Geopatogenní zóny a elektromagnetická rezonanční pole.

Co to jsou tzv. patogenní zóny, jak působí na člověka, jak se vyhnout jejich negativnímu působení? Co nám škodí v našem životním prostředí, jak zabránit bujení rakovinových nádorů pod vlivem těchto zón? To jsou otázky na které se pokusím v následujících řádcích odpovědět.

Naši chytřejší předkové sledovali svá zvířata předtím, než si postavili obydlí. Věděli, že, místo, kde si „hovado lehlo, je nejlepší bydlo“. Rozdíly v elektrické vodivosti materiálů Země tvoří geostatické pole (GSP). Jsou nabitá podle velikosti, resp. délky společné hranice a poměru vodivosti svého materiálu. Pole mohou tvořit stometrový ovál a nebo jsou podložím celých ulic a sídlišť. Nemodulovaná GSP jsou někdy nazývána patogenními zónami. Název „geopatogenní zóny“ se více vžil, není však zcela správný. Nejsprávněji máme hovořit o rezonančních polích.

Je třeba zdůraznit,

že působení rezonančních polí, v první řadě, zvýrazňuje souvislosti vzniku nemoci, které se u konkrétního jedince vyskytují. Může to být např. vliv stresu, kouření, strava, vrozená dispozice, jednostrannost zátěže apod.

Do úvahy přitom musíme brát

nejen intenzitu rezonančních polí, ale i dobu pobytu v ní. Můžeme konstatovat, že pokud na jedince působí zóna 2 až 5 let, dostaví se varovné zdravotní potíže. Doba pobytu 5 až 10 let přináší závažnější zdravotní problémy. Při dlouhodobém působení si už organismus nedokáže pomoci sám a jeho imunitní systém nedokáže dále odolávat.

Rezonanční pole (RP) působí obzvlášť nepříznivě u pacientů nebo energeticky oslabených osob, např. po operacích nebo těsně po medikamentózním ošetřování.
Rezonanční pole se podílejí nepodstatnou měrou i na snížení léčivých účinků medikamentů, a to obzvlášť při homeopatické terapii způsobují terapeutickou rezistenci.
U lidí orientovaných na zvyšování tělesné zátěže, např. u sportovců, zabraňují rezonanční pole dosažení pronikavějších tréninkových výsledků.
Rezonanční pole způsobují u dětí narušení růstu, podobně u mladistvých narušují schopnost koncentrace a dosažení dobrých výsledků ve škole.
U stresovaných lidí zabraňují rezonančních polí dostatečné odpočinkové fázi.
Rezonanční pole zatěžují i tak dost zatížený organismus budoucích matek i organismus ještě nenarozených dětí. 
Intenzita působení rezonančních polí se mění v průběhu času, přičemž je možné sledovat určitou periodičnost. Například v odpoledních hodinách intenzita vzrůstá. Nejvyšší hodnoty dosahuje mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Ráno, asi v šest hodin, nastává prudký pokles intenzity, často až pod úroveň normálních hodnot. Nejnižší hodnoty je možné naměřit mezi 9. a 11. hodinou dopolední. Zajímavá je i závislost na měsíční fázi. V noci, když je úplněk, může intenzita rezonančních polí až několikanásobně překročit úroveň průměrných hodnot. K zesílení vlivu rezonančních polí dochází při přechodu povětrnostních frontů a při bouřkách. Intenzita působení některých zón se zvětšuje s rostoucí vzdáleností od povrchu země. Např. na vyšších poschodích výškových a panelových budov je intenzita rezonančních polí vyšší než na dolních poschodích.

Vliv rezonančních polí na rostlinstvo, závisí na mnoha faktorech. Např. u rychle rostoucích druhů stromů, jakými je např. bříza, dochází ke křivému růstu větví a kmene. Větve meruněk nad rezonančním polem jsou rychleji napadnuty mrtvicí a odumírají, zatímco nedrážděné části stromu rostou normálně. U některých stromů nad rezonančním polem na podzim padá listí o tři až čtyři týdny později pravděpodobně v důsledku zvýšené teploty nad místy křížení rezonančních polí. Na listnatých stromech se nad rezonančním polem vyskytují na kmenech nádory. Neroste na nich tráva ale mechorosty. Semena rostlin mají v rezonančním poli menší klíčivost. Ale na rezonančním poli roste a hojně plodí kalina.
Vliv rezonančních polí na živočichy, kteří mají k rezonančnímu poli pozitivní nebo negativní vztah. Toto znali lidé odpradávna. Většina zvířat má záporný vztah k rezonančním polím, hlavně psi, koně, prasata, hovězí dobytek, králíci, čápi, vlaštovky, křečci a myši. Naopak kočky, sovy, hadi, straky, akvarijní rybky a hmyz, hlavně komáři mají kladný vztah. Platí to i pro hmyz nazývaný v bytech „rybičky“. Pokusy na myších a potkanech ukázaly až poloviční porodnost, radikálně zvýšenou tvorbu nádorů a úmrtnost zvýšenou na dvojnásobek. Zvířata trpící vlivy rezonančních polí podléhají ve zvýšené míře některým charakteristickým onemocněním: hovězí dobytek kloubovému revmatismu, sterilitě, děložnímu kolapsu, onemocnění vemene a mastitidě, koně slepnutí, králíci zpomalení tělesného vývoje, snížení přibírání na hmotnosti a rachitidě, prasata mají snížený přírůstek hmoty a slepice méně nesou.

Vliv rezonančních polí na člověka:

mění se buněčný tlak a elektrické poměry v buňce, vlivem „Petrierova ochlazovacího efektu“ vzniká pocit chladu a průvanu s předpoklady pro vznik revmatismu. U osob pod vlivem rezonančních polí vznikají pocity malátnosti, únavy, smutku, studených nohou, návalů krve do hlavy, dráždění sympatiku, rušivého působení na nervový a oběhový systém a dochází ke zpomalení hojivých procesů. Dochází ke změnám bioelektrické činnosti mozku a činnosti štítné žlázy. Dochází ke změnám morfologie krve, ke změnám množství histaminu, bílkovin, globulinu, k poruchám srážlivosti krve, k patologickým změnám cév, ke kolísání krevního tlaku a tepu. Není toho málo, ale musím pokračovat. Dále dochází ke zvýšené potivosti, bolestem hlavy, k oslabení paměti, křečím a řadě dalších jevů. Reaktivnost člověka s elektrodami na hlavě zachycuje EEG. Děti se podvědomě brání odchodu do postele pod vlivem rezonančího pole, nemohou dlouho usnout, v noci se probouzejí, obracejí se, nemohou doslova v posteli vydržet, hlavně během měsíčního úplňku. Studené nohy, ranní únava větší než večer, nevyspání, nervozita, mrazení těla, pocity zimy, průvanu, naopak pocity přehřátí a strnulá šíje jsou pro pobyt v rezonančích polích charakteristické. Při pobytu nad zkřížením rezonančními poli bývá zjišťována skleróza multiplex, nádorová onemocnění, žlučníkové i ledvinové záchvaty a kameny, oční nemoci a duševní poruchy až k poruchám paměti a k pomatenosti, rozvrácenosti a depresím.

Jako významný vztah mezi negativním vlivem rezonančního pole a člověkem jsou uváděna na prvním místě rakovinová onemocnění, proto i termín „rakovinové domy“ se už dávno a četně objevuje v literatuře. Na druhém místě je uváděna artritida a revmatická onemocnění různého druhu. V několikanásobném křížení rezonančních polí je udáván vznik sklerózy multiplex.
Děti vylézají, nebo vypadávají z postelí, přecházejí do postelí rodičů, nebo sourozenců, spí na zemi mimo dosah polí. Mnoho dětí se brání uložení do postýlek, házejí sebou, v noci dlouhé hodiny pláčí a křičí, neklidně spí, mají noční děs a probouzejí se. Časté noční pomočování a zápaly močového měchýře jsou spojeny se stydlivostí, s pocity méněcennosti, se skleslostí a bázlivostí, s nervozitou, neklidem a nechutí k jídlu. K poškození dítěte může dojít už i v těhotenství, když na matku dlouhodobě působí rezonanční pole.

Je třeba též poznamenat, že existují názory, podle nichž rezonanční pole jako fyzikální anomálie mohou ovlivňovat živý organismus nejen negativně, ale i pozitivně, tedy nejen patogenně, ale i stimulačně. Bohužel z mé několikaleté praxe s klienty jsem se nesetkal ani s jedním, takto pozitivním případem.

Stupnice patogenity.

* Slabá, na hranici poznatelnosti. Její účinky organismus lehce eliminuje.
* Dobře rozeznatelná. Zdravý organismus dokáže účinky dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však už zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje.
* Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita. Její účinky dokáže zdravý organismus po určitou dobu eliminovat, nemocný však vykazuje stále se nezlepšující potíže.
* Silná nervozita, nespavost, dysfunkce orgánů, zdánlivě nevylečitelné chronické bolesti a choroby, které se však pobytem mimo rezonanční pole rychle zlepšují. Zdravý organismus dokáže krátký čas vzdorovat, nemocný už ne.
Vznik nezhoubných malformací, neklid doprovázející člověka i mimo rezonanční pole, dysfunkce orgánů, které se však pobytem mimo rezonanční pole nezlepší a je nutné je léčit. Totéž platí i pro bolesti. Nervový stav je podobný stresu.
Vznik silných degeneračních změn a prekanceróz. Deprese, bolesti neznámého původu nereagují na léčbu, vystupňované potíže stupně pět.
V průběhu let vznik mutací a karcinogenních změn, může, ale nemusí být nervová reakce oblast prahu nervové reaktivity. Člověk pozoruje spolu s jeho bližními ztrátu svých fyzických a duševních sil, rychle stárne.
Vznik zhoubného bujení za několik let, ale chybí už zcela nervová reakce, a proto se člověk v této zóně cítí o něco lépe než v předcházejícím období – je zákeřná. Poruchy orgánů nejsou tak markantní i když jsou těžké, bolesti většinou nervový systém není schopný přenést, a tak jsou jen minimální. Normální spánek v podstatě chybí, spíš jde o částečnou apatii, mírné přiotrávení zle vyloučenými metabolickými produkty, žlutobílá, vybledlá kůže upozorňuje, ale postižený se necítí být těžce nemocný.
Zhoubné bujení se projeví za několik měsíců, pokud nedojde ovšem k úmrtí na selhání orgánové funkce, poruchy prudce narůstají. Projevuje se hormonální vyčerpanost, apatie – člověk, ani organismus nevzdoruje, regenerace v podstatě chybí. Vznikají atrofie a otrava metabolickými zplodinami.
Téměř okamžité poruchy orgánů a jejich funkcí, které jsou příčinou úmrtí tedy už ne rakovina! Zastavení růstu. Rychle vzniká tupá bolest hlavy, apatie už nemá čas vzniknout, protože vzniká pudová úzkost, strach z tohoto místa – halucinace a člověk tu dlouho nevydrží.
Ztráta rovnováhy – nebezpečí úrazu, za několik hodin ztráta vědomí, těžký šokový stav bývá příčinou úmrtí během několika dní, stav organismu se jen výjimečně upraví intenzivní léčbou.
Smrtelně nebezpečná zóna. Smrt nastává obvykle za několik hodin, podle původu záření, většinou následkem šoku.
Uvedené charakteristiky postačují pro základní orientaci a poskytují vhodné předpoklady pro zjištování a označování nebezpečných patogenních zón.
Všem rezonančním polím se snažíme s o u s t a v n ě vyhýbat !

Upozornění:

Děti, nemocní a těhotné ženy jsou o jeden až dva stupně citlivější, než dospělí zdraví lidé.
Čím vyšší stupeň, tím kratší čas pobytu v rezonančním poli stačí pro vznik zdravotních potíží. Zjednodušeně to můžeme vyjádřit asi takto:
Stupeň 1 – 3 12 hodin denně
Stupeň 4 – 6 8 hodin denně
Stupeň 7 – 9 4 hodiny denně
Stupeň 10 asi 2 hodiny denně
Stupeň 11 a 12 minuty až desítky minut, podle povahy a druhu záření.
Je třeba zdůraznit, že silná záření 10. až 12. stupně se normálně nevyskytují.
V praxi obvykle není potřebné vyznačovat zóny 1. a 2. stupně, které se zkoumají přístroji jen ve zvláštních případech.
Nejsilnější zjištěné zóny byly rezonanční pole 8. stupně.
Zcela běžně se v obytných prostorech vyskytují zóny 3. a 4. stupně a zřídka i 5. stupně. Tato rezonanční pole běžně zjišťuji indikátorem rezonance živých organismů. Zařízení snímá rezonanci lidského těla, tedy osoby, která provádí měření v rezonančních polích v prostoru označeném klientem.
Odrušování má význam jen do 4. stupně rezonančních polí.
Typickým zdrojem rezonančních polí v domácnostech je kromě zapnutého televizoru, také lednička s běžícím agregátem, domácí počítač, funkční mobilní telefon – tří minutový hovor zanechává na mozkové struktuře po tři dny změny viditelné na počítačovém tomografu CT.

Při použití bezdrátového telefonu v autě, bez ohledu na to, zda jsou otevřena okna vozu, dochází u všech osob:

K náhlému poklesu krevního tlaku.
Ke změně mozkových biopotenciálů.
Ke změně srdeční činnosti u několika jedinců, jako by vypadla z rytmu a docházelo ke krátkodobým zástavám srdce.
Ke snížení intenzity dýchání, což může vést k nedostatku kyslíku v mozku, až ke ztrátě vědomí. Zajímavá je i závislost reakce na rychlost vozidla. Čím rychleji se vozidlo pohybuje, tím negativnější jsou účinky – dochází až k výpadkům vědomí řidičů.

Geopatogenní zátěž pacientů má často rozdílné důsledky v podobě různých chorobných projevů – od banálního krvácení zubů, až po maligní onkologii. U mne je geopatogenní zátěž v rezonančních polích při určování terapie na prvním místě.

Jen cca 10% onemocnění nezávisí na geopatogenních vlivech !!!

Co říci na závěr ?

Netřeba dopustit, aby vznikla nějaká panika kolem tzv. patogenních zón. Je nutné se s touto problematikou seriozně seznámit, domácnost, pracoviště, rodinný dům a podobně nechat odborníkem proměřit. Přednost dávat měřením pomocí Kubešova indikátoru rezonance živých organismů, který jako zařízení snímá rezonanci z lidského těla a není ovlivňován psychotronickou schopností proutkařů, kteří jsou ovlivňováni vodními proudy nesoucími někdy i velmi krátkodobé rezonanční pole. Proměnlivost těchto úkazů je příliš velká a tím i nestandardní. 
Zdravý člověk má svůj obranný systém, který poměrně dlouhou dobu dokáže udržet v normě a v rovnováze i pod vlivem rezonančních polí.
Kolem působení rezonančních polí je stále ještě mnoho neznámého a různých nepotvrzených názorů. Faktem však bohužel zůstává vliv rezonančních polí na vznik a průběh nádorových nemocí. Lze však při dodržování vyhýbání se rezonančním polím nemoc značně zpomalit, až zastavit, samozřejmě za pomoci příslušné terapie. Bylo by absurdní svalovat vznik všech onemocnění na rezonanční pole, či chcete-li na negativní vliv geopatogenních zón.

Eliminace účinků:

Základní směry řešení úlohy eliminace účinků rezonančních polí jsou následující:
Vyhýbání se, stanovení hranic jednotlivých polí.
Zkracování pobytu v RP.
Stínění.
Rušení.
Nejlepší je únik!

Ikdyž jsou v zahraničí, i u nás používány desítky údajně účinných prostředků na stínění účinků rezonančních polí, mnoho odborníků tvrdí, že prakticky se nedají účinky odstínit a když, tak jen některá jejich složka. Technická řešení odstiňování může z těchto důvodů spočívat jen v látce, která není z kovu, ale která bude záření absorbovat a přitom nebude uzemněná. Taková látka nesmí vyzařovat žádné elektromagnetické vlny v oblasti vysokých frekvencí.

Rizika rezonanční elektromagnetických polí na vznik chorob:

a/ Vysoké riziko: b/ střední riziko: c/ malé riziko:

a/ zářivky b/ stolní osvětlení 
a/ osvětlení b/ vysoušeče, holící strojky c/ pračky, sušičky žehličky
a/ počítače b/ televize c/ rádia
a/ kávovary b/ elektrosporáky, plotýnky c/ CD a video přehrávače
a/ mísiče a mixéry b/ myčky nádobí c/ ledničky
a/ elektrické podušky b/ vysavače c/ mikrovlnky
a/ vedení VN b/ el.spotřebiče s dvoulinkou c/ el.spotřebiče s třílinkou
a/ mobilní telefony b/ klimatizační jednotky, c/ ventilátory, topná tělesa

Doslov.

Jak vyplývá z předcházejícího textu, problematika geopatogenních zón, jejich fyzikální a fyziologická podstata, technika, metodika je velmi široká a složitá. Problematika proutkařství a měření rezonančních polí přístrojem – indikátorem je však tak zajímavým problémem, zejména ve vztahu k nádorovým onemocněním, že je velmi žádoucí se touto oblastí zabývat detailně, systematicky, komplexně a dlouhodobě. V zahraničí i u nás existuje množství seriózních vědeckých prací, které tuto problematiku rozebírají a seznam literatury pro předcházející texty by byl delší, než uvedený text sám.

Jen podotknu, že jsem vždy u klienta, který potřeboval psychoterapii zjišťoval Kubešovým rezonátorem (viz video) stav prostředí ve kterém žije, tj. doma, ale i na pracovišti. Po úpravě respektive odstranění vlivu rezonančních polí – geopatogenních tak i technogenních jsme vždy dostatečně urychlili odstranění psychologických problémů u klienta.

Zdroj: Petr Nečas, Civilizační choroby, výživa a my. Praha 1998

Prosím podívejte se i na video pana Vladimíra Kubeše, výzkumníka v oblasti geostatických polí a vlivu těchto polí na lidský organismus.https://www.youtube.com/watch?v=anv7Ch5A73Y

 Autor: PhDr., PaedDr. Petr Nečas, CSc., Ph.D.

Vaše komentáře

Reklama