Astro-horoskop na září

 

Novoluní proběhne 13. 9. 2015 ve znamení Panny. Novoluní bude mít vliv na témata zdra-ví a zdravého životního stylu. V této době je vhodné udělat si rituál za své zdraví a zdraví svých blízkých. Téma hospodaření a šetrnosti, nakládání s plody, např. zavařování, ekologie a zdraví planety Země. Planeta Mars bude v pěkném postavení na Uran. Tento aspekt přináší originalitu a nápaditost v jednání. Otevřenost svobodné mysli, která překypuje energií. Tento aspekt ovlivní snažení se o vedoucí postavení v různých skupinách. Potřebuje nezávislost, volnost, svobodu, originální nové myšlení, ale také schopnost poradit si s přicházejícími situacemi.

září 1

Úplněk nastane 28. 9. 2015 ve znamení Berana. Tento úplněk bude mít vliv na téma ukončení nebo nové aktivity, práce a kariéry. Boj a různé hádky, půtky. V době úplňku bude Slunce v konjunkci s Černou Lunou a Merkurem ve znamení Vah. Nenechte se ovlivnit agre-sivitou tohoto úplňku a využijte jej pro dobro věci. Buďte diplomaté a jednejte asertivně.

září 2

Planeta Merkur nabere 17. 9. 2015 retrográdní směr. Dvacet dva dní se bude pohybovat ve zpětném chodu. Po dobu zpětného chodu bude váznout komunikace, budou se ztrácet data, doporučuji zálohovat PC, data v telefonu. Vše se bude zpožďovat a technika nás nejednou vypeče. Dohody, doklady a veškeré záležitosti dořešte dříve, než začne Merkur couvat, nebo počkejte na přímý směr, který Merkur nabere od 9. 10. 2015. Po dobu zpětného chodu bude-me přeorganizovávat, vracet se zpět do minulosti, vytahovat a oprašovat záležitosti minulosti, abychom situacím dali nový kabát. Také se budou vracet staré lásky nebo myšlenky z minu-losti. Vše bude jinak, než bylo původně naplánováno.

 

BERAN

Beran

Mars se pohybuje Lvem a koncem měsíce se přesune do znamení Panny. Pod vlivem novoluní přichází téma zdraví a zdravého životního stylu. Venuše se pohybuje v blízkosti Marta a tím aktivuje děti, plody, partnery a spolupracovníky. Tento aspekt bude mít vliv na šťastnou změ-nu ve vztazích, proto veškeré proměny vítejte jako pozitivní přínos do budoucnosti. Úplněk koncem měsíce ve vlastním znamení by měl ukončit nebo uzavřít záležitosti se vztahy, doho-dami nebo písemnostmi. Ve hře je i Černá Luna s Merkurem, proto mohou Berani očekávat nepříjemné zprávy či situace. Je potřebné ukončit vše, co nemá pokračovat dál, není života schopné nebo je nevyhovující. Říjen přináší nové dohody, smlouvy a nové vztahové podmín-ky. Přísný Saturn bude dlouhodobě působit na uspořádání související se soudy a úřady, vzděláváním, a zahraničím.

BÝK

Býk

Planeta Venuše se pohybuje Lvem a při své cestě se dostane k planetě Mars. Tyto vlivy planet aktivují partnery, lásky, partnerství. Kdo hledá svou lásku, najde ji. Témata dětí jsou také ak-tivní. Plodit, tvořit, vytvořit nový projekt, nebo zasít nový život. Pokud toužíte po dítěti, je doba kolem novoluní vhodná k početí. Konec měsíce ovlivní Černá Luna s Merkurem v blízkosti Slunce a Luny. Může jít o špatné zprávy. Býci by měli rekapitulovat před úplňkem ve vlastním znamení. Je nutné dbát na své zdraví a vůbec svou osobu. Do úplňku budou Býci napojeni na minulé životy a velmi blízko smrti, úrazům či zdravotním nebo psychickým pro-blémům. Říjen uzavře a ukončí vztahové záležitosti. Veškeré dohody, smlouvy či písemnosti by měli Býci dořešit, nebo nastavit nová pravidla. Je nutné dbát na své zdraví a zdraví osob blízkých. Přísný Saturn bude dlouhodobě působit na uspořádání majetku sdíleného s další osobou nebo institucí či bankou.

BLÍŽENCI

Blíženci

Merkur se pohybuje Váhami v blízkosti Černé Luny. Novoluní otevře téma domova a rodiny. Černá Luna napoví, kde je člověk doma, nebo se bude cítit jako doma. Vliv Jupitera přeje rozmachu a štěstí v oblasti bydlení a rodinného zázemí. Celý rok bude mít pozitivní vliv na životní posun v této oblasti. Úplněk koncem měsíce v konjunkci s Uranem ovlivní přátelství a osoby blízké. Zde Blíženci ukončí nebo uzavřou přátelství. Přijde velmi rychlý obrat. Pozor na zklamání. Černá Luna ve spojení s dalšími planetami může nastolit nepříjemnosti v partnerství nebo s dětmi. Nedorozumění, komplikace či nepochopení, špatné zprávy. Říjno-vé postavení planet ovlivní děti, plody, tvorbu a vztahy pracovní či partnerské. Kdo hledá lás-ku, najde ji, pokud touží Blíženec po dítěti, nebo vytvořit nový projekt, jsou pro to velmi pří-hodné podmínky. Přísný Saturn bude dlouhodobě působit na uspořádání vztahů, smluvních podmínek, 

RAK

Rak

Novoluní bude mít silný vliv na komunikaci, cesty a oblast sourozenců v životě Raků. Období přeje cestám, veškerému mluvenému nebo psanému projevu. Vyřizování na úřadech, aktivita související se sourozencem. Planeta Jupiter se přesunula do Panny a tím dlouhodobě zapůsobí na rozmach a štěstí právě v oblasti psaní, mluvení, veškeré komunikace, vzdělávání, učení se novým věcem, úředních záležitostí a cestování. Úplněk s Merkurem u Černé Luny a Lunou v blízkosti Uranu bude mít vliv na rychlý a nenadálý obrat v pracovní oblasti. Nepříjemné zprávy související s domovem či rodinou. Očekávejte takové ‘‘vykolejení z normálního živo-ta‘‘. Říjnové vlivy planet otevřou téma bydlení, domova a zázemí a také ukončí a uzavřou přátelství, nebo aktivitu v určitém společenství. Přísný Saturn bude dlouhodobě působit na téma zdraví a služeb.

LEV

Lev

Slunce se pohybuje Pannou a 23. září se přesune do Vah. Začátkem měsíce, díky vlivu Černé Luny, může přijít nepříjemná zpráva související s úřadem, sourozencem nebo s cestou. Novo-luní otevírá téma peněz a majetku. V tomto období je vhodné nakupovat či prodávat. Peníze jsou zaktivovány Sluncem. Koncem měsíce se potkají Slunce, Merkur a Černá Luna a Luna s Uranem. Úplněk by měl ukončit a uzavřít, dořešit téma úřadů a úředních záležitostí. Uran přinese rychlý zvrat v tématu cest, zahraničí, vzdělávání, soudů a úřadů. Jupiter se přesunul do znamení Panny a tím přináší dlouhodobý rozmach ve financích a majetku. Obrovský posun v hodnotách a zvýšení příjmů lidí narozených ve znamení Lva. Říjen otevře úřady, úřední záležitosti, komunikaci, mluvení, psaní, cesty a téma sourozenců. Vše, co se zdálo nepříznivé se nakonec obrátí v prospěch. Saturn bude dlouhodobě působit na uspořádání partnerských a pracovních vztahů.

PANNA

Panna

Novoluní ve vlastním znamení za účasti Černé Luny a karmického vzestupného uzlu ve Va-hách přinese obrovský životní posun kupředu. Planety přináší blahodárnou energii, která na-startuje novou cestu všem Pannám. Karmická očista pod taktovkou Černé Luny se dokončila a nyní naplno nastupuje působení planety štěstí a rozmachu, Jupitera. Nové pracovní možnos-ti, správné nasměrování. Jupiter zde nenechá Panny vejít do slepé uličky. Úplněk koncem měsíce bude mít vliv na peníze a majetek sdílený s další osobou, bankou či institucí. Zde se uzavřou a dokončí finanční záležitosti. Černá Luna s Merkurem může přinést nepříjemné zprávy v souvislosti s penězi, ovšem vše se nakonec obrátí v dobré a nastanou pozitivní situa-ce. Říjen bude stále pod vlivem Černé Luny s Merkurem v oblasti financí. Z karmického hlediska Panny dostanou nebo zaplatí za určité hodnoty. Jak v minulosti zasely, tak sklidí. Přísný Saturn bude dlouhodobě působit na uspořádání domova a rodiny.

VÁHA

Váhy

Venuše se pohybuje tam a zpět znamením Lva. Novoluní ovlivní psychiku Vah. Ty by měly rekapitulovat a přemítat, jak dál naloží se svým životem. Co chtějí ve svém životě ukončit. Váhy se budou pomalu připravovat na říjnové novoluní ve vlastním znamení, kdy dostanou nový impulz a chuť do života. Jupiter bude mít dlouhodobý vliv na ukončování některých situací, které nejsou do budoucna životaschopné. Vliv planet aktivuje skryté nepřátele a ta-jemství, které se může odtajnit. Na úplněk bude ve hře Černá Luna s Merkurem ve znamení Vah. Zde Černá Luna ovlivní veškeré dohody, smlouvy nebo ujednání, které nemusí vyjít. Doporučuji vyčkat do období, kdy Merkur nabere přímý směr. Říjen bude pro Váhy důleži-tým mezníkem, jelikož Slunce přinese pozitivní energii k novému životnímu nasměrování. Váhy čeká nová cesta a nové projekty. Přísný Saturn bude dlouhodobě působit na uspořádání úředních záležitostí, vzdělání a komunikaci, mluveného a psaného slova, cestování a cest.

ŠTÍR

Štír

Mars se pohybuje znamením Lva, koncem měsíce se přesune do Panny. Planety budou půso-bit v oblasti lidí kolem Štírů. Někdo důležitý vstoupí do jejich života. Pokud se chtějí dostat do určité skupiny lidí nebo společenství, je v období novoluní vhodná doba. Doporučuji cho-dit do společnosti, všude tam, kde jsou lidé. Koncem měsíce úplněk ukončí a uzavře situace související se zdravím či službou. Zdraví je jen jedno a je nutné o něj pečovat. Zdravá strava, zdravý životní styl a prevence. Černá Luna s Merkurem může odhalit nepříjemné zprávy, kte-ré měly zůstat tajemstvím. Štíři se o sobě dozví nějakou pomluvu či nepříjemnost. Říjen bude náročný na psychiku a zdraví Štírů. Depresivní období, ve kterém mají velmi blízko smrti a budou napojeni na minulé životy. V tomto období přicházejí smutné zprávy. Říjen je obdobím životní rekapitulace a pomalého připravování na nadcházející novoluní ve Štíru, ve kterém započnou novou životní cestu, ale to proběhne až v listopadu. Přísný Saturn bude dlouhodobě působit na uspořádání majetkových a finančních záležitostí.

STŘELEC

Střelec

Jupiter se pohybuje Pannou. Pro Střelce to bude mít významný vliv na rozmach a posun v pracovních aktivitách. Novoluní odstartuje téma práce a kariéry. Střelci začnou rozjíždět nový projekt, mohou čekat pracovní posun nebo postup. Černá Luna nadobro opustila pozici pro posun v kariéře, ve které dlouhodobě brzdila Střelce v rozmachu a přesunula se do oblasti osob blízkých. Bude nutné si pohlídat osoby kolem sebe. Nevěřit lidem a raději si vše prově-řit. Do úplňku bude nutné dořešit pracovní a partnerské vztahy. Koncem měsíce bude ve hře Černá Luna s Merkurem ve Vahách. Střelci si musí dát pozor na zklamání od blízké osoby. Dostanou nepříjemnou zprávu, nebo se setkají s pomluvou. Říjnové novoluní přinese nové, důležité osoby do života Střelců, kteří je posunou. Přísný Saturn bude dlouhodobě působit na uspořádání celkového života. Saturn dokonale vyčistí a uklidí veškeré situace, které jsou ne-vyhovující. Přichází dlouhodobá očistná transformace Střelců.

KOZOROH

Kozoroh

Saturn se pohybuje Štírem a během měsíce se postupně nadobro přesune do Střelce. Saturn dlouhodobě působil na finanční záležitosti Kozorohů, kteří si měli ujasnit majetek a peníze. Nyní bude působit několik let na ukončení všech nevyhovujících situací a aktivit. Novoluní ovlivní téma vzdělávání a rozšíření vědomostí, ciziny a zahraničí, víry, soudů. Kdo touží začít se vzděláváním, nebo po zahraniční dovolené, je toto skvělé období. Koncem měsíce úplněk uzavře a dokoná záležitosti domova, bydlení, zázemí a rodiny. Černá Luna s Merkurem ve Vahách přinese nepříjemné zprávy související s pracovní aktivitou. Říjen otevírá téma práce a kariéry. Přesun Černé Luny do Vah přináší stížené podmínky s prací. Zde si budou muset udě-lat pořádek. Budou muset učinit zásadní rozhodnutí spojené s pracovními aktivitami. Přesun Jupiteru do znamení Panny pocítí Kozorozi jako dlouhodobou touhu po vzdělání, pozitivní napojení na cizinu a zahraničí. Otevírá se jim ezoterika a oblast víry a náboženství.

VODNÁŘ

Vodnář

Saturn se pohybuje Štírem, během měsíce se postupně nadobro přesune do Střelce. Saturn dlouhodobě působil na pracovní záležitosti Vodnářů, kteří si měli ujasnit, kde je jejich pra-covní místo. Přesunem do Střelce započne Saturn svůj vliv na lidi v okolí Vodnářů. Vytřídit si kamarády, známé a vůbec blízké osoby. Novoluní otevře finanční a majetkové téma. Černá Luna působila v této problematice několik měsíců, během kterých brzdila a dělala problémy ve společných financích s další osobou nebo institucí. Nyní se její neblahý vliv ukončil a nastupuje pozitivní vliv Slunce a Luny. Černá Luna se přesunula do znamení Vah a po Vodná-řích bude chtít, aby se poprali s ezoterikou, vírou, soudy, vzděláním, cestováním a zahraničím. Úplněk ukončí a uzavře úřední záležitosti, situace související s komunikací, psaným či mlu-veným slovem, cestou, dopravním prostředkem a také záležitost se sourozenci. Koncem mě-síce Černá Luna s Merkurem přinese nepříznivou zprávu související s cizinou, zahraničím, vzděláním nebo soudní situací. Říjen otevře a příznivě ovlivní situace, které Černá Luna mi-nulý měsíc očernila. Všechno zlé je pro něco dobré. Takže nakonec se nepříjemné zprávy z měsíce září obrátí ve prospěch Vodnářů. Vodnáři mohou cestovat, rozšiřovat si vědomosti a studovat .

RYBY

Ryby

Jupiter se přesunul do Panny a Ryby díky jeho vlivu mohou očekávat rozmach a životní posun v oblasti partnerů, pracovních i životního. Při veškerých jednáních, smlouvách a dohodách. Novoluní přinese svěží vítr do záležitostí spojených se smluvním ujednáním, novými do-hodami. Také Rybám vstoupí do života zajímavá osoba, která ovlivní budoucnost. Nový part-ner, spolupracovník či kolega. Do úplňku je nutné dořešit peníze a majetek. Dokonat a uzavřít vše související s penězi. Černá Luna s Merkurem přinese nepříjemné zprávy v záležitosti pe-něz a majetku sdílených s další osobou. Pokud byla Rybička nevěrná, pak se zpráva může týkat pomluvy se sexuálním podtextem. Nevěra bude odtajněna. Černá Luna měla dlouhodo-bý vliv na vztahové a písemné dohody, listiny a dokumenty, kdy brzdila a vytahovala na po-vrch nepříjemnosti. Nyní se Černá Luna přesunula do Vah a pro Ryby začnou nepříjemnosti s financemi a majetkem. Zde bude mít vliv na vyčištění a vypořádání se s tímto tématem, aby mohlo být příštím rokem lépe. Saturn se přesunul do Střelce a pro Ryby začne několikaleté utváření si pořádku s prací a v oblasti kariéry. Říjen otevírá peníze a majetek sdílený s další osobou, nebo bankou. Také oblast erotiky a lásky.

Autor: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon:736 20 15 87

Zdroj: www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama