To nejvyšší, co můžeme dát

Drazí přátelé,
Já jsem Jeshua. Byl jsem představitelem nové energie na Zemi, jež je Kristovskou energií. Je to druh energie či vědomí, které uznává jednotu pro všechno a všechny. Je to energie spojení, které přináší jednotu zpět na Zemi. Můj cíl byl a je obnovit smysl pro sounáležitost mezi všemi bytostmi žijícími na Zemi a klíčem k tomu je srdce. Srdce spojuje. Srdce je místo, kam můžete přijít Domů. Pocit domova se týká sjednocení, být sjednocen se svým nejhlubším Já. Vaše nejhlubší Já je vždy spojeno s celkem.

To, co představuje celek, nemůže být popsáno slovy. Můžete přijít se slovy jako je vesmír nebo kosmos, ale celek není ani věc ani bytost. Celek je nevýslovný zdroj bytí, nekonečná říše možností. Každý jednotlivý život má své specifické místo uvnitř tohoto celku. Všichni jste součástí nekonečně obrovské celistvosti, která je věčná a zároveň dynamická a proměnlivá. Život se neustále pohybuje v nekonečném tanci projevení a odchodu, narození a smrti, tvoření a propouštění. Jako lidská bytost se tohoto tvořivého tance účastníte ve své současné formě jako muž nebo žena. Zároveň je uvnitř vás božské a nezničitelné jádro, které je na formě nezávislé.

Představte si, že jste ve svém současném těle spojeni s nepředstavitelně obrovskou celistvostí. Vaší myslí nedokážete odůvodnit, jak a proč jste součástí celku a které místo vám náleží. Přesto to můžete cítit srdcem. Jste začleněni v celku, jste spojeni s bijícím srdcem vesmíru a vy pro to nemusíte vůbec nic dělat. To je fakt. Je to neoddělitelná součást toho, kým skutečně jste.

Uvnitř tohoto celku máte jedinečné místo a jedinečnou roli. To, že naleznete své místo a umožníte svému světlu zářit, vás hluboce naplní. Budete šťastní a radostní. Být na jedinečném místě a naplnit svou jedinečnou roli aktivuje to nejvyšší z vás, co můžete dát. O tom budu dnes hovořit: nejvyšší, co můžete dát.

Mnoho z vás si přeje být v souladu se zdrojem světla, kterým na nejhlubší úrovni jstežít z tohoto Zdroje, dávat a zářit do světa. Pociťte tento Zdroj zevnitř, jak proudí skrze všechny vaše buňky. Ačkoli to není vidět, spojuje ve vás vše. Pociťte to, prosím… pociťte životní proud, který vás nese. Život ví, která místa jsou pro vás určená a které role jsou vašimi rolemi. Pociťte svoji touhu ztělesnit to nejvyšší z vás, anděla světla nezávislého na čase, kterým skutečně jste. Jste tu v tomto těle dočasně proto, abyste mohli na toto místo přinést světlo, kterým jste. Země je místem, které milujete. Pociťte to. Pociťte, jak jste hluboko uvnitř spojeni se srdcem Země.

Propusťte vaše myšlenky o tom, jak těžké je žít na Zemi, jak těžké je zvládat temné stránky lidské společnosti. Spojte se pouze se Zemí samotnou, s podstatou planety. Přemýšlejte o rozlehlých lesích na Zemi, oceánech a širém nebi. Přemýšlejte o velkém množství zvířat, stromů, rostlin a květin. Spojte se se Zemí… a pociťte, jak je začleněna v celistvosti vesmíru, ve kterém se ubírá svou vlastní cestou.

Na Zemi existuje místo pro vás – tady a teď. Věřte si; vězte, že jste spojeni s celkem a že existuje cesta, která vás vede k projevení vašeho nejvyššího Já.

Jak tuto cestu nalézt? A jak víte, zda vyvíjíte a projevujete své nejvyšší Já? Zmíním tři aspekty, díky kterým poznáte, zda „dáváte ze sebe to nejvyšší“.

To nejvyšší, co ze sebe můžete dát, je Jedinečnost

Prvním aspektem je, že to nejvyšší z vás, to nejvíc, co můžete dát zde na Zemi, je pro vás jedinečné. Váš podíl je jedinečná kombinace vlastností a kvalit s vlastní vibrací a vůní. V podstatě dáváte sami sebe. To nejvíc, co můžete dát, jste vy! To, co vás odlišuje, není to, co jste se naučili od druhých, jako jisté dovednosti či znalosti. To nejvíc, co můžete dát, nepochází zvenčí. Ne, vy jste rozhodujícím článkem.

Samozřejmě, že jste získali poznání a informace od druhých, z knih a vzděláním. Samozřejmě, že jste vytvářeni vaší kulturou a výchovou. Nicméně jste tyto vlivy začlenili do své povahy po svém. Díky tomu, čím vším jste ve svém životě prošli – v tomto životě a v životech předešlých – vlastníte jedinečné charisma. Šíříte své světlo na život svým způsobem. Lidé jsou přitahováni tímto jedinečným světlem. Je to světlo, které září z vašeho místa na Zemi; je to tohle světlo, které vás rozzáří.

Vaše jedinečné světlo je směsí pozemských a nebeských kvalit. V tomto životě jste muž nebo žena, jež měli jistou výchovu a vzdělání. Jste utvářeni světovým názorem na společnost, ve které žijete. Takhle by to mělo být, neboť toto formování vám má pomoci získat důvěrnou znalost lidského života. Poněvadž jste prošli skrze všechny tyto těžké zkušenosti, získali jste hluboký vhled do toho, jaké to je a jaké emocionální vzestupy a pády si můžete jako lidská bytost na Zemi zažít. Svojí vlastní cestou zkoumání skrze temnotu a světlo kráčíte po jedinečné cestě. Tudíž to, co můžete dát druhým, je stejně tak jedinečnou směsicí kvalit.

Vždy udržujte svoji individualitu v oblasti tvořivosti a práce! Nezáleží na tom, co děláte, zda jste pekař, učitel, umělec či duchovní terapeut – dávat to nejvyšší z vás je v souladu s vyjadřováním vaší jedinečnosti a s jejím sdílením se světem. Svět bez vás není úplný. Vesmír čeká na vaše přispění namísto toho, abyste kopírovali či reprodukovali přispění někoho jiného. Vesmír vás chce povzbudit, abyste nechali svoji jedinečnou energii proudit. A tak ztělesňování vašeho nejvyššího Já znamená být sám sebou a vyjadřovat svoji jedinečnost.

Dávat to nejvíc z vás znamená přijímat pro sebe to nejlepší

Druhým aspektem je, že dávat to nejvíc z vás vždy znamená, že pro sebe přijímáte to nejlepší. Tyto dva proudy jsou ve skutečnosti vzájemně neoddělitelně spojené.

Když necháte své jedinečné světlo zářit, otevřete své srdce a dáváte ze srdce, prožíváte hluboké uspokojení a naplnění. Dovolujete si být zcela sami sebou, zářit své světlo bez výhrad. Cítíte, že činit tak je správné, přirozené a upřímné. Když dáváte sami sebe tak otevřeně a volně, přijímáte zároveň něco velmi mimořádného. Největší dar, který přijímáte, je ten, že přicházíte domů. Ve chvíli, kdy jste skutečně sami sebou, jste přirozeně spojeni s vyšším celkem, s Bohem. Jste v souladu se sebou a vesmírem zároveň. Nehodnotíte sebe ani druhé. Žádná další hodnocení, která oddělují. Jste Jednotou.

Tím, že se odvážíte být pravdiví sami k sobě a vyjádříte své nejvyšší já ve vnějším světě, přitahujete do svého života dobré věci. Nezbytné hmotné věci a správní lidé se budou objevovat automaticky. Vesmír vás bude podporovat a pečovat o vás. Nabídne vám správné okolnosti k tomu, abyste projevili energii své duše. Takto na dávající proud odpovídá přijímací proud, který vás naplňuje a obohacuje ve všech životních oblastech. Na nejhlubší úrovni jste sami sobě dali tohle vše tím, že jste měli odvahu nechat zářit své vlastní světlo. Život vám z celého srdce řekne ano, pokud řeknete ano životu bez jakýchkoli výhrad.

Celek tvoření, uvnitř kterého máme všichni svoji roli, je jako obrovská skládačka puzzle a každý z nás představuje její kousek. Puzzle bez vás není úplné. Ve chvíli, kdy vkládáte tento kousek skládačky, kterým jste, na správné místo, přispíváte do puzzle něčím, co nikdo jiný není schopen přidat. V tomto samotném momentu také přijímáte něco velmi cenného: vracíte se domů. Víte, že jste větší celek, že vás život podporuje a že jste v bezpečí. Víte, že činíte podstatné přispění a cítíte se přijati celkem s radostí a oceněním. Dávat to nejvyšší z vás znamená říci ano sami sobě hlubokým způsobem a dovolit si přijmout vše, co potřebujete k tomu, abyste kvetli a zářili.

Dát to nejvíc z vás ve skutečnosti znamená, že už nejste od celku odděleni. Nejste v té chvíli egem, nejste oddělenou individualitou. Otázka „jak vyvážit proud dávání a přijímání“ se ve skutečnosti rozpouští ve stavu bytí. O rovnováhu je postaráno automaticky; děje se to přirozeně. Když sami sebe vyjadřujete z té nejupřímnější části a dovolujete svému světlu zářit, jste světlem a zároveň ho také přijímáte. Tohle je prožitek jednoty, po kterém všichni toužíte.

Nyní byste se mohli sami sebe ptát: jak tohle učiním? Jak budu v souladu se svým vyšším Já, mým jedinečným darem, mým skutečným světlem? To mě přivádí k třetímu aspektu dávání toho nejvyššího z vás, který bych chtěl zmínit.

Dáváte to nejvyšší z vás, když jste schopni spojit se s tím nejnižším

Dáváte to nejvyšší z vás, když jste otevřeni a ochotni spojit se s tím nejnižším z vás. Tím nejnižším myslím strach, pochyby a deprese. Ve zkratce je to temnota, která je ve vaší duši jako výsledek nevyřešených zkušeností.

Vaše nejvyšší já bude zářit ve chvíli, kdy přivítáte nejtemnější stránku sebe samých. Když pozvete to nejnižší z vás, aby vstoupilo do vašeho vědomí, necháte své světlo zářit, bez toho aniž byste hodnotili tyto části vaší duše, které se cítily odmítnuty a zapuzeny. JE to část vás samých, která je díky bolestným prožitkům rozhněvaná, smutná, zahořklá a osamělá. Mějte prosím soucit s touto částí vás samotných, která žije v temnotě a z temnoty rovněž hledá řešení, čímž vás často odvádí ještě dál od světla.

V temnotě vyvíjíte mechanismus přežití, který vás drží od pociťování toho, co se skutečně uvnitř vás odehrává: strach, zoufalství, deprese a osamělost. Odvracíte se od nich. Ve skutečnosti jste se tak často byli učeni konat světem kolem vás. „Odvrať se od negativních emocí. Buď pozitivní. Dělej to nejlepší. Buď užitečný.“ Tento druh upozornění a vzývání vytváří uvnitř strach z vaší vlastní temnoty a odcizuje vás od vašich nejhlubších pocitů.

Vy všichni máte hlubokou touhu po světle, po svobodě vězící ve vzdání se tomu, kým skutečně jste. Uvědomte si prosím, že největší světlo uvnitř podnítíte tehdy, když jste ochotni zakusit ty nejtemnější a nejvíce opomíjené části vás samých.

Žádám vás, abyste tak učinili teď, právě v této chvíli. Prosím, podívejte se, zda je uvnitř vás nějaká negativní emoce či myšlenka, která se stále objevuje a potřebuje vaši pozornost. Nejdříve si prosím uvědomte, že tato temná emoce či myšlenka je součástí lidského bytí. Představte si, že tato temná oblast uvnitř je dítě, které bylo přehlíženo. Mohli byste ho/ji najít, jak se schovává v koutě. Je to chlapec nebo děvče?

Podívejte se, zda ji nebo jeho můžete najít, zda se můžete s tímto dítětem kontaktovat. Začněte očním kontaktem a opatrně natáhněte svoji ruku. Láskyplně se na dítě podívejte a pozorujte, jak těžce se snažilo přežít. Toto dítě je naplněno radostí a soucitem k životu. Nicméně trpělivě snášelo tolik, že síla radosti a vášně byla pokřivena. Tato původní energie dítěte se zachytila v pasti všech možných druhů masek a mechanismu přežití, a tak jeho životní síla začala díky tomu pracovat proti jemu samotnému. Nyní je ale dítěti dovoleno, aby bylo skutečně tím, kým je. Prosím, natáhněte svoji ruku a nechejte své světlo zářit. Přivítejte toto dítě svýma očima.

Dovolte dítěti přijít k vám jeho/jejím vlastním tempem. Čekejte trpělivě, držte ho/ji ve své náruči a přitiskněte ho/ji ke svému srdci. To, co dítě potřebuje, aby se uvolnilo a uzdravilo, je to, aby bylo vámi viděno a ukonejšeno. Sledujte, jak vyzařujete teplo, lásku a pochopení, když jste ve spojení s tímto bezmocným a zoufalým dítětem. Pozvěte svoji nejtemnější část dovnitř, přivítejte ji a přiveďte ji domů, ukažte svoji nejsvětlejší část. Chápete, jak se toto dítě cítí. Toto pochopení léčí. Dítě v temnotě znázorňuje tu část vás, která nese mnoho bolesti a nedokáže pochopit, proč. Tím, že tuto bolest obklopíte pochopením a soucitem, šíříte světlo do oblastí, které bývaly zdrojem negativních emocí a myšlenek. Jakmile přijmete zoufalé dítě uvnitř, stanete se lidským andělem. Přinesete světlo do temnoty, což je přesně to, co nyní lidstvo potřebuje.

Lidstvo nepotřebuje světce a guru, kteří budou učit z kazatelny či piedestalu, ale skutečné lidi z masa a kostí, kteří zakusili temnotu a světlo uvnitř sebe a jsou tak schopni přijmout na své cestě obojí. Ve chvíli, kdy se odvážíte čelit a přijmout vaši vlastní temnotu, stanete se lidským andělem. To vaše světlo očistí a posílí. Život vás podpoří. Budete upozorňováni na možnosti a místa, kde budete moci odhalit své nejvyšší já snadným a přirozeným způsobem. Nemusíte o to usilovat. Nemusíte předstírat, že jste někdo jiný, neboť je to vaše vlastní jedinečná vibrace a energie, která inspiruje lidi a přináší k nim radost. Jste to vy! Představujete lásku Boha svým jedinečným způsobem, protože jste ochotni a schopni čelit své vlastní temnotě a s pochopením ji přijmout. Lidé ve vaší přítomnosti zakouší otevřenost, citlivost a inspiraci ve způsobu, jak jim nasloucháte. Cokoli děláte, abyste vyjádřili a projevili své nejvyšší já na Zemi, bude povzbuzovat lidi, aby sami zářili a věřili svým vlastním jedinečným talentům a síle. Tím, že dáváte to nejvyšší z vás, podporuje druhé lidi, aby činili to samé.

 

 

© Pamela Kribbe 2010

 

Převzato z: www.jeshua.net

Zdroj: http://cestakduze.webnode.cz

Vaše komentáře

Reklama