MISTROVSKÉ OVLÁDÁNÍ MYSLI….

 Chcete být mocní? Uvědomujte si svou moc – staňte se vědomě mocní!

 

alt

Vžívejte se do těchto potřeb života tak dlouho, dokud vám nebudou právem patřit. Pak už vám je nikdo nevezme. Potřeby tohoto světa jsou podřízené vnitřní síle  v člověku, který jim vládne.Mocnou sílu, s kterou lze všeho dosáhnout, nepotřebujete získat. Už jí totiž máte. Potřebujete jí však pochopit, používat, kontrolovat a napustit se jí a to tak,  abyste mohli růst a dobýt svět. Den po dni, až půjdete svým tempem vpřed, se vaše  tužby prohloubí a vaše plány vykrystalizují, a vy si uvědomíte, že tento svět není jen mrtvým kamenným blokem, ale je živým jsoucnem, složeným z tlukoucích lidských srdcí. Že je složený ze života, krásy a lásky. Samozřejmě, že to vyžaduje otevřenou mysl a určitý  stupeň chápání. Avšak ti, kdo této úrovně dosáhnou, jsou inspirovaní novým světlem, novou silou. Získávají  důvěru a jsou posilovaní každým dnem. Uvědomují si, že se uskutečňují jejich naděje a sny. Život dostává mnohem hlubší a jasnější význam.

 

 

Vnější a vnitřní svět

1. Na každé úrovni existence platí, že „čím víc máme, tím víc dostáváme“, stejně tak, jako každá ztráta vede k ještě větší ztrátě.
2. Duch je tvůrce. Podmínky, okolí a veškeré zážitky v životě vyplývají z našeho navyklého a převládajícího mentálního postoje.
3. Postoj ducha nezbytně závisí na tom, na co myslíme. Proto tajemství veškeré moci, veškerého vlastnictví a dosažení čehokoliv, závisí na našem způsobu myšlení.
4. Před tím, než můžeme něco „udělat“, musíme „být“. A to, co „jsme“ závisí na tom, na co „myslíme“.
5. Když nějakou sílu nebo moc nevlastníme, nemůžeme jí projevit. Jediný způsob, jak člověk může nějakou sílu nebo moc vlastnit, je ten, že si tuto sílu nebo moc uvědomí. To se mu však podaří jen tehdy, když pochopí, že veškerá síla nebo moc pochází z jeho nitra.
6. Vnitřní svět je světem myšlení, citu, světla, života a krásy. Tyto síly, třebaže jsou neviditelné, jsou mocné.
7. Vnitřní svět je řízený duchem. Jakmile jednou tento svět objevíme, najdeme řešení na každý problém, příčinu každého následku. A protože vnitřní svět je podřízený naší kontrole, veškeré zákony moci a vlastnictví jsou rovněž pod naší kontrolou.
8. Okolní svět je odrazem světa vnitřního. To, co se objeví kolem nás, je shodné s tím, co je uvnitř nás. Ve vnitřním světě můžeme najít nekonečnou moudrost, nekonečnou moc, nekonečné zásoby všech našich potřeb, které čekají na to, aby se mohly projevit, rozvinout a vyjádřit. Jestliže těmto faktům vnitřního světa projevíme uznání, vezmou na sebe formy okolního světa.
9. Harmonie vnitřního světa se odrazí ve světě okolním harmonickými podmínkami, příjemným prostředím a všeobecně tím nejlepším ve všem. Je to základna zdraví a potřebná podmínka k veškeré moci, k naplnění a k úspěchu.
10. Harmonie vnitřního světa nám umožní kontrolovat myšlenky a určit, jak nás každý zážitek ovlivní.

**********

11. Z harmonie vnitřního světa vyplývá optimismus a hojnost. Vnitřní hojnost pak vytvoří hojnost v okolí.
12. Okolní svět odráží okolnosti a podmínky vnitřního vědomí.
13. Když najdeme ve svém vnitřním světě moudrost, budeme vědět, jak rozpoznat skvělé možnosti, skryté ve vnitřním světě a získáme moc projevit tyto možnosti v okolním světě.
14. Jakmile si uvědomíme moudrost svého vnitřního světa, mentálně si jí přivlastníme a tím získáme sílu a rozvahu, které potřebujeme ke svému úplnému a harmonickému rozvoji.
15. Vnitřní svět je světem praktickým. Mocní lidé v něm vytvářejí vlastnosti jako je odvaha, naděje, nadšení, důvěra a přesvědčení, jenž způsobují jemnou inteligenci, která umožňuje „vidět“ a mít praktické schopnosti k uskutečnění své vize.
16. Život je rozvinutím, nikoliv shromažďováním. To, co k nám přichází z okolního světa, vlastníme už ve svém vnitřním světě.
17. Jakékoliv vlastnictví je založené na vědomí. Veškerý zisk je výsledkem sjednocené mysli. Každá ztráta je výsledkem mysli rozptýlené.
18. Duševní výkonnost závisí na harmonii. Disharmonie vede k destrukci. Proto kdokoliv chce získat moc, musí být v harmonii s přirozenými zákony.
19. S okolním světem nás spojuje objektivní mentál. Jeho orgánem je mozek. Nervový, mozkomíšní systém nás uvádí do vědomé komunikace s každou částí těla. Tento nervový systém reaguje na každý pocit tepla, vůně, zvuku, světla a chuti.
20. Když tento objektivní mentál správně myslí,
když chápe pravdu, když jsou myšlenky, vyslané tělu nervovým mozko-míšním systémem konstruktivní, pocity jsou příjemné a harmonické.

**********

21. Ve svém těle tedy vytváříme sílu, vitalitu a všechny ostatní konstruktivní síly. Avšak tímto samým objektivním mentálem připouštíme nemoc, nedostatek, nesnáze, omezení a další formy disharmonie v našem životě. Tím, že udržujeme nesprávné myšlení, se vlastně spojujeme s destruktivními silami.
22. S vnitřním světem jsme spojení podvědomím. Orgánem tohoto ducha je solární plexus. Autonomní nervový systém řídí všechny subjektivní pocity jako radost, strach, láska, dýchání, představivost a další podvědomé projevy. Podvědomí nás spojuje s universálním Duchem. Skrze něj navazujeme vztah s konstruktivními a nekonečnými silami Vesmíru.
23. Pochopení funkcí těchto dvou center našeho bytí a jejich vzájemný soulad tvoří Velké tajemství života. Toto poznání nám umožní vědomou spolupráci objektivního mentálu se subjektivním a tím sladění konečna s nekonečnem. Naše budoucnost je zcela pod naší kontrolou. Není odkázaná na žádnou rozmarnou, nestálou a nerozhodnou sílu kolem nás.
24. Je jen jeden Princip, jedno Vědomí. Proniká celým vesmírem, obývá veškerý prostor a je svou podstatou identické v každém bodě své přítomnosti. Je všemohoucí, je veškerou moudrostí a vždy všudepřítomné. Všechno myšlení a všechny věci jsou v něm. Je Všechno ve Všem.
25. Ve Vesmíru je pouze Jediné Vědomí schopné myslet a jakmile myslí, jeho myšlenky dostávají objektivní formu. A jelikož toto Vědomí je všudepřítomné, je přítomné v každém jedinci. Každá jednotlivá bytost je projevem tohoto všemohoucího, vševědoucího a všudepřítomného Vědomí.
26. Z toho, že je jen jedno Vědomí ve vesmíru proto, aby myslelo, jasně vyplývá, že i vaše vědomí je totožné s universálním Vědomím, jinými slovy, že každý duch je Jediným duchem. O tom se nedá pochybovat.
27. Vědomí, které se zaostřuje do vašich mozkových buněk, je stejné ve všech ostatních jedincích.
Každá lidská bytost je jen individualizací universálního, t.j. kosmického Ducha.
28. Universální Duch je statickou, neboli potenciální energií. Jednoduše jen je. Nemůže se projevit jinak, než skrze jedince. A jedinec se nemůže projevit jinak, než skrze Universál. Jsou jedním.
29. Schopnost myslet, kterou jedinec má, je schopností působit na Universál a přivést ho k tomu, aby se manifestoval. Lidské vědomí je vlastně jen schopností myslet. Mentál sám o sobě je považovaný za jemnou formu statické energie, z níž vyplývá činnost, nazvaná „myšlení“, která je dynamickou fází ducha. Duch mentál je tedy energií statickou a mysl je energií dynamickou. Jsou to dvě fáze jediné věci. Mysl, myšlení, je vibrující silou, která je vytvořená přeměnou ducha statického v ducha dynamického.
30. A jelikož v universálním Duchu, který je všemohoucí, vševědoucí a všudepřítomný, je obsažený souhrn všech vlastností, musí být tyto vlastnosti v jejich potenciální formě přítomné v každém okamžiku v každém jedinci. Proto když jedinec myslí, je myšlenka přirozeně nucená se inkarnovat do nějaké objektivní formy nebo do nějaké podmínky, která se shoduje se svým původem.

**********

31. Každá myšlenka je tedy příčinou a každá okolnost následkem. Proto je absolutně nezbytné, abyste kontrolovali své myšlenky a to tak, aby se vytvářely pouze žádoucí podmínky!30
32. Veškerá moc přichází z nitra a je naprosto pod vaší kontrolou. Přichází s přesným poznáním a záměrným procvičováním přesných principů.
33. Je evidentní, že jakmile jednou zcela pochopíte tento zákon a budete dokonce kontrolovat proces myšlení, můžete ho aplikovat na jakoukoliv okolnost. Jinak řečeno, vědomě spolupracujete s všemohoucím zákonem, který je hlavní bází všeho.
34. Universální Duch je principem života všech existujících atomů. Každý atom neustále usiluje o co nejrychlejší projev. Všechny jsou inteligentní a snaží se uskutečnit cíl, ke kterému byly stvořené.
35. Převážná většina lidí žije ve světě, který je obklopuje. Svůj vnitřní svět našla jen menšina. Svět vnitřní však tvoří svět okolní. Je tedy tvůrcem. Vše, co vidíte ve svém okolním světě, jste vytvořili ve svém světě vnitřním.
36. Výuka v této knize vám umožní, abyste se stali mocní, ale jen tehdy, když pochopíte vztah mezi světem okolním a světem vnitřním. Svět vnitřní je příčinou, svět okolní následkem. Abyste změnili následek, musíte změnit příčinu.
37. Jasně z toho vyplývá, že se jedná o radikálně novou myšlenku. Většina lidí se totiž snaží změnit následek použitím následku. Nevidí, že pouze nahrazují jednu formu obtíží za druhou. Abychom odstranili jakoukoliv disharmonii, musíme odstranit její příčinu a příčinu disharmonie lze najít jen ve vnitřním světě.
38. Veškerý vývoj přichází zevnitř. Každá rostlina a každý živočich je živým svědectvím tohoto velkého zákona. Velkým omylem všech dob bylo hledání síly a moci v exteriéru, čili ve světě, který člověka obklopuje.
39. Vnitřní svět je zdrojem universálních zásob a okolní svět je vyústěním stružky, která z ní vytéká. Naše schopnost přijímat, dostávat, závisí na poznání tohoto universálního zdroje, této nekonečné energie. Každý jedinec je jejím vyústěním a zároveň je tak v jednotě se všemi ostatními jedinci.
40. Toto poznání je mentálním procesem. Mentální činnost je tedy vzájemnou činností jedince s universálním Duchem. A jelikož universální Duch je inteligencí, která proniká veškerým prostorem a oživuje všechny živé bytosti, tato činnost spolu s mentální reakcí tvoří zákon příčinnosti. Nicméně k principu příčinnosti nedochází v jedinci, ale v universálním Duchu. Není to nějaká objektivní schopnost, ale subjektivní proces.Následky jsou pak vnímané v nekonečné variantě podmínek a zkušeností.

**********

41. Aby se mohl život projevit, musí existovat Duch. Bez Ducha nemůže existovat nic. Vše, co existuje, je manifestací této jedinečné základní substance, z níž a skrze níž jsou všechny věci tvořené a neustále nepřetržitě znovuvytvářené.
42. Žijeme v bezedném moři mentální tvořivé substance. Tato substance je neustále aktivní a živá. Má vysoký stupeň citlivosti. Obléká formu podle mentálního požadavku. Mysl tvaruje formu, matrici, skrze níž se tato substance projevuje.
43. Její hodnota však spočívá jen v její aplikaci. Praktické uplatnění tohoto zákona nahradí nedostatek hojností, nevědomost moudrostí, disharmonii harmonií a tyranii osvobozením. A to jak z materiálního, tak sociálního hlediska.32
44. Přejdeme teď k aplikaci: vyberte si místnost, kde můžete být sami a v klidu. Posaďte se do křesla rovně a pohodlně. Nechte své myšlenky bloudit podle libosti, ale tělesně zůstaňte zcela klidní po dobu
15 až 30 minut. Provádějte toto cvičení během celého týdne, dokud se vám nepodaří dosáhnout totální kontroly nad vaší fyzickou bytostí.
45. Někdo to zvládne snadno, někdo s obtížemi. Je však bezpodmínečně nutné, abyste dosáhli úplné kontroly svého těla a to dřív, než budete pokračovat  dál. Příští týden dostanete další instrukce. Prozatím  však musíte zvládnout toto cvičení.

 

Z knihy Mistrovské ovládání mysli Haanel Charles Francis

 

Zdroj: http://anitram.wordpress.com


Chcete být ve svém životě šťastní? Uvědomujte si své štěstí – staňte se vědomě šťastní! Chcete být naprosto zdraví? Uvědomujte si své zdraví – staňte se vědomě zdraví!

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama