevné a šťastné rodinné zázemí v pozdějším věku.

Venušin pás odhalí vášeň a smyslnost

Stejně jako je tomu u ostatních vedlejších čar, ani Venušin pás se nevyskytuje na každé dlani. Tato rýha odhaluje osobu, pro kterou hraje sex, vášeň a smyslnost v životě důležitou roli. Nejde však jen o tělesné prožitky, ale také „hry“ s osobami opačného pohlaví, schopnost empatie a upoutání pozornosti tím správným způsobem.

Růžové zbarvení nepřerušeného Venušina pásu je ideální. Tito lidé jsou přátelští, empatičtí, ve společnosti oblíbení a přitažliví pro opačné pohlaví. Mají v sobě jiskru, které se jen těžko odolává a zároveň dostatek rozumu a pokory, aby této své „výhody“, o které ale samozřejmě dobře vědí, zbytečně nezneužívali.

Tmavě červeně zbarvený Venušin pás značí osobu, která se nechává unášet svými sexuálními touhami a zcela jim podléhá. To samé platí pro emocionální prožitky, jimž se často poddává, neboť jsou její hnací silou.

Venušin pás uprostřed přerušený patří člověku, jehož vztah k osobám opačného pohlaví je opatrný. Nepouští se do nepromyšlených vztahů, a pokud už se něco takového stane, trvá delší dobu, než dotyčnému začne plně důvěřovat.

Chybějící Venušin pás neznamená, že je tato osoba bez vášně a sexuální touhy. Může však naznačit, že jde o sebestředného jedince, pro kterého jsou city druhořadou záležitostí. Tito lidé zpravidla nemají mnoho blízkých přátel a vztahy jim dlouho nevydrží.

Merkurova linie upozorňuje na skryté zdravotní problémy

Tato negativní čára na dlani je varování před nemocemi, o kterých ani nemusíte vědět. Jde zpravidla o onemocnění vnitřních orgánů a nervového systému, ale může jít i o psychické bloky a problémy, které ještě nebyly odstraněny a číhají jen na příležitost, kdy se projeví. Přítomnost Merkurovy linie je vždy známka nesouladu.

Pokud Merkurova linie zcela chybí, jde o zdravého a odolného jedince. Ovšem neznamená to, že se čára nemůže objevit v pozdějším věku.

Hluboká a přerušovaná Merkurova linie varuje před onemocněním jater či „spolupracujících“ orgánů trávicího ústrojí.

Lámající se Merkurova linie ukazuje na problémy močových cest a ledvin.

Merkurova linie táhnoucí se od spodní části dlaně k malíčku značí problémy nervového systému.

Velmi slabá Merkurova linie je docela dobré znamení, protože ozdravné procesy v těle už byly nastartovány.

Martova linie (linie Marsu)

Čára Marsu ukazuje na ochranu před nemocemi, nebezpečím, ztrátami a dalšími negativními vlivy. Pokud je čára života nevýrazná a Martova linie naopak zřetelná, znamená to velkou posilu a obranu před nástrahami.

Martova linie táhnoucí se po celé délce čáry života značí životní sílu a elán. Tyto osoby mívají šťastná manželství, jsou finančně zabezpečené a mají také spoustu přátel a koníčků.

Chybějící čára Marsu ukazuje na nejasné cíle a nechuť do čehokoliv. Chybí zde motivace změnit svůj život k lepšímu a dát mu jasný směr.

Krátká a přerušovaná Martova linie varuje před úrazy a nehodami.

Linie vztahů

Linie vztahů je tvořena několika krátkými vodorovnými rýhami, které vznikají hlubokými citovými vazbami či zážitky. I zde platí, že se čáry mohou časem úplně změnit s přicházejícími zkušenostmi přehodnocením priorit. Linie vztahů neukazuje jen na uzavřená manželství a partnerské vztahy, ale i na ostatní velmi blízké a důležité osoby ve vašem životě.

Pokud linii vztahů protínají další vertikální čáry právě v místě vodorovné rýhy značící citovou vazbu, můžete se těšit na potomka. Hodně rozšířená je teorie o tom, že hluboké rýhy znamenají chlapce a tenčí holčičky, ale není to žádným pravidlem.

Rascety a jejich význam

Rasceta je název používaný v chiromantii označující vedlejší čáru vyskytující se příčně na zápěstí, která vytváří jakýsi náramek těsně pod dlaní. Jde o více zpravidla paralelních čar blízko u sebe. Většina chiromantů je toho názoru, že každá jedna rasceta představuje asi dvacet let života. Směrodatná pro určení přibližné délky naší „cesty“ je však čára života, neboť rascety a jejich změny jsou závislé na působení osudu a samozřejmě také na dalších souvisejících čárách.

Dlouhé, hluboké rascety, které vedou paralelně za sebou a jsou dobře zabarvené, znamenají velké štěstí v životě a předpovídají dlouhodobé úspěchy, osobní vývoj a celkově pohodový život.

Přerušené rascety nevěstí nic moc dobrého. V životě této osoby budou hrát roli neočekávané události znamenající konec všeho, co bylo léta budováno. Z hlediska chiromantie jde o jakousi životní zkoušku s nejistým pokračováním.

Svislé čáry mezi rascetami značí klidné a pohodové stáří, i když ranější období nejspíš nepřinesou mnoho úspěchů a štěstí. Vše se ale v pozdějším věku ustálí.

Osoba s dlouhými, bledými a úzkými rascetemi bude náchylnější k různým onemocněním, neboť se u ní vyskytuje nějaká forma oslabení. Může jít jak o stránku fyzickou, tak o duševní. Tito lidé jsou často méně průbojní, mají problém se seberealizací a jsou celkově nerozhodní.

Rascety ve tvaru řetězu znamenají potíže v důležitých oblastech života, jejichž překonání nebude jednoduché a bohužel ani trvalé. Pokud tuto řetězovitou strukturu vidíme na první rascetě směrem od dlaně, je pravděpodobné, že tyto překážky budou odstraněny rychleji a je zde velká naděje na úspěch.

První rasceta je zaoblená (vydutá) směrem k dlani – tyto osoby mívají sklon k nervozitě. Celý život je provází vnitřní neklid, a to i bez zjevného důvodu.


3. část: dlaně, prsty a nehty

Ve třetím díle článku o čtení z ruky neboli chiromantii se dozvíme, jak věštbu ovlivňují tvar rukou, prsty a nehty, protože i ty nesou různorodé informace. Tvar rukou napovídá o charakteru člověka, jeho citovosti nebo naopak rozumovosti. Nehty nesou informace o zdravotním stavu člověka.

TVAR RUKY

Znalost typů tvaru ruky nám může poodhalit informace o charakteru člověka. Rozdělení typů rukou má vícero možností. V následujícím článku vám přiblížíme alespoň některé z nich.

Dělení tvaru ruky podle živlů

V tomto dělení typy rukou rozlišujeme do čtyř skupin podle základních živlů, tedy zemský, ohnivý, vzdušný a vodní.

Zemská ruka

Zemskou ruku dobře poznáte podle hranatého tvaru dlaně a krátkých prstů. Na dlani bývá relativně málo linií, což symbolizuje, že tento člověk preferuje jednoduchost. Člověk se zemskýma rukama bývá praktický, realistický a spolehlivý. Tyto osoby bývají rovněž emocionálně vyrovnané, uznávají tradici a bývají konzervativní. Jsou přesní, pracovití, s pevnou morálkou – rádi dělají věci po svém, ve svém vlastním tempu a podle svého rozvrhu. Nejsou pravými vášnivci, ale sex si užívají a mívají též sklony pečovat o svoje blízké. Mají rádi své bezpečí a stálost.

Vzdušná ruka

Dlaň je hranatá a prsty dlouhé. Lidé s typem vzdušné hrany mohou být nestálí, proměnliví, ale bystří. Jsou zvídaví a často také velice všestranní. Mají rádi pozornost druhých lidí a těší je jejich uznání a zájem. Jejich koníčkem bývá psychologie, jsou tvůrci různých teorií a myšlenek. Jejich chování může být někdy okázalé, plné melodramatických gest, ale to, co říkají, tak i myslí.

Vodní ruka

Pro vodní ruku jsou typické dlouhé prsty a dlouhá dlaň. Tento typ lidí bývá proměnlivých nálad. Jsou dobří pozorovatelé a na věci jdou často oklikou, díky tomuto přístupu však bývají zdrojem nových impulzů a tvořivosti. Jsou intuitivní, mívají smysl pro detail a perfekcionismus, není jednoduché je uspokojit. Bývají citliví na kritiku.

Ohnivá ruka

Podlouhlá dlaň a krátké prsty jsou typickými znaky pro ohnivou dlaň. Tito lidé bývají vášniví a cituplní. Jsou vyznavači vzrušení a změn, rutina je ubíjí. Jsou to lidé ambiciózní, ale často netrpěliví. Nedotahují úkoly do konce, když se začnou nudit. Avšak pokud se pro věc zapálí, nadchnou, dokáží toho v poměrně krátké době vykonat velice mnoho.

Klasifikace tvaru ruky dle planet

Toto dělení rozlišuje osm základních tvarů ruky. Je to ruka zemitá, Jupiterova, Marsova, Venušina, Merkurova, Sluneční, Saturnova a Měsíční.

Zemitá ruka

Zemitá ruka je pevná, široká, s krátkými prsty. I pokožka je pevná, masitá, odolná, hnědé zemité barvy. Tito lidé jsou praktičtí a pracovití, někdy však ke svému okolí poněkud necitliví. Nemají rádi spěch a rádi bývají někým vedeni. Mají rádi svůj životní rytmus, pokud je jim narušen, stávají se prchlivými a špatně se ovládají.

Jupiterova ruka

Hrubší ruka s kulatými a silnějšími nehty. Jejich základními povahovými vlastnostmi jsou upřímnost a nesobeckost. Život berou vesele a na svět se dívají kladně. Obklopují se spoustou přátel, mají rádi přirozenost.

Marsova ruka

Marsova ruka (někdy též ruka Marta) je všeobecně považována za maskulinní typ ruky, vyskytuje se však někdy i u žen. Tento typ ruky je velikosti střední až velké. Je silná, svalnatá, vzbuzující dojem sportovce nebo velmi tvrdě pracujícího člověka. Při spojených prstech má tato ruka téměř čtvercový tvar, je rovněž nápadná silným palcem. Tito lidé bývají svědomití a spolehliví. Dominuje u nich logické uspořádání věcí a systematičnost, která někdy hraničí až s pedantismem. Jsou přísní a v projektech málokdy bývají spokojeni s výsledkem.

Venušina ruka

Malá, silná a zakulacená ruka (většinou ženská). Jsou to laskaví a milí lidé, mají rádi krásné věci, jako šperky a nové šaty. Nejsou přímo lehkomyslní, ale nestarají se příliš o vážnost života. Svojí psychickou rovnováhu nacházejí v lásce, pokud pociťují její nedostatek, pak u nich dochází k psychické nestabilitě až velké sebelítosti a trpitelství.

Merkurova ruka

Dlaň je čtvercová, palec velký, prsty rovné a u nehtů rozšířené. Celkově je ruka lopatkovitá. Tito lidé jsou praktičtí, houževnatí, vynalézaví a mají velkou důvěru v sebe sama. Jsou extrovertního ražení a ambiciózní. Rozumovost u nich převažuje nad citovostí.

Sluneční ruka

Dlaň je kónicky zúžená, ruka protáhlá a dobře ohebná. U těchto lidí převažuje cit nad rozumem. Jsou to lidé tvůrčí, jemní s velkou obrazotvorností a intelektuálními cíli. Mají smysl pro krásu a velkou fantazii. Někdy bývají přespříliš důvěřiví a romantičtí, čímž se mohou dostávat do problémů v praktickém životě. Rádi navazují nové kontakty. Na cestě ke svému cíli nepoužívají ostré lokty, avšak silná vůle jim na cestě za svým snem nechybí.

Saturnova ruka

Středně dlouhá až dlouhá ruka se silnými uzly na článcích prstů. Tito lidé bývají vážní až zdrženliví. K životu se staví zodpovědně, jsou vytrvalí a ctižádostiví, přesto nebývají bojovní. Jejich výraznou vlastností je nedůvěra, proto nemívají mnoho přátel, často se uzavírají do sebe. Bývají schopnými vedoucími pracovníky.

Měsíční ruka

Dlouhá, štíhlá dlaň se štíhlými prsty. Takoví lidé bývají velkými snílky a fantasty, přitahují je záhady a mystika. Pro praktický život se příliš nehodí. Jsou křehcí a snadno zranitelní. Od partnera očekávají, že o ně bude pečovat.

Smíšený typ

Typickou ruku, kterou lze klasifikovat dle výše uvedených kritérií má asi každý třetí až čtvrtý člověk. Většina lidí má dva až tři typy smíchané.

PRSTY

Každý prst na ruce reprezentuje jiný aspekt charakteru osobnosti. Při rozlišování, zda jsou prsty dlouhé či krátké, se řídíme vlastním náhledem a intuicí, poměrem by se nám mohla stát dlaň versus prsty, které v běžné míře jsou stejně dlouhé.

Délka a tloušťka prstů

Dlouhé prsty reprezentují ruku umělecké nebo intelektuální osoby, která tráví mnoho času dumáním a přemýšlením. Tito lidé jdou za svými cíli svým vlastním tempem, nemají rádi popohánění. Lidé s krátkými prsty bývají praktičtí a rychlí. Vidí hlavní záměr, ale mají malou trpělivost pro detaily. Tenké prsty mívají lidé diplomatičtí a trpěliví, někdy se sklony k sarkasmu. Tlustoprstí lidé neplýtvají časem a vrhnou se do práce, někdy mohou být netaktní.

Směr nahýbání prstů

Prsty mohou být roztáhnuty ven, blízko u sebe nebo nakloněny jeden k druhému. Roztáhnuté prsty mívají otevřené, četné osobnosti, které však běžný rodinný život považují za nudný. Kdo své prsty drží blízko u sebe, může být lakomý nebo opatrný na utrácení peněz. Rovněž neposlouchává, co mu ostatní říkají. Nepatrné mezery mezi prsty značí přemýšlivého nositele, který je otevřen nápadům ostatních.

Ukazováček – Jupiterův prst

Má vztah k egu a vůdcovským schopnostem.

Prostředníček – Saturnův prst

Má vztah k penězům, majetku, nákupu.

Prsteníček – Apollonův prst

Je spojován s láskou, domácí spokojeností a radostí. Je rovněž symbolem zasnoubení, svazku.

Malíček – Merkurův prst

Je spojován se schopností komunikovat a psát.

Palec

Palec symbolizuje řídící sílu, která nás pohání a motivuje. Pevný palec mívají těžce pracující lidé, extroverti. Slabý palec symbolizuje člověka, který nemá rád výzvy. Dlouhý a hubený palec mívají snílci a filozofové. Dlouhý a velmi silný palec symbolizuje člověka s pevnou vůlí. Tuhý palec patří tvrdohlavci. Ohebný palec mívá člověk přizpůsobivý.

NEHTY

Nehty potřebují 6 – 9 měsíců k tomu, aby odrostly. Díky tomu jsou dobrým indikátorem zdraví osoby v čase.

Tvary nehtů

Oblý: Značí přátelskost, přizpůsobivost a v případě, že je široký, tak i dostatek vitality.

Úzký: Symbolizuje napjatost osoby.

Čtverhranný: Ukazuje matematické nebo vědecké uvažování takovéto osoby, zároveň však jistou nestálost.

Lopatkovitý: Značí aktivního člověka, ctižádostivého.

Nemoci, které lze vyčíst na nehtech

Okousané nehty Nervozita, malé sebevědomí
Modré konečky prstů nafialovělé barvy, rozdíly v teplotách na různých místech ruky a prstů Problémy se srdcem a krevním oběhem
Bledé nehty, které zůstanou bílé i chvíli po stisknutí, nehty jsou suché a křehké Chudokrevnost
Žluté nehty Onemocnění plic
Velmi křehké nehty, bílá znaménka a nehty s tendencí zarůstat do prstu Nedostatek vápníku
Zvrásnění nehtů Problémy s kostmi, takovéto nehty jsou součástí procesu stárnutí
Zvrásnění na palci Problémy s páteří a hlavou
Problémy s ledvinami, žaludkem nebo slinivkou a žlázami Malé nehty, které působí, jako by nebyly správně umístěné na svém místě
Nedostatek zinku, vápníku, vitaminu A a D ve výživě Bílé skvrnky nezpůsobené úpornou manikúrou

GESTA RUKOU

Způsob, jakým užíváme své ruce je nevědomý, ale hodně o nás vypovídá. Otvírající se prsty poukazují na otevřenou mysl člověka, sevřené prsty zase mysl uzavřenou, či orientaci na detaily. Ohnuté prsty znamenají, že hovořící se není zcela jist tím, o čem mluví. Napnuté a otevřené prsty o hovořícím napovídají, že porozuměl tématu a nepřeje si, aby o jeho znalostech či autoritě kdokoliv pochyboval. Pokud jsou k sobě ukazováček a prostředníček semknuty, pak osoba zřejmě mluví autoritativně, je organizujícím článkem.

Když lidé hovoří a mnou si vrchní článek prstu, svědčí to o tom, že rozmýšlejí, co vlastně řeknou. Mnu-li si vršek palce, pak zvažují, zda mají vůbec odhodlání a vůli hovořit. Lehké ohnutí prstů značí znepokojení a obezřetnost. Tato osoba již byla zraněna a nepřeje si, aby se tato situace opakovala, ohýbá-li však prsty hodně dovnitř, pak se cítí zoufalá, bezmocná a neschopná řešit emoce, které zuří uvnitř.

Ruka sevřená v pěst byla vždy symbolem síly a agrese. Normálně se drží palec vně pěsti, toto držení poukazuje na spokojenost se silou vůle a charakteru. Tato osoba má situaci pod kontrolou. Drží-li osoba palec uvnitř, uzavírá tím i své negativní vlastnosti. Tento člověk by eventuálně mohl mít záchvaty zlosti nebo agrese, drží však své emoce uvnitř. Je zároveň možné, že se cítí hluboce depresivní.

Ruka prozrazuje stav naší duše. Je dobré si všimnout nejen síly stisku při podání ruky, ale i její teploty a barvy, a také toho, co vás na ní jako první zaujme.

Zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz

Chiromantie neboli čtení z ruky je jedna z metod věštění budoucnosti, ale také nám prozrazuje informace o charakteru, o minulých skutcích a potenciálu každého jedince.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama