ŽIVOTNÍ ČÍSLA

Jejich vzájemný soulad či nesoulad ovlivňuje nejen naši psychiku, ale i osobní vztahy. Můžeme tak mnohem smířlivěji a s tolerancí přijmout chování našich blízkých a všech lidí, s kterými máme tu čest se potkat.

 

Výpočtu svého životního čísla dojdeme následující cestou:

Tajemství čísel

 

Příklad 1:

6. 9. 1973 =  6 + 9 + 1 + 9 + 7 +3 = 35

Dále součtem těchto čísel 3 + 5 = 8

Životním číslem tohoto dne narození je tedy č. 8

 

Příklad 2:

19. 6. 1968 = 1 + 9 + 6 + 1 + 9 + 6 + 8 = 40

Životním číslem v tomto případě je 4.

Toto životní číslo je umocněno nulou, které zesiluje vibraci č. 4.

 

Příklad 3:

29. 7. 1964 = 2 + 9 + 7 + 1 + 9 + 6 + 4 = 38

Dále pokračujeme součtem 3 a 8 a dostáváme se k číslu 11, které již nadále neredukujeme. Je číslem mistrovským, které má svoji vlastní cestu.

Životním číslem tohoto dne narození je č. 11.

 

 

 

Životní číslo 1

 

Kreativita a sebedůvěra, nezávislost a tvůrčí vyjádření

Jednička jako životní číslo by měla sebedůvěru rozvíjet, aby mohla naplno využít všech svých schopností. K těm patří především vůdčí a organizační talent, originální nápady a schopnost je uvést v realitu. Nechybí aktivita a touha po sebeprosazení, nepředstíraná ctižádost. Jednička je symbolem ústního i písemného vyjádření. Je třeba využít příležitostí, které k tomuto životnímu číslu v průběhu života přichází. Tito jedinci mohou dosáhnout v životě velkého úspěchu pokud dokáží správně uchopit své schopnosti a um. Stálé přicházející podněty a neustálý rozvoj osobnosti prostřednictvím studia, cest a poznávání.

Vyvarovat by se měli neústupnosti, nadřazenému a povýšenému chování, přílišné dominanci a nedůtklivosti, egoistického přístupu.

Vyniknou v podnikatelské činnosti, v pozicích, kde je třeba rozhodování a organizačního talentu; umělci, spisovatelé a žurnalisté, všude tam, kde je třeba se kreativně vyjádřit.

 

 

 

Životní číslo 2

 

Spolupráce a rovnováha

Dvojka by se měla naučit najít rovnováhu mezi svými vlastními potřebami a zodpovědností, s potřebami druhých lidí, rovnováha mezi braním a dáváním. Jsou to lidé velmi mírní, soucitní a vždy ochotni vyjít vstříc ostatním. Neradi tráví svůj čas o samotě, je zde velká potřeba žít ve společnosti a je pro ně velmi důležitý vztah založený na vzájemném porozumění, z kterého čerpají důvěru. Jedinci ochotni ke spolupráci s diplomatickými schopnostmi, iniciativu raději přenechávají aktivnějším jedincům a dokáží být oporou. Ve své práci by měli využívat svého daru a to intuice. Naučit se říkat ne. Jsou jemní, skromní a oplývají zvláštním kouzlem.

Vyvarovat by se měli pocitu podřízenosti, potřeby druhých stavět nad své vlastní. Přílišná zranitelnost, výkyvy emocí, nerozhodnost.

Vynikají v oblasti, kde je třeba pomáhat druhým lidem, kde se cítí nápomocní. Ve zdravotnictví, sociálních sférách, psychologové a terapeuti.

 

 

 

Životní číslo 3

 

Komunikace a tvořivost

Trojka přináší velkou touhu po sebevyjádření a potřebu velké komunikace s druhými lidmi. Je třeba, aby našla víru v sebe sama, nepropadala pochybám o vlastní osobě a naučila se vyjadřovat své pocity. Trojky jsou nadané, bystré, mají schopnost ovlivňovat své okolí a inspirovat jej, schopnost prosadit se. Občas jim vyhovuje pracovat pod vlivem stresu, kdy je zvýšena jejich mentální energie. Rádi spolupracují s druhými lidmi, kdy jsou sobě inspirací a zdrojem nových podnětů a informací. Vtip a šarm je jim vlastní, neradi se nudí a zahálejí. Milují tanec a rytmus.

Trojka má sklony ke kritice schopností druhých lidí, naučit by se měla větší diplomacii. Je třeba posílit svoji sebedůvěru a naučit se vyjadřovat své pocity s upřímností a bez sarkasmu a jízlivosti. Zároveň by se měla naučit mírnit svoji mysl, jinak bude velmi roztěkaná a dostavit se mohou deprese.

Uplatnit se mohou tam, kde je třeba komunikace s druhými lidmi, kontakt a spolupráce, kreativní vyjádření, činnost spojená s cestováním a získáváním nových informací.

 

 

 

Životní číslo 4

 

Stabilita a postup

Čtyřka je číslem zodpovědnosti, disciplíny a řádu. Je třeba, aby se jedinci s tímto číslem jako životním naučili trpělivosti a ke své práci přistupovali s rozmyslem, soustředěností a postupovali krůček po krůčku. Dokáže do záležitostí vnést strukturu a pevnost, je metodická a oplývá organizačním talentem, je velmi vytrvalá a schopná, s pevnou vůlí. Ve svém životě dosahuje velkých výsledků a úspěchů, převážně v pozdějším věku. Přestože je velmi talentovaná, nevěří ve své kvality a podléhá svým pochybnostem.

Vyvarovat by se měla strnulosti, ulpívání na detailech. Čtyřka má ale i tendence věci urychlovat a přeskakovat, je potřeba stavět věci na pevných základech a vnést stabilitu.

Pro čtyřky je důležitá materiální stránka, která jim přináší pocit bezpečí a jistoty. Milují hudbu, dotyky a mají vztah k fyzickým činnostem. Často je nalézáme ve finančních sférách, ve vedoucích postavení pro svoji zodpovědnost a svědomitou práci. Neradi utíkají od rozdělané práce. Vyniknou tam, kde je třeba podat pomocnou ruku, v sociálních sférách, charitě a nadacích, v oblasti obchodu, stavitelství a architektuře. Karmický vliv tohoto čísla přináší v životě mnoho zkoušek v oblasti profesní i vztahové, možnost nějakých omezení a překážek, které je nutné zdolávat, zkoušky, které jsou zdrojem duchovního vývoje.

 

 

 

Životní číslo 5

 

Svoboda a kázeň

Pětka je symbolem energie, nezávislosti a svobodomyslnosti, zároveň vysoké vnímavosti a poznání. Často ve svém životě zakusí situace, kdy se bude řešit otázka nezávislosti a závislosti. Tito jedinci nesnesou jakýkoliv pocit omezení, potřebují svůj vlastní prostor k sebevyjádření. Jsou to optimisté, živelní a velmi schopní, také velmi neklidní. Milují dobrodružství a to ve všech směrech života. Jsou badatelé a velice rádi cestují, jsou nespoutaní a potřebují stále nové podněty. Kázeň a soustředění jsou pro ně velmi důležité, učit se musí disciplině a zodpovědnosti, což bude během jejich putování předmětem životních zkoušek.

Rádi utrácejí peníze, bývají kritičtí a může se projevit i jistá slovní i fyzická agresivita. Svým nadšením jsou schopni inspirovat lidi ve své blízkosti. U pětky je častým jevem jasné vidění a vizuální představivost.

Uplatnění naleznou podobně jako trojky v oblasti cestování, styku s lidmi a tam, kde se může uplatnit jejich síla, energie a touha po nezávislosti.

 

 

 

Životní číslo 6

 

Představa a harmonie

Šestka se svým smyslem pro krásu, umění a dokonalost se ve svém životě často dostane do situací, kdy se bude muset vyrovnat s jistou nedokonalostí a naučit se věci přijímat takové, jaké jsou včetně sama sebe. Je číslem lásky, soucitu a něhy, diplomacie. Jsou to vizionáři s ušlechtilými ideály, kteří vyzývají druhé k podobnému vnímání světa, jsou plní naděje i ideálů. V jejich blízkosti pocítíme zvláštní energii smyslové přitažlivosti, harmonie a klidu, přitahují druhé lidi s jejich problémy. Oplývají mimosmyslovým vnímáním, patrný je šestý smysl, předtucha a předzvěst přicházejících situací. Jsou elegantní a uhlazení, ochotni naslouchat a být nápomocní. Často se dostávají do vedoucích řad aniž by o toto postavení nějak usilovali.

Občas propadají smutku a jsou vystaveni zklamáním, patří mezi velmi zranitelné osoby plné strachu z odmítnutí a především samoty. Bývají pedantičtí, sobečtí. Vyvarovat by se měli kritickému přístupu a otálení, dokonce i pomstychtivosti, sklony oddávat se závislostem v případě nespokojenosti.

Uplatnění naleznou v umění, architektuře, poradenství, psychologii, sociálních sférách a školství pro svou lásku k dětem, činnostech spojené s přírodou.

 

 

 

Životní číslo 7

 

Důvěra a otevřenost

Sedmička vnáší svému nositeli vnitřní hloubku, přemýšlivost a uzavřenost. Jsou to osoby nedůvěřivé a opatrné, jejich úkolem je najít sebedůvěru a víru v druhé lidi i sebe sama. Mohou propadat představám o své nedostatečnosti a obavám ze zahanbení a zrady, odmítnutí. Oplývají smyslem pro humor s jistou dávkou sarkasmu a to i vůči vlastní osobě. Jsou společenští s komediálními prvky. Velký smysl pro detail, postřehnou věci ostatním naprosto skryté. Mají vyvinutou silnou intuici, jsou soucitní a chápaví vůči problémům druhých, skromní a nechybí jim důvtip. Jsou upřímní ve svých názorech a dokáží se postavit na stranu práva zcela otevřeně a podle svého přesvědčení, přítomen velký smysl pro spravedlnost. Nutností pro tyto jedince je pobyt v přírodě, kde čerpají energii. Vztah k přírodě a zvířatům.

V mnoha případech se projevuje nedůtklivost, zaměření do svého nitra a neproniknutelnost, z čehož plyne nedorozumění s ostatními, vzájemné nepochopení. Občas propadají melodramatickému jednání, výbušnosti a přítomné mohou být sklony k intrikám a pomstě, sklony k závislostem. karmický vliv čísla přináší nutné zkoušky a to v oblasti vztahové i materiální. Zkoušky, které jsou nutné pro další vývoj této duše.

Jsou to citliví jedinci s léčitelskými schopnostmi. Časté je filosofické zaměření, oblast práva a soudnictví, zdravotnictví.

 

 

 

Životní číslo 8

 

Hojnost a moc

Osmička s sebou nese schopnost dosáhnout velkých úspěchů v životě, nabytí velké moci i majetku a uznání. Úkolem této vibrace je najít rovnováhu mezi materiálním a duchovním světem, prokázat svoji velkorysost a velkodušnost. Je potřeba, aby osoba s životní osmičkou pochopila, že můžeme dosáhnout úspěchu a využít ho pozitivním způsobem, najít soulad mezi mocí, penězi a pomoci druhým s laskavým přístupem. Osmička je schopná, s pevnou vůlí, ve své práci zodpovědná se znamenitými organizačními schopnostmi. Bývá vesměs konzervativní, potrpí si na tradiční hodnoty. Patrná je praktická stránka, logické úvahy, vytrvalost a houževnatost. Stanovují si cíle a nelehké úkoly, kterých posléze dosahují. Jsou schopni nést velkou zátěž, překonávat překážky a věci promýšlejí do sebemenšího detailu. Dokáží být oporou v práci i ve vztazích. Milují tanec a hudbu.

U některých osmiček je společným rysem autoritativní postoj, touha po majetku a zabezpečení. Mohou se jevit jako netolerantní, bezohlední a příliš dominantní. Karmický vliv čísla je předzvěstí mnoha životních zkoušek v různých oblastech života, které vedou k nalezení víry, trpělivosti, soucitu.

Uplatnění naleznou ve všech vedoucích pozicích, vojenství, ve zdravotnictví i sportu.

 

 

 

Životní číslo 9

 

Moudrost a vědomí

Devítka je symbolem moudrosti, pochopení a účasti. Úkolem devítky je přinášet své nabyté znalosti a poznání ostatním, naslouchat moudrosti svého srdce, inspirovat a motivovat ostatní svým příkladem. Proto by měli dbát na to, aby se v životě řídili tím, co hlásají. Hlavním rysem tohoto čísla je určité napojení na vyšší sféry, velmi silná intuice a pochopení vyššího smyslu života a zákonitostí. Jsou to lidé velmi ohleduplní, chápající a velmi často berou na svá bedra odpovědnost za druhé lidi. Devítka obsahuje atributy všech předchozích čísel, proto je číslem velkých možností, schopností. Patrná je zde analytická mysl, filosofická povaha a fyzické dispozice. Pro devítku je nejdůležitější život v pravdě a na morálních principech. Pro své postoje a chápání světa bývá mnohdy druhými nepochopená, ba i zatracovaná.

Sklony k iluzím a ideám, náladovost a netolerance, obavy a přehnaná péče a odpovědnost.

Uplatnění nalezne ve všech oblastech pro svůj velký potenciál a mnohostranné nadání, ve vědě, technice, poradenství a školství.

 

 

 

Životní číslo 11

 

Kreativita a sebedůvěra

Tato vibrace je symbolem vysoké hladiny intuitivního vnímání a neustálého toku inspirace, tvůrčích schopností. Jsou schopni vnímat krásu, oplývají mnohostranným nadáním a umění velmi přesně odhadnout situaci. Velmi častým rysem je zde vztahovačnost, nedůvěra ve své schopnosti a obavy z vnějšího světa. Úkolem jedenáctky je nalézt zpět ztracenou důvěru v sebe i ostatní, schopnost vyjádřit své pocity i názory, naučit se rozlišovat skutečnost od svých představ a nalézt solidní a trvalou rovnováhu. Tito jedinci jsou příliš kritičtí k sobě i druhým lidem, občas vyvolávají problémy tam, kde žádné nejsou. Ukrývají se do svého světa tajemství, představ a především obav a předsudků. Dvě jedničky značí silné ego, míru nezávislosti a touhu vyniknout. Tito jedinci mohou prosazovat svoji vůli všude, kde to je možné. Orientují ve všech možných oborech, spektrum jejich znalostí je velmi dalekosáhlý, nedosažitelný. V mezilidských vztazích jsou nepoddajní, velmi zranitelní a přecitlivělí se sklony k výčitkám, toužící po pochopení a úctě.

Jedenáctka, která objeví svůj potenciál uspěje ve vedoucím postavení. Svůj zájem směřují k alternativnímu stylu života, k činnostem spojených s přírodou a v oblasti psychologie,  duchovní a esoterické. Úkolem tohoto čísla je povznést se nad problémy své vlastní a být druhým oporou, léčitelem, vyjádřit svou kreativitu a  úžasné schopnosti, kterými bezpochyby oplývají. Bývají výbornými řečníky, spisovateli a žurnalisty pro svůj přehled, výborné slovní i písemné vyjadřování. Karmická vibrace tohoto čísla přináší do života mnoho zkoušek, které je nutné zdolat, překonat a pochopit.

 

AUTOR: Andrea Vrbová

 

Zdroj: http://www.numesrea.cz

 

 

 

 

Ahojíček Andry,

tak se ti po delší době ozývám a mám na tebe dotaz :o). Sice byl určený mně, ale já nejsem k němu kompetentní zodpovědět a tak se jdu ptát tebe.

 

Na PRAVDIČKÁCH převzatý článek od tebe (ten první) ŽIVOTNÍ ČÍSLA…. tak tam je i 11 a holky nad tím tápou a já taky…. mám článek od tebe i o MISTROVSKÝCH ČÍSLECH….tam 11 22 33 jsou, ale otázka zní proč je 11 i v životních číslech. 

 

Jestli mi odpovíš, tak budu ráda a ráda to ke článku přiložím….pokud je to nedopatření ta 11 v tomto článku, tak ho ráda upravím.

 

 

 

Díky za pochopení i za odpověď……měj se a směj se papapa 

 

Zrzka z PRAVDIČEK

 

15.4.2012

 

 

Ahoj Zuzko,

tohle zaměstnává mysl více lidí. Tím, že je 11 mistrovské číslo, je jí přikládán opravdu zvláštní význam a pohlíží se na ni tedy i v případě životního čísla. Pro vysvětlení, jsou tu dvě jedničky, jenž značí sílu a ctižádost, ambice, které leckdy soucitné a mírumilovné dvojce chybí. Rozdíl mezi duší s živ. č. 2 a 11 je skutečně rozdíl a to zejména z karmického hlediska. Přesto i jedenáctka v sobě nese laskavost a schopnost naslouchat, to jí předává právě ona dvojka, které musíme i tak věnovat pozornost. Dokonce i v případě ročního čísla či osobní devítileté vibrace má 11 své místo.
V numerologických rozborech by se na mistrovská čísla měl brát zřetel, jelikož jsou tu skutečně rozdíly. Vibrace čísla je tu zesílena, což má na nositele velký vliv. Proč se ostatní čísla nezařazují do životních netuším, ale jejich vyjímečnost jistě stojí za podrobnější rozbor…
Krásné jarní dny…Andrea

15.4.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číselné vibrace v sobě nesou celou řadu cenných informací o naší osobnosti i o směru životní cesty, o našich talentech a schopnostech.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama