MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ČERVENEC 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Červenec jako sedmý měsíc v pořadí bude pod vibrací č. 7 (vibrace č. 7 vyvolávají změny, které se mohou velice bolestivě dotknout citů. Dojde ke změnám v přátelských i milostných vztazích, doma i v práci, a dokonce i v nitru člověka, jde tedy o měsíc velmi namáhavý. Smyslem problémů, které v tomto období vyvstanou, je přimět člověka, aby se vrátil k vlastním vnitřním zdrojům, začal spoléhat spíše na sebe než na druhé a uvědomil si, v čem spočívá jeho síla. Člověka může v tomto měsíci postihnout nemoc nebo ztráta někoho z rodiny či z okruhu přátel. V tomto měsíci pociťují lidé potřebu zabývat se větší měrou druhými, zajímat se o jejich problémy, a pokud je třeba, nabídnout podporu. Když se objeví problémy v jejich vlastních vztazích, nejsnáze je vyřeší trpělivostí, rozhovorem a porozuměním).

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (dítě-kříž-myši-park-klíč)

Pro Berany bude ČERVENEC měsícem ve znamení možné ztráty, pochybností, nahlodání či nedůvěry. Ve vztazích znamením citové chudoby, nespokojenosti či pocitů méněcennosti či přílišné lítostivosti. V profesní oblasti potom ve znamení trápení či užírání, neboť jejich dvorní kartou jsou „MYŠI“. Nic nebude ale tak horké, spíše jen karmický červenec díky osudu bude prověřovat snahu, úsilí i víru Beranů. V lepším slova smyslu může sice dojít ke ztrátě, ale spíše dlouhodobějších problémů nebo vlastních nejistot či vytvořených oba v první půlce roku. Stejně tak mohou Berani v něčem jakoby znovu začínat, i když pravděpodobně složitější nebo svízelnější cestou. Ale bez jejich úsilí se to prostě neobejde. Jisté je, že osudově se bude něco naplňovat a něco odcházet, podporu a více nastavované zrcadlo tak mohou mít především ve svých dětech, kteří jim mohou leccos odrážet. Osudově se ale právě v tomto měsíci budou odhalovat i skrytá karmická témata a to právě s dětmi. Je také docela možné, že se právě Berani budou chtít jakoby distancovat od společnosti druhých, od společenských událostí, ale je to vlivem jejich vnitřních procesů. V případě jakýchkoliv nejistot by ale neměli propadat panice, jejich úspěšnost nezmizí, jen se pravděpodobně projeví až později, respektive s koncem měsíce. Nejsilnější vliv na Berany a potažmo i na ostatní znamení bude mít Novoluní. V tomto období se karmická a osudová témata projeví naplno a ukáží Beranům nedostatky tam, kde sami o sobě pochybují a kde potřebují mít neustálý pocit jistoty a bezpečí. Uvědomovat si tak budou především fakt, že klíč k úspěchu i uznání je v nich samotných a díky jistým osudovým i karmickým událostem a situacím dojdou svého hlubšího pochopení. Rozhodně by ale Berani neměli v červenci ztrácet víru nebo se tím nechat pohltit, zbytečně by tak sami sebe oslabovali a plýtvali by silami, které budou ještě v tomto měsíci, respektive s jeho koncem určitě ještě potřebovat…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (myši-ptáci-medvěd-kosa-prsten)

Pro Býky bude ČERVENEC měsícem ve znamení autorit, starších osob, zákonných partnerů či úředních osob, ale také síly, moci či diplomacie. Ve vztazích znamením bezpečí, žárlivosti i ochranitelských i dominantních způsobů či majetnictví. V profesní oblasti potom ve znamení posílení pozice, zodpovědnosti i možného povýšení, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Karmický červenec může ale Býkům tak trochu víc zamotat hlavu, něco se navrátí nebi bude znovu opakovat z minulosti, ale také do jejich životů mohou náhle a nečekaně zasahovat situace, záležitosti nebo okolnosti, které mohou narušit nebo zpochybnit jejich dosavadně vybudovanou stabilitu a to prakticky ve všech oblastech, i když nejvíce se to může projevit na úrovni vztahové a partnerské. To může přispět i ke zvýšené nervozitě nebo napětí ve vztazích a to zejména u těch, kteří až do prázdnin na sebe neměli příliš mnoho času a teprve až období dovolených může tuto skutečnost odhalit. U jiných se naopak náhle může stabilita ve vztazích posílit. Další se potom náhle mohou s někým seznámit či vstoupit do nového vztahu. Někteří si ale také mohou ohledně vztahů a z vlastní vnitřní nejistoty zbytečně překážky nebo náhlé pochybnosti vytvářet a to zejména, pokud bude nahlodána jejich vlastní sebejistota i sebedůvěra. Celkově ale červenec v mnohém odhalí své skryté tváře, zviditelní to, co bylo v první polovině roku opomíjeny, protože právě ta druhá může být o poznání složitější a více tak bude nutit k řešením, uvědomováním si souvislostí. Mezi dvě nejdůležitější varování pro Býky patří rada příliš druhým nedůvěřovat a nepodlehnout letním flirtům či nebezpečné vášnivosti. Svodů a pokušení totiž bude kolem dost a dost…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (hvězdy-čáp-kniha-ptáci-hora)

Pro Blížence bude ČERVENEC měsícem ve znamení tajemství, skrytých záležitostí, mlčenlivosti nebo uzavřenosti. Ve vztazích znamením možné tiché domácnosti nebo utajování či nedostatku komunikace. V profesní oblasti potom ve znamení odhalení něčeho důležitého, úkolů či závazků, ale také např. Rekvalifikací či informací, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Celý karmický červenec tak může skutečně přinést tajemství, zatajování ale stejně tak i odhalení něčeho, co mělo zůstat skryto, což může Blížencům do života přinést i značný neklid nebo nervozitu, protože se dlouhodobě kolem nich děje něco, o čem nemají nejmenšího tušení. To s sebou může přinést i změny, které doslova vpadnou do jejich životů a zaskočí je a to i přesto, že v konečné fázi přinesou úspěch i uznání. Také je ale mohou překvapit změny, které pro ně v lecčems budou průlomové a s konečnou platností z jejich života odstraní dlouhodobější překážky či stagnaci. Něco se uvolní a rozběhne tím správným směrem, ale pozor!!! Pokud se v nastalých změnách projeví přílišná horlivost, netrpělivost nebo ukvapenost, mohou tyto změny naopak nové překážky nebo stagnaci vytvořit či si sami mohou blokovat svůj budoucí úspěch, i když vše nebude viditelné ihned. Na Blížence ale v červenci čeká i úspěch nebo úspěchy, o kterých neměli nebo nemají nejmenšího tušení a zasáhnout to prakticky může jakoukoliv životní oblast. Na druhou stranu pro ně ale může být tento karmický měsíc i nervóznější nebo hektičtější, či se mohou v jistých záležitostech dostat pod větší tlak. Jejich nestálost setrvat na jednom místě je tak může hnát do vícero činností, nad kterými později ztratí kontrolu. Ale nic nebude tak horké, jak to bude ze začátku vypadat a rychle se tak Blíženci mohou dostat do opětovné rovnováhy. Opatrní by ale měli být na svou tvrdohlavost dosáhnout něčeho za každou cenu, tím by si mohli vytvořit zbytečné překážky a to buď vlastními chybami nebo vlastní vinou. Co se ještě týká červencových změn, bude jich dostatek a mohou přicházet i z vícero stran najednou, některé budou hektické, jiné pozitivně rozrušující a další zakončené nebývalým úspěchem. Co se týká plánová, měli by si Blíženci vždy vše pečlivě rozvrhnout, to jen proto, aby se jim to samotným nevymklo kontrole…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (dítě-květiny-ptáci-kříž-pes)

Pro Raky bude ČERVENEC měsícem ve znamení příbuzných, dětí, starostí nebo mrzutostí či menších komplikací, stejně tak jako ve znamení stresu, napětí nebo neklidu. Ve vztazích znamením nervozity, roztěkanosti, nejistoty nebo přelétavosti v emocích. V profesní oblasti potom ve znamení nervového vypětí, adrenalinu nebo shonu, neboť jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. Červenec jako první z karmických měsíců může rakům přinést nejen větší nervozitu nebo napětí, pokud se budou chtít snažit všechno na poslední chvíli zvládnout, ale také osudové záležitosti či v jejich životech právě osud sehraje významnější roli. Situace nebo okolnosti tak mohou souviset s dětmi a potomky, ale také s lidmi, které znají z minulých životů a to zejména na úrovni přátelské. Znovu se tak mohou navrátit do jejich životů a přihlásit se o slovo. Nicméně spíše ale v obou případech půjde o ta radostnější a pozitivnější rozrušení, než o větší komplikace. Nicméně ti raci, kteří mají naplánovanou dovolenou se mohou ještě do ní dostat do většího stresu i shonu, protože budou mít nutkavou potřebu všechno zvládnout a odejít z čistým svědomím. Pravděpodobně s potomky a dětmi se ale rýsují menší nervóznější období, protože najednou jich bude všude plno, což ve školním roce tak časté nebylo. V něčem ale přesto raci budou podléhat osudu, a to v případě něčeho nového nebo opětovně nově začínajícího. Právě to nemusí přicházet se slavobránou nebo velkou okázalostí, ale spíše jakoby obtížnější nebo svízelnější formou a ne všechno bude jasné hned na poprvé. Mohou se tak občas dostat i do nechtěných sporů, ve kterých ale budou s konečnou platností důležitá rozhodnutí, reakce i výsledky. Proto by se Raci neměli v tomto měsíci nechat strhnout emocemi nebo návalem rozčílení, ale s notnou dávkou trpělivosti mohou prakticky zvládnout i nemožné. Nicméně červenec jim přinese i radost, radostná setkání nebo shledání a stejně tak i pozvání, návštěvy nebo nabídky. Více pozornosti by ale měli věnovat tomu, co se kolem nich a v souvislosti s nimi bude dít, protože právě v těchto případech mohou pochopit a to i zpětně, co s nimi osud zamýšlí nebo proč jim právě tohle znovu připomenul…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (had-park-kotva-prsten-dům)

Pro Lvy bude ČERVENEC měsícem ve znamení nadějí, ukotvení, věrnosti, stálosti i stability, ale také povolání či pracovního kolektivu, ale i bezpečí nebo rovnováhy. Ve vztazích znamením životního přístavu, jistoty a opory či lásky a naděje, stejně tak jako závislosti nebo nezdravé připoutanosti. V profesní oblasti potom ve znamení práce, profese, závazků, spolehlivosti či uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Červenec se u Lvů bude zaměřovat na naděje, ukotvení i profesi a kariéru. Nicméně se ke slovu dostanou i záležitosti bydlení či zázemí domova, stejně tak jako i vztahové záležitosti. V případě právě vztahu jsou tu dva důležité aspekty. Jedním z nich je posílení a naděje na hlubší ukotvení v něčem zcela novém nebo nově započatém. Druhým aspektem je naopak nemožnost se od něčeho odpoutat díky silné závislosti či připoutanosti a neplatí to jen na partnerské vztahy. Více se ale také Lvi budou zaměřovat na profesní a kariérní oblast, právě tady totiž po nich bude vyžadována jistá spolehlivost, ale narážet mohou i na problematické kolegy, zejména, pokud se to bude dotýkat nějaké ženy. To by mohlo zapříčinit i nechtěné komplikace na pracovišti. Na druhou stranu ale i po samotným Lvech bude vyžadována spolehlivost, což může přinést i větší nával závazků a to zejména u těch, kteří se budou všechno snažit dohnat před dovolenou. Nejen profese a kariéra, ale i ve vztazích nebo ohledně zázemí domova se mohou vyskytnout určité komplikované situace nebo se znovu může opakovat a vrátit to, co už tu jednou bylo. Jisté je, že se Lvi budou zaměřovat i na své bydlení či zázemí domova, vztahovat se to bude ke smlouvám či k plnění jejich závazků. Ti, kdo plánují nové bydlení nebo ho mají rozjednané mohou počítat s úspěchem v podobě nájemních nebo kupních smluv, i když ani v těchto situacích se možná drobnějším komplikacím nevyhnou. Karmický červenec tak s největší pravděpodobností může být pro Lvy lehce komplikovaný nebo se v něm budou opakovat s určitou obtížností nebo oklikami. Jakoby nic nechtělo jít na přímo. Menším varovným prstem je fakt, že by měli být ostražití vůči někomu z okolí. Poukázat to může na někoho, kdo se projeví jako nedůvěryhodná osoba a Lvi mohou být z tohoto zjištění zklamaní, protože právě těmto osobám nebo osobě plně důvěřovali…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (slunce-myši-dopis-loď-mraky)

Pro Panny bude ČERVENEC měsícem ve znamení zpráv, dokumentů, komunikace či se něco důležitého dozvědět. Ve vztazích znamením povrchních a letmých citů, komunikace či sdělování. V profesní oblasti potom ve znamení papírování, vyřizování i časté komunikace či pracovních schůzek a jednání, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Červenec je pro Panny především měsícem komunikace, ale i větší energičnosti, kreativity nebo cestování. Nicméně je mohou v tomto měsících potkat nebo zaskočit proměnlivé situace, negativní informace nebo zprávy, ale také v komunikaci jakoby občas mohou sklouznout do tendencí si za každou cenu prosadit to svoje. Podceňovat by neměly ani zprávy nebo informace vážnějšího charakteru, ty jim totiž navíc mohou přidělit i určitý podíl zodpovědnosti. Karmický červenec prozkouší Panny i ohledně jejich víry a trpělivosti, protože leccos z toho, co si naplánují mohou do poslední chvíle provázet obavy, nejistota nebo pochybnosti, zda to skutečně klapne. To se zejména bude týkat toho, co s Panny naplánovaly v případě relaxace nebo dovolené či je to v souvislosti s cestami a cestováním. Pravděpodobně chvílemi nebudou zcela chápat, co se kolem nich děje, nicméně s lehkostí i bravurou budou schopny buď vše zdárně vyřešit nebo najít zcela jinou a pro ně vhodnější alternativu. Jediné, co je může nutkat k něčemu nepředvídatelnému je jejich netrpělivost, která může zapříčinit ztracené šance nebo zbytečný výdej energie díky nenaplněným touhám a přáním. Nicméně nepůjde o dlouhodobé období, ale spíše o krátké a nechtěné zásahy, které se ihned potom opět projasní. Veskrze červenec bude pro Panny pozitivním i dobíjejícím měsícem, přesto by měly být opatrné na to, aby nepodlehly určité skepsi či proměnlivosti nálad, pokud se jim ihned něco nepodaří uskutečnit…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (kosa-hvězdy-park-prsten-měsíc)

Pro Váhy bude ČERVENEC měsícem ve znamení společnosti, veřejného dění, známostí i kontaktů, ale také schůzek a setkání. Ve vztazích znamením sympatií, setkávání či zásnub. V profesní oblasti potom ve znamení zábavy či většího styku s veřejností, neboť jejich ústřední kartou je „PARK“. Červenec se ale pro Váhy ponese ve znamení náhlých a nečekaných událostí či situací, ve kterých může dojít ke zrušení původně plánovaného či k nejasným a potlačovaným myšlenkách, které mohou zapříčinit i ohrožení jasného myšlení a to zejména v situacích, které Váhy zaskočí. Dojít tak může ke zrušení původně plánovaných akcí, smluv nebo závazků, které byly slíbeny. Nicméně s možnou agresivitou nebo ohrožeností se mohou Váhy setkat i ve společnosti nebo společenském dění či se k takovým situacím jakoby „náhodou“ přichomítnout. Skřípat to ale může i ve vztazích, kde také může být, i když jen dočasně něco ohroženo nebo se najednou vyskytne něco, co bude „přes čáru“. To může tomuto znamení přivodit i určité duševní zátěž a to v případě, pokud se to bude týkat bezprostředně jich samotných. Ale nic nebude tak horké, jak se na první pohled může zdát. I když cokoliv může vypadat nepříjemně, dojde nakonec k určitým vysvětlením či nakonec přesto budou schopny Váhy leccos zachránit a obrátit tak ve svůj prospěch. Váhy by v tomto měsíci, který je navíc první karmicky v pořadí neměli druhým příliš slibovat nebo se k něčemu zavazovat. Naopak by měli být i nadále pro druhé spolehliví, diplomatičtí a spíše se tak trochu držet zpátky než se za každou cenu stavět do záře reflektorů. Na druhou stranu se ale také mohou dočkat nečekaných pozvání či setkání, navracet se do jejich životů mohou lidé z minulosti nebo bývalí partneři. Ale ani s nimi nemusí být setkání jen příjemnou záležitostí. Je to ale z toho důvodu, aby bylo znovu něco otevřeno, aby se něco znovu rozběhlo. V následujících dvou měsících potom budou osudově i karmicky ještě něco uzavírat. Je také ale docela možné, že samy Váhy budou nuceny zasahovat do sporů druhých, zklidňovat rozjitřené vztahové hladiny a být do jisté míry pro druhé oporou i smírčími soudci. I přes menší náznaky nepříjemností ale aniž by to tušily mohou dosáhnout i většího úspěchu nebo uznání, což jim bude k dobru v následujících měsících…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (dům-myši-dítě-hora-pes) 

Pro Štíry bude ČERVENEC měsícem ve znamení bezstarostnosti, naivity či důvěřivosti, ale také něžnosti, dětí nebo přelétavosti. Ve vztazích znamením hravosti, čistoty, sympatií i náklonnosti či nových kapitol. V profesní oblasti potom ve znamení něčeho nového, ať už práce samotné, pozic nebo úkolů, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Karmický červenec tak může Štíry v lecčems překvapit, ale také si mohou sami něco nového nebo nově příchozího blokovat a to zejména, pokud si budou vytvářet zcela zbytečné a neopodstatněné překážky či budou něco nebo někoho odmítat. I cokoliv pozitivně nastartovaného se tak může v červenci pozdržet nebo opozdit. Nicméně také se mohou setkávat s tvrdohlavostí, vzdorovitostí nebo neústupnosti ať už vlastní nebo od druhých. Nejstěžejnějšími tématy v tomto karmickém měsíci budou děti a přátelé či otázky vztahující se k bydlení nebo zázemí domova. I dohodnuté a předem naplánované najednou může přinést stagnaci ve vývoji nebo posunu, na druhou stranu ale s koncem měsíce už bude docházet k pozitivnějším uvolněním. Narážet ale mohou Štíři i na vlastní pochybnosti, nejistotou nebo obavy a to zcela nepředvídatelně nebo zbytečně. Nejistí a nepevní si tak mohou připadat ve vlastních záměrech, plánech nebo předsevzetích, navíc je tu menší riziko nějaké ztráty či vynucených oprav, ale také kolem nich jakoby může přechodně i houstnout atmosféra a to zejména ve spojitosti s dětmi a to zejména s jejich prázdninovým odpočinkem. Povinnosti odezní, úkoly přestanou a najednou tak Štíři nemusí vědět, jak vyplnit čas svých ratolestí, což je může přimět i ke zbytečným i ke zbytečným konfrontacím. Určitě by se ale v tomto měsíci neměli pouštět do nutných oprav nebo rekonstrukcí. Odhalit by mohly víc, než původně měli Štíři naplánováno. Připravit by se měli i na řadu menších překážek, které s ale nakonec ukáží jako zcela zbytečné a nemá cenu se jimi ani příliš zaobírat. Obzvlášť opatrní by ale měli být na vlastní chyby, omyly zapříčiněné jejich vinou. Dost složitě by je totiž napravovali a to i za cenu většího úsilí či snahy…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (had-důtky-ryby-rakev-květiny)

Pro Střelce bude ČERVENEC měsícem ve znamení majetku, financí, zisků a příjmů, ale také závislostí, hojnosti nebo vlastnění. Ve vztazích znamením nevyrovnaných citů, nestálosti a nechuti se vázat, stejně tak ve zištnosti či vypočítavosti. V profesní oblasti potom ve znamení cítit se jako ryba ve vodě, lepších výdělků nebo navýšení příjmů, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Spíše je ale karmický červenec bude mít tendence ohledně citů a pocitů či financí spíše tak trochu potrápit. Něco jim může sebrat vítr z plachet i prožívanou radost. Pokud něco obdrží, nemusí se to u nich delší dobu ohřát, ale i v případě získání nějakého daru či finančního obnosu se později může vše projevit jako „danajské“. Pokud se Střelci rozhodnou investovat, měli by se mít na pozoru, něco se jim může vymknout kontrole a jejich finančních zdroje by mohlo lehce a rychle začít vysychat. Týká se to především dovolených nebo prázdninových pobytů, ale také pokud se rozhodnout investovat do něčeho v domácnosti nebo si budou chtít udělat sami radost. Mnozí Střelci totiž mohou mít chuť utrácet více, než je zdrávo… Ohledně financí ale budou i častěji diskutovat nebo je rozebírat a dostat se mohou i do nechtěných hádek a to v případech, pokud odhalí něco, co jim bylo zatajováno. Ani s jejich city nebo pocity to nebude příliš valné, spíše je jakoby může trápit vnitřní neklid či osamocení, respektive se tak mohou cítit. Sice se na jednu stranu mohou v tomto měsíci dočkat zvýšení platu, ale i to si později vybere svou daň. Nejvíc, tedy kromě financí by měli být Střelci opatrní na alkohol a to na setkáních, akcích nebo festivalech. Právě s tím je spojená hrozba i možné finanční ztráty nebo okradení. Takže milí Střelci, opatrní buďte na vše, co je spojeno s financemi, ať vás nepostihne něco nepříjemného, co byste následně dlouhodobě museli řešit…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (jetel-dům-měsíc-srdce-cesty)

Pro Kozorohy bude ČERVENEC měsícem ve znamení citů a pocitů, iluzí, romantiky i vzdušných zámků, ale také snění či proměnlivosti nálad. Ve vztazích znamením nevyrovnaných pocitů, přecitlivělosti či okouzlení, ale také iluzí a představ nebo skrývané žárlivosti. V profesní oblasti potom ve znamení nejasných situací, utajování, nervozity z kolegů nebo úzkosti, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Karmický červenec přinese Kozorohům témata bydlení, zázemí domova ale i rozhodnosti či citů a lásky. Zakotvit tak mohou někde nebo u někoho, kde budou předpokládat určitou jistotu a bezpečí. Na druhou stranu ale ani jedno z těchto témat nemusí mít příliš dlouhé trvání, ale stát se lehce může i krátkodobou záležitostí a to zejména u posledně jmenovaného, tedy v citech a lásce. To je samotné donutí k četným rozhodnutím, variantám i alternativám, jak dál postupovat, co podniknout nebo kudy se vydat. Pokud vypnou svou racionální a logickou mysl a budou věnovat pozornost své intuici, najdou své odpovědi. Pozor by si jen v tomto měsíci měli dávat na přecitlivělost, i když umně ukrývanou za maskou sebevědomí. Nicméně často se ale jejich myšlenky, sny nebo představy mohou stáčet k bydlení, domovu nebo právě citům a lásce, budou stavěni před důležitá rozhodnutí, ale sami také mohou zvažovat nebo přehodnocovat to, čeho chtějí dosáhnout. Dočkat se mohou krátkodobých úspěchů nebo uznání, které jim přinesou určité zviditelnění před druhými. Nicméně stejně tak ale mohou mít občas pocity se stáhnout a popřemýšlet o něčem alespoň pár hodin nebo dní. Rozhodně ale nebudou těmi, kteří by chtěli někam spěchat nebo něčeho dosáhnout za každou cenu. Jsou si vědomi své síly i odhodlanosti nebo rozhodnosti. Jsou trpěliví v dosažení svých cílů a věří, že ty šťastné plody jim nakonec spadnou do klína. Neměli by se ale v červenci příliš unést iluzemi, protože pravděpodobně budou mít jisté tendence si je vytvářet nebo se v nich udržovat a to zejména, pokud se to bude týkat druhých, lásky nebo vztahů…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (hora-dopis-kniha-dům-měsíc)

Pro Vodnáře bude ČERVENEC stejně jako pro Blížence měsícem ve znamení tajemství, skrytých záležitostí, mlčenlivosti nebo uzavřenosti. Ve vztazích znamením možné tiché domácnosti nebo utajování či nedostatku komunikace. V profesní oblasti potom ve znamení odhalení něčeho důležitého, úkolů či závazků, ale také např. Rekvalifikací či informací, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. I u Vodnářů se budou projevovat záležitosti dotýkající se bydlení či zázemí domova, ale také budou souviset s jejich vlastním úspěchem, uznáním či vnitřními pocity. Jestliže na něco dlouhodobě čekají, může to k nim právě v červenci dorazit nebo odhalit, nicméně kolem nich ale také mohou vznikat tajné nebo utajované překážky. Oni sami potom mohou chtít před druhými záměrně skrývat nebo blokovat své skutečné pocity nebo myšlenky. Druhé to sice může zaskočit, ale Vodnáři k tomu mohou mít i svůj oprávněný důvod, který ale nemusí chtít za každou cenu prozradit. Opatrní by ale přesto měli být na vlastní chyby nebo vinu, sami by si tak mohli něco blokovat nebo vytvářet překážky či blokovat vlastní úspěch. Na scéně se nicméně ale mohou objevit i lidé, kteří se navenek mohou tvářit přátelsky, ale uvnitř sebe mohou mít vůči Vodnářům skryté překážky nebo nepřátelství, stejně tak se ale mohou setkávat s překážkami, které v karmickém červenci nebudou moci vyřešit, ale donutí je to znovu jakoby vše zvážit a přehodnotit. Řídit by se měli Vodnáři svým instinktem a občas ze sebe nějakou tou aktivitou vyventilovat nahromaděné myšlenky či emoce. Dost situací nebo okolností se ale může začít odvíjet i z jejich podvědomí, proto by ani oni neměli podceňovat sny či informace nebo tajné zprávy získané mezi řečí… Červenec pro ně může být trochu náročnějším měsícem, ale nepůjde o nic jiného, než o to, aby i Vodnáři, kteří často na druhé působí tajemně měli tu čest se vypořádat s nastavenými zrcadly…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (medvěd-měsíc-jetel-dopis-cesty)

Pro Ryby bude ČERVENEC měsícem ve znamení krátkodobosti, štěstí, vhodných období, radosti, spokojenosti nebo příznivých událostí. Ve vztazích znamením sympatií, ale i povrchních citů, stejně tak harmonie či pohody nebo rychle vzplanuvších citů, které opětovně ztratí na své síle. V profesní oblasti potom ve znamení spokojenosti i štěstí, pohody i klidu, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. V červenci se tak do životů Ryb usadí stabilnější štěstí i spokojenost a to nejen příznivých a intuitivních rozhodnutím, ale i díky šťastným zprávám, novinkám nebo informacím či přičiněním jejich vlastních úspěchů. Štěstí jim ale také přinese jejich vlastní rozhodnost a také to „být ve správnou chvíli na správném místě“ O jiné štěstí se ale může postarat i nějaká starší nebo úřední osoba, stejně tak jako ji rozhodující úřední dokument či dopis. Úspěšnější a šťastnější budou ale i díky vlastním úspěchům či uznáním, jen by neměly příliš usnout na růžových obláčcích, ve snech nebo říši fantazie, ale raději by se měly nohama držet při zemi. Štěstěna v podobě něčeho nebo někoho sice bude stát na jejich straně, ale neměly by opomenout, že může být jen krátkodobá, proto by si neměly nic dlouhodobě plánovat, ale spíše žít v přítomnosti a okamžiku prožitku. Projevit se také může laskavost nebo štědrost druhých, ale také je docela možné, že ten, kdo na první pohled vypadat nebezpečně a nevyzpytatelně se ukáže jako dobrák se srdcem na pravém místě. Ryby tak v karmickém červenci završí svou první polovinu roku a rozběhnout tu další. Své štěstí by si měly chránit, protože do toho obtížnějšího období druhé poloviny ho rozhodně budou potřebovat. Snažit by se také měly o to, udržet si nově vzniklá přátelství, protože i ta pro ně do budoucna budou výhodná a pro ně prospěšná. Na hlubší úrovni nevědomí se bude více o slovo hlásit i jejich intuice, a důležitou pozornost by měly Ryby zaměřit i na sny, protože právě ty jim mohou přinést důležité informace, proto neuškodí pokud si je po probuzení zaznamenají. A navíc, pokud s do čehokoliv v tomto měsíci pustí, brzy uvidí výsledky nebo dostanou pro ně zásadní informace a odpovědi…

 

UPOZORNĚNÍ:

Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama