HILARION, 11. – 18. PROSINEC, 2011

V průběhu tohoto dění porozumíte, jak významní jsou v životě Člověka jeho bližní, neboť oni vám přinášejí prožitky a zkušenosti, jež jsou nutné k tomu, aby jste v pořádku prošli nastávajícím velkým přesunem, který se odehrává rozpoznáním daru, jímž pro váš život vaši blízcí jsou, a též v rozpoznání rolí, které vaši milovaní přijali ve prospěch vašich každodenních životních lekcí, které se máte naučit; během tohoto procesu v následujících dnech, vám bude daleko jasnější a snazší své bližní ocenit za to, že zaujímají výjimečné místo ve vašich životech, a za jejich lásku, kterou vám bezpodmínečně dávají – občas způsobem obtížným. Jak se tato uvědomění začnou probouzet ve vašem vědomí, hluboká a vroucí vděčnost těchto Jedinců poslouží k Probuzení vyšších stránek vašeho Bytí do velkého Plánu pro vaše životy, a ukáže jak dokonale tento Plán pracuje v úžasné synchronicitě, aby tak vynesl vyšší stránky vašich skvělých Já skrze tyto zkušenosti, kvůli dokonalému odhalení rozvíjejících se větších jasnozření a porozumění ve vašich každodenních životech.

náhled obrázku

Každý jednotlivec bude schopný a bude více toužit po větší odpovědnosti za své myšlenky, slova a skutky, a s nimi souvisejícími důsledky, a tak si začne být vědom své vlastní síly k tomu, aby působil milující a kladné změny na celé Zemi. Každý jednotlivec bude otevřeně ctěn za svou zvláštní roli, kterou má sehrát v životě Člověka tak, aby každý došel poznání o síle a vznešenosti vlastního Bytí. Každý z těchto lidí dal sám ze sebe z Lásky to, co mohl, jen aby vám pomohl vzpomenout si na to, že jste opravdu lepší než si vy sami uvědomujete. Role, jež vaši bližní přijali, pro ně nejsou snadné, avšak je potřeba, aby přijali úlohu protikladnou či silně kontrastní proto, aby jste si uvědomili svůj směr, jež se zdá být zcela přetočen do oblasti života, který by jinak nikdy nebyl nazírán z jiného hlediska. Všechny tyto zkušenosti vám pomáhaly/pomáhají růst do milujících a soucitných Bytostí, které jsou schopné více prožívat – ve jménu Lásky.

náhled obrázku

Mnohá z těchto odhalení se začnou brzy objevovat, Milovaní, a velmi důležité je následovat tato pochopení tak, aby zkušenosti, jež vás k nim přivedly mohly být plně pochopeny a vzaty na vědomí, neboť jsou darem, který vám byl dán. Všechny události a dění v tomto období a následujících letech ve Světě jsou časem zrychlování, což napomůže přivést Lidstvo k většímu vědomí jeho vyššího potenciálu a zdrojům. Tyto časy budou výzvou každého Člověka, aby neopouštěl jádro své vnitřní bytosti a držel se svých nejzákladnějších pravidel a měl víru, a přehodnotil vše, co je v jeho životě opravdu důležité.

náhled obrázku

Každý člověk se bude snažit o obnovení jednoty se svými vyššími stránkami, aby se úžasná Láska a úmysl směly začít projevovat v jeho každodenním životě. Mnoho se završí a mnoho nového se započne, ve všech vztazích, mnohokrát dokonce mezi dvěma stejnými lidmi. Zatímco každý člověk usiluje o nalezení více smyslu a souvislostí ve svém životě, dostaví se ze všech směrů síla Lásky, což bude viděno a chápáno v naprosto odlišném Světle.

Uvědomíte si, že Láska může překonat hory překážek a že je od každého vyžadována pokora srdce bez lidského ega, aby tak člověk pokračoval na cestě, jež se zdá být nemožná, neboť cesta vašeho srdce je tou jedinou věcí, která dává smysl. Srdce je v jádru každé Bytosti, a je to právě srdce, které zná cestu zpět do celistvosti a úplnosti. Srdce zaujímá posvátné místo uvnitř, a toto místo propojí každou Duši se svým Zdrojem, a až se toto spojení uskuteční, zažijete velký růst a urychlí se rozpomínání na Božský původ Člověka. Nastávají časy, kdy se Bytosti spojí, poněvadž se blížíme ke konci velkých cyklů věků, a toto dovršení se děje ve zlatém cyklu Lásky. Je velmi důležité Milovat a ctít ty, jenž pomáhali odrývat vaši Cestu zpět do celistvosti a vzpomínek – vůbec nezáleží na tom, jak obtížná či protikladná tato role může být. Pouze takové Duše, jež vás obdarovaly tím, že vás vzaly na tato místa uvnitř vás, byly vybrány vaší Větší Přítomností proto, aby přišly do vašich životů, v dokonalém rozvinutí Božího Plánu vašeho a jejich života a mocného života Stvořitelova Božího Plánu pro každého a vše.

náhled obrázku

Kráčejte, Milovaní, s nejvyšší čestností, neposkvrněností a vědomím svých vlastních srdcí, a následujte jeho výzev, aby vás srdce vedlo k tomu, co je pro vaše největší a nejvyšší dobro. Vězte, že každému z vás se všemi způsoby a stále dostává pomoci a podpory. Nikdy nekráčíte sami, dokonce ani ve chvílích, jež považujete za své nejtemnější. Všechno toto slouží vyššímu záměru, a jako takové přichází do vašeho poznání a porozumění – pouze vděčnost a uznání budou proudit z vašich nádherných srdcí. Vše je tak, jak má být, mějte víru a důvěru ve Vyšší Plán pro svou Cestu na tomto Světě.

Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana, (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.

www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

Zdroj: e-mail+ http://www.vzostup.sk/


Milovaní.

Zatímco se v srdcích Lidstva stupňuje očekávání vánočních svátků, dojde v jeho srdcích k uvědomění si důležitosti Jednoty v rodině a ve vztazích.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama