„ZEMu00cd SE u0160u00cdu0158u00cd SVu011aTELNu00c1 EPIDEMIE“

 náhled obrázku

 

Zapamatujte si pojem SVĚTELNÉ MEMBRÁNY. Je důležité, aby význam tohoto pojmu vaše mysl zcela pochopila. Od chvíle, kdy jste započali svou cestu iluzorní realitou třetí a čtvrté dimenze, je vaše paměť překryta membránami Světla. Další membrány brání přístupu k vaší Svaté Mysli a k vašemu Svatému Srdci. Váš vnitřní zrak / Třetí Oko také obklopuje Světelná Membrána. Až vaše Vyšší Já rozhodne, že je čas, aby se vaše Třetí Oko otevřelo, bude to, jako by vám na čelo zapůsobila silná vlna Posvátné energie. Tyto výjimečné frekvence otevřou ve vaší mozkové šišince Semínka Krystalů Světla, což umožní schopnost telepatické komunikace.

Většina z vás již slyšela o zábraně, o Membráně Světelného Vyzařování, která obklopuje vaši planetu. Byla vytvořena jako jakási omezující karanténa, postupně však byla v atmosféře Země rozpuštěna a Vesmírné informační brány jsou nyní zeširoka otevřeny, aby mohla přitékat Vesmírná Moudrost předem určené skupině Služebníků Světa / Vesmírných Poslů. Každá z těchto Duší procházela po mnoho životů důkladnou přípravou ve vyšších sférách. Toto období důkladné přípravy bylo nutné, aby bylo veškeré učení předáno postupně, celistvě a ve správnou chvíli. Na základě Vesmírných Zákonů musíte každý stupeň pravdy nejprve prožít a pochopit, než vám je umožněno postoupit na další, pokročilejší úroveň. Je to výjimečná a úzce zaměřená cesta zasvěcení. Nanebevstoupení Mistři z Vesmírné Rady Světla nevyučují otevřeně na veřejnosti. Pracují jedině skrze své učedníky a následovníky, většinou prostřednictvím vnuknutí. Učedníci působí na úrovni mysli, také většinou v ústraní. Určitá skupina však aktivně vyučuje po celém světě a jejím hlavním úkolem je inspirovat ostatní k tomu, aby se stali Služebníky Světa.

Ti z vás, kdo odvážně kráčejí po Cestě jim určené, postupně završují fázi uplynulých deseti let a brzy dosáhnou odpovídající míry o-Světle-ní. Až dosáhnete skutečného Vlastního Mistrovství, vaše myšlenky a vaše slova již nebudou moci ubližovat, neboť kritika a negativita nemohou přebývat ve Světle lásky a pravdy. Vaše Služba je upřímným podnětem Já vaší Duše, stejně jako jsou touhy hlavním podnětem ega.

Váš přechod od podnětů a svodů těla, naladěného na touhy a emoce ega, k inspirujícím myšlenkám Duše a Vyššího Já již z velké části proběhl. Začali jste se soustředit především na skupinové vědomí a na způsoby, jak pomoci lidstvu. Také jste na dobré cestě ke změně od sebestředného vědomí „já“ k vědomí „my“, tedy k vědomí jednoty. Intuitivní myšlenky, které vám přicházejí, a rady vašich průvodců, andělských pomocníků a Vyššího Já postupně sílí v závislosti na tom, kolik vstřebáváte čistého Božího Světla. Vaše osobní realita se rozšiřuje a od vlastního malého světa a vědomí „já“ postupujete již k vědomí, jež hledí na celý svět, na sluneční soustavu i dále. Bolestivé události v životě již nepovažujete za osud nebo trest, jste si totiž vědomi toho, že jsou to vždy výzvy a příležitosti k růstu.

Daří se vám vystoupit z prudkého energetického víru neboli omezení kolektivního vědomí a lidstvem vytvořených myšlenkových forem. Vzestup je proces, při němž vědomě postupujete do vyšších a vyšších energetických sfér / vibračních polí svých NadDuší (neboli svých mnohých Vyšších Já – pozn. RH); nepřetržitě pokračujete v postupu do stále jemnějších polí Božské Energie, neboli do vyšších dimenzí.

Vaše Duše si je vědoma nevyváženosti, kterou si nesete z minulosti, i té, kterou jste si vytvořili během tohoto života. Udělá vše, co bude možné, aby vás na tuto nevyváženost upozornila a vy jste mohli odstranit nesrovnalosti a harmonicky se naladit na další úroveň svého Vyššího Já. To je hlavním smyslem bytí vaší Duše.Vaše Duše i vaše Vyšší Já budou také usilovat o zvýšení vašich vibračních frekvencí a harmonizaci kolísavých energií vašich emocionálních a mentálních těl. Až postoupíte na Cestě a začnete se napojovat na vyšší vibrační vzorce Světla, pocítíte vliv síly frekvencí Vesmírného Posvátného Ohně / žáru. Ohnivými silami Stvoření budete ovlivněni třemi způsoby: Oheň vzniklý třením: Oheň Těla ** Sluneční Oheň: Oheň Duše ** Elektromagnetický Oheň: Oheň Ducha.

Postupně se naučíte rozeznávat zdroj frekvenčních vzorců rozmanitých Bytostí Světla, se kterými budete spolupracovat. Budete také schopni odlišit jemné síly od Paprsků. Musíte se snažit stát Božským pozorovatelem a mistrem odpoutání.

Vy víte, kdo jste, nemusíme vám to říkat. Žádáme vás, abyste s odvahou udržovali Centrum své Síly uvnitř svého Svatého Srdce, až budete zavedeni na vyšší úrovně Služby Světu. Čím hlouběji se budete dostávat do sféry Nanebevzatých Mistrů, tím jednodušší by měla být vámi zvolená cesta, bude až téměř bez námahy. Ty největší výzvy a zkoušky jsou již za vámi a vy k sobě přitahujete čím dál větší množství Božího Světla. Jednotlivé části vás samých, které mezi sebou soupeří, budou nad vámi pomalu ztrácet moc a poddají se transformačním vibracím Lásky. Moji odvážní míroví bojovníci, s tím, jak bude vaše světlo stále silněji zářit do světa, budete muset dávat pozor, abyste nečinili nic, co by k vám přitahovalo negativní vibrační síly. Učíte se ovládat Vyšší Síly. Až se vaše Mistrovské schopnosti dále vytříbí, naučíte se rozpoznávat vlastnosti a sílu veškeré energie ve vašem okolí.

V každé etapě delšího cyklu je Vesmírné Moudro a Boží Pravda k dispozici těm, kdo mají otevřenou mysl a láskyplné srdce. Nyní je čas porozumět, jak vysoko stojí lidstvo na pomyslném vývojovém žebříčku. Každý musí získat určité vědomosti a cítit touhu naplnit svůj vlastní osud.

Musíte pochopit, jak a kam jste zařazeni v rámci skupiny.

1. Nejprve se stanete takzvaným uchazečem na Cestě.

2. Poté, co ve svém nitru dosáhnete určitého stupně rovnováhy a harmonie, a získáte přístup ke své Svaté Mysli a Svatému Srdci, stanete se na Cestě zasvěcencem.

3. Když dojdete na určitý stupeň Uvědomění si sebe sama, stanete se učedníkem / pracovníkem Světla. (V minulosti byla tato cesta vedoucí k sebeuvědomění popisována jako cesta skrze jednotlivé úrovně zasvěcení. Tento pojem již není aktuální.)

4. Nakonec přijde chvíle, kdy úspěšně rozpustíte membrány Světla, které brání přístupu k vašemu Svatému Srdci a k vaší Svaté Mysli. Zjemníte svůj Energetický Podpis a Píseň svojí Duše, zvýšíte svou schopnost rychle přeměnit informaci či vědění v moudrost (integrovat a prožívat vyšší moudré pravdy, které jste přijali za své), abyste mohli pokročit ze Sálu Učení do Sálu Moudrosti vyšší sféry Mysli. V takovou chvíli již jste na dobré cestě k dosažení Mistrovství a jste připraveni stát se Služebníkem Světa.

VY VŠICHNI, KDO JSTE NA CESTĚ, v této chvíli je vaším hlavním cílem navrátit vibrační vzorce, které tvoří váš osobní svět v realitě třetí a čtvrté dimenze, do původně vytvořeného Spektra Světla a stínu. Následkem toho se kyvadlo vašeho vědomí nebude již tolik vychylovat od pozitivního k negativnímu a vaše mentální i emocionální přirozenost bude znovu vyrovnána a zklidněna. Toto je důležitý krok k tomu, abyste dokázali žít ukotveni ve svém Svatém Srdci a Svaté Mysli. Učedník na cestě o-Světle-ní musí usilovat o ukotvení v srdci, neulpívání a moudrý úsudek.

V nitru neprobuzeného člověka je větší množství rozhodnutí činěno nevědomě nežli skrze moudré uvědomění. Jako by tito lidé byli jen napůl při vědomí. Počáteční fáze cesty k tomu stát se Sebe-uvědomělým je přijetí skutečnosti, že člověk není vědomě bdělý. Tím se započíná proces snahy o oživení podnětů pocházejících od Duševního Já, neboť to je nedílná součást duchovního uvědomění a cesty k vlastnímu mistrovství.

Když podlehnete podráždění a reagujete hlasitými, zlostnými slovy či myšlenkami, využíváte astrální energii, která znečišťuje aurické pole. Takové chování může dlouhodobě vytvořit myšlenkové formy, které je třeba následně odbourat prostřednictvím Zákona Kruhu. Představte si své negativní myšlenkové formy, jak přidávají cihlu po cihle k vašemu citovému vězení. Nezapomínejte, že se skládáte z energetických jednotek, které tvoří váš Energetický Podpis a potažmo i Píseň vaší Duše. Musíte se naučit ovládat své myšlenky a správně soustředit svou sílu. Vaše myšlenky budou sílit v závislosti na síle a míře opakování vašich Vzorových Myšlenek. Láskyplná Srdce se naučí soustředit na ty nejvyšší a nejlepší lidské vlastnosti a podmínky ve vašem vnitřním Světelném kruhu. To je jeden z nejdůležitějších kroků, když tvoříte své vlastní místo v páté dimenzi.

Jazyk nevědomí a podvědomí je převážně obrazový. Zbystření mysli na nevědomé a podvědomé úrovni a naladění se na Nadvědomou mysl je značně zrychleno záměrným cvičením a zdokonalením obrazových schopností a představivosti.

Aby mohla Duše projevit sílu a nádheru Stvoření, potřebuje k tomu prostředek na hmotné úrovni. Musíte se povznést a ubránit se citovému zmatku převládajícímu v masovém vědomí. Zároveň je ale třeba v rámci masy správně fungovat a šířit své Světlo v běžném životě. Není možné žít v odděleném světě a zříci se hmotného světa za účelem dosažení o-Světle-ní. Pokud se z vás stane nepochopitelný mystik, nikomu tím nepomůžete. Dovnitř zaměřené, sebezpytné meditativní praktiky Východních filosofií se mísí s kreativními, otevřenými praktikami Západního světa.

V prostředí třetí a čtvrté dimenze má vaše mentální tělo sklon k zaměření se na budoucnost, což přináší strach a nejistotu. Emocionální tělo pro změnu vždy přehrává vzpomínky z minulosti, z nichž některé jsou příjemné, avšak většinou se týkají selhání a strastí. Přítomný okamžik často ani nezaznamenáte, pokud se zrovna neodehrává nějaké drama, ať už pozitivní či negativní.

Abyste dosáhli vyšších duchovních hodnot, musíte usilovat o silné, dobře vyvinuté spojení mezi mentálním a emocionálním tělem a také mezi Duší a Vyšším Já. Když se napojíte na vyšší frekvence Boží Moudrosti, z vyšších sfér intuice vám budou přicházet úžasné nápady. V některých chvílích můžete být rozjaření a v dalších pocítíte depresi, můžete dosáhnout blaženého stavu uvědomění a hned jej zase ztratit. Stavy smutku by ale měly být časem slabší a méně časté. Můžete si být jisti, že vaše ego a jeho touhy se budou bouřit a bránit se vlivu Duše a Vyššího Já. Budou se snažit vás udržet při vašich obvyklých činnostech a zvycích, které prospívají pouze malému já a jeho sobeckým potřebám. Musíte se napojit na sféru Svaté Mysli a naučit se soudnosti v duchovní oblasti. Neustále musíte pozorovat a kriticky posuzovat svá slova, své činy a úmysly. Tím sami sebe vycvičíte a získáte převahu nad svým malým já. Pamatujte si: VEŠKERÉ poznání je formou Světla.

Musíte se snažit porozumět své roli a svému úkolu v tomto životě. Musíte se zaměřit na své nitro a pochopit tak, kým opravdu jste, proč se chováte tak, jak se chováte, a naučit se napojit na své největší nadání a další možné schopnosti. To by mělo teď být vaším největším cílem. Reflexe, rozjímání a aktivní meditace vám otevřou přístup k tajemství vašeho skutečného Já a k tomu, jaké jsou v tomto životě vaše cíle.

Jste energetické centrum, tělesná schránka, která obsahuje určité množství čisté Podstaty Stvořitele. Sami jste zodpovědní za přijetí a použití Světelné Energie, kterou potřebujete ke svému posílení a kterou je pak třeba vyslat do světa pro užitek všech ostatních.

Odevzdání se svému Božskému Poslání a Vesmírným Zákonům znamená i nutnost dodržovat Vesmírné Zákony tak, jak jsou vám odhaleny. Abyste mohli kráčet po cestě vzestupu, musíte se neustále snažit, aby vaše rozhodnutí byla pro nejvyšší dobro a abyste si udrželi své odhodlání sloužit. Musíte přijmout zodpovědnost za všechny své činy a energie, ať pozitivní či negativní, neboť se vám na základě Zákona Kruhu vrátí zpět.

Vaším současným pozemským cílem je stát se Služebníkem Světa, a nejrychlejším způsobem, jak dosáhnout tohoto stupně mistrovství, je posilovat plamen Boží Síly ve svém nitru. Mistrovství je dosaženo malými kroky, ne velkými posuny.

Drahá srdce, bez ohledu na to, jaké úrovně Duchovního / Vlastního uvědomění jste dosáhli, vám dodáváme odvahu, aby se pro vás Cesta k vyššímu uvědomění stala v životě prioritou. Svět a realita, kterou jste dříve prožívali, se velmi rychle mění. Nyní máte zlatou příležitost připojit se k řadám těch, kdo pro sebe a své milované tvoří nádherný nový svět. Máte i právo zůstat v negativním prostředí nižšího světa a reality, kde dochází k očišťování a proměnám a kde Země prochází překotnými změnami a chaosem. Co si zvolíte? Ať bude vaše volba jakákoli, dále vás povedeme a budeme vás chránit, jak nám Vesmírné Zákony dovolí. Vždy vás budeme bezmezně milovat.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

 

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zdroj: e-mail

 

Poselství od Archanděla Michaela, Červen-2011

Milovaní mistři, šíří se Světelná epidemie, při níž budou na každého člověka na Zemi dopadat čisté frekvence Božího Světla. Každý přitom může vstřebat a integrovat jen takové množství Světelných frekvencí, jaké je schopna přijmout jeho tělesná schránka. Abyste mohli boží Světlo využít ke svému prospěchu, musíte jej také umět správně přijmout.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama