NEALEOVY ZÁŽITKY S HOVORY S BOHEM – RESUMÉ

N. D. Walsch

Od té doby, co začal můj rozhovor s Bohem – tedy od té doby, co jsem pochopil, o co tady ve skutečnosti jde – jsem věděl, že se tady děje mnohem více, než se na první pohled zdá. Když jsem se účastnil tohoto dialogu, nejprve jsem začal tušit, že tyto poselství nejsou určeny pouze pro mne. 

Později, když jsem byl ještě více a hlouběji zainteresován do tohoto rozhovoru, začal jsem vnímat skládající se mozaiku – jakýsi pohyb a vývoj. Bůh posílal celému lidskému společenství poselství, které začínalo u pochopení smyslu a funkce života a sahalo až po celý soubor nových odhalení o Bohu, Životě a smrti, které by mohly změnit svět. 

V průběhu tohoto rozhovoru se se Bůh pořád vrací zpátky k těm samým tématům, o kterých se již mluvilo a znovu a znovu opakuje hlavní body, na které chce poukázat, aby tak nemohly zůstat opomenuty, nepochopeny nebo zapomenuty. Vytváří tak, pokud tomu tak chceš říkat, to, čemu Hollywoodští scénáristé říkají „through-line“, tj. rozsáhlejší kontext v rámci kterého mohou být zváženy menší, individuální poselství HSB. 

Pro mnoho lidí je například prakticky nemožné nereagovat s téměř okamžitým odmítáním na taková prohlášení jako: „Neexistuje nic takového jako Deset Přikázání“, „Neexistuje nic takového jako správný a nesprávný“ a „Hitler šel do nebe“, pokud jsou vyjmuty z kontextu. Stejně tak jako na všechny hlavní myšlenky Hovorů s Bohem. Proto bylo důležité vytvořit kontext, v rámci kterého mohly být myšlenky, které napadají takovéto paradigmata, přinejmenším zváženy, prozkoumány a prověřeny, aby bylo možné posoudit, zdali na nich něco je – něco, co má pro lidstvo hodnotu. 

I když se každá kniha opět vrací k již diskutovaným tématům, cítil jsem vzrušení z toho, jak se posouváme vpřed, co se týče obsahu i složitosti poselství pro celé lidstvo, které nám bylo od Boha posláno. 

Kniha 1 nám předkládá základní koncepty, které se týkají našich individuálních životů. Kniha 2 předkládá společenský koncept týkající se našeho kolektivního života. To znamená některé překvapivé myšlenky jako základ pro aplikaci některých metafyzických principů, které platí ve fyzickém světě a které jsou předkládány v dalších knihách. 

V knize Přátelství s Bohem jsme se vrátili opět k velice osobním tématům, neboť se tato kniha odvíjí jak autobiografie. Vrátili jsme se „zpátky na zem“ a přinesli jsme univerzální principy života, které nám byly předloženy v původní trilogii HSB zpět na úroveň našich individuálních životů, abychom se přesvědčili, zdali jsou platné pro každodenní život. Přestože je tato kniha v podstatě jakýmsi shrnutím, je zasazena do nového živého kontextu, který na základě zkušeností, jenž prožívá jedna lidská bytost rok co rok, den co den a každou chvilkou, ilustruje sílu a aplikovatelnost spirituálních principů a rad HSB. 

Kniha Přátelství s Bohem nám přinesla mnoho dalších nových myšlenek a konceptů k zamyšlení, a to nikoliv méně důležitých než ty, které Bůh nazval „Nový zákon“. Tím je i to mystické 15-ti slovní prohlášení skládající se ze dvou vět a obsahující jeden již výše zmíněný princip a jednu novou myšlenku. 

Nový Zákon: 

„My všichni jsme jedno.“ 

„Naše cesta není lepší cesta. Naše cesta je pouze jiná cesta.“ 

Toto krátké prohlášení je zdánlivě nevýznamné ve své síle, ale enormní ve svém důsledku. Kdybychom toto jednoduché prohlášení skládající se ze dvou vět plně přijali a zavedli jako Řídící filozofii celého lidstva, život na této Planetě by se navždy změnil, a to okamžitě. 

Další ze série knih Hovory s Bohem – kniha Přijímání Boha – je nesporně nejkomplexnější a dotýká se těch nejvyšších a nejsložitějších myšlenek ze všech děl. Obsahuje extrapolaci tvrzení o Deseti přikázáních, obsažených v Knize 1, jenž vyráží čitateli dech. Mluví nejenom o tom, že nic takového neexistuje, ale také o tom, že i kdyby něco takového existovalo, ve skutečnosti na tom nezáleží, neboť podle něj stejně nežijeme. Mnohem horší však je, že nejenom že nežijeme podle Deseti přikázání, ale že ŽIJEME podle Deseti iluzorních představ. 

Kniha neobyčejně srozumitelně popisuje Deset iluzorních představ, podle kterých lidstvo žije a které vytvářejí základy pro celý prožitek života na zemi, a to takového, jaký ho známe. A jde to ještě dále. Kniha načrtává smysl a účel těchto Iluzorních představ a říká nám, jak můžeme žít s nimi, ale ne v nich a vidět je nikoliv jako podstatu života, ale jako nástroje, pomocí kterých si můžeme vytvořit život, který je určen pro nás. 

Je to pozoruhodný rozhovor, který před námi předkládá celý Plán. Předkládá nám také Proces, pomocí kterého může být tento Plán implementován – Proces, který většina lidstva zapomněla. Důsledkem toho pak je, že žijeme jako Alenka v říši divů a nadáváme, že to, co není takové, je onakým a to co je onaké, není takovým. 

I dále je pak Boží metoda předávání poselství lidstvu důsledná a souvislá. V další knize ze série – Nová proroctví – se opět vrací od těchto vznešených diskusí k pohledu na každodenní prožitky lidí na zemi právě tady a právě teď. 

Jsou nám předkládána slova, která lze těžko vyvrátit a která nám jasně ukazují, co jsme si ve svých kolektivních životech na této Planetě vytvořili a jak naše přesvědčení vytvářejí naše chování – chování, které funguje spíše proti než pro cíle, které jsme si jako lidstvo stanovili. 

Závěrům, které předkládá tato kniha se lze vyhnout jen stěží: To, co by lidstvu právě teď nejvíce prospělo, je větší pochopení Boha a Života, což by znamenalo rozšíření jeho stávajících přesvědčení a co by tak nakonec obohatilo jeho prožitky. Bez tohoto většího pochopení naše současné prožitky již nebude možné ve skutečnosti takto dále udržovat. 

Celý pokrok, celý vývoj a všechny vymoženosti lidstva mohou najednou zmizet v nicotě, neboť naše pokračování ve fungování na základě minulých systémů přesvědčení nyní ohrožuje naše životy. „Přesvědčení“ je pouze jiné slovo pro duchovnost a stará forma duchovnosti nám již neslouží. 

A co bychom tedy měli prozkoumat, vyzkoušet a pojmout jako svou Novou duchovnost? Diskuse na toto téma je darem pro celou lidskou společnost, který nám byl předán prostřednictvím další nové knihy ze série Hovory s Bohem s názvem: „Bůh, na kterého čekáme“. 

Vidím ten velký pokrok. Vidím tu úžasnou konzistenci nejenom tohoto poselství, ale celého procesu, jakým nám bylo toto poselství předáno: prostřednictvím propojeného a propleteného rozhovoru s Bohem, který se na jedné straně často vrací ke shrnutí a opakování, avšak neustále směřuje kupředu, k novým tématům, a pak se opět vrací „domů“, aby nám ukázal a umožnil vidět a pozorovat, jak je toto poselství aplikováno do každodenního života lidí, přičemž se pak znovu pouští do nového tématu. 

Kniha Bůh, na kterého čekáme nabízí lidstvu ten nejúžasnější pohled a detailní popis toho, jak by mohl život vypadat ve velmi blízké budoucnosti, pokud by jenom byl Homo Sapies spíše schopen poodstoupit konečně od své cesty v minulosti, než v ní pokračovat a opět směřovat k záhubě. 

Konečně pak v knize pod názvem „Umírání s Bohem“ bude poselství dokončeno. Tato kniha umožní lidstvu vědět jak zvládnout, vypořádat se, konfrontovat a přenést se s láskou a radostí k úžasnému zážitku naší transformace do Nového Života, který nás očekává – jako další stupeň na naší cestě ve vývoji naší duše. 

Proces předávání tohoto poselství bude trvat plných deset let – jedno bliknutí na radarové obrazovce Života, méně než jedno nadechnutí a vydechnutí Vesmíru, jedno mrknutí Božího oka – přesto ale významnou část života jedné lidské bytosti. Měl bych věnovat zbytek tohoto života tomu, abych sdílel toto poselství s ostatními, neboť věřím, že opravdu mohu změnit svět. 

A svět potřebuje změnu právě nyní, o tom není žádných pochyb. Znamená to, že potřebuje změnu, pokud si my jako lidstvo vybereme zachovat krásu života tak, jak ho na této Planetě známe, abychom se z něj mohli radovat se svými milovaným a darovat jej svým dětem.

Zdroj: http://www.hovorysbohem.cz

Vaše komentáře

Reklama