Aktuální informace o energetických změnách na planetě Zemi

 

Vzhledem k tomu, že vývoj byl – a stále je! – velmi rychlý, až dosud jsme dávali přednost předávání informací při osobních setkáních a na přednáškách, kdy jsme měli možnost vysvětlovat všechny souvislosti a hned zodpovídat případné otázky. Je totiž čím dál obtížnější některé věci zachytit do slov a dát jim formu přehledného, logického a srozumitelného článku.

Také jsme vnímali, že ještě nebyl čas mnohé informace veřejně sdílet, protože byly příliš čerstvé a revoluční a nemusely by být správně pochopeny. A tak jsme dosud v podobě článků vypustili do světa opravdu jen ty nejzásadnější informace. Nyní se tedy pokusíme o jakési základní shrnutí. Pokud ve vás přesto zůstanou mnohé otázky, přijďte na některou z našich přednášek, nebo si počkejte na připravovanou knihu.

Náš domov, planeta Země, je místem svobodného tvoření. Každý z nás tvoříme svou realitu svými myšlenkami a všichni dohromady tvoříme naši společnou realitu. Naše kolektivní vědomí pak určuje, jak to na Zemi „chodí“, jaké jsou zde podmínky k životu a jaké zákonitosti zde fungují. Mnohé z toho, co jsme měli po celé generace tendenci přisuzovat Bohu a považovat za Boží zákony, se ukazuje být výsledkem kolektivního tvoření duší žijících na Zemi. Protože nejsme všichni stejní (viz naše články v rubrice Pozemští andělé), každá duše nepřispívá na společnou misku vah stejným dílem, stejnou vahou. Tudíž při společném tvoření není jediným faktorem pouze síla daná počtem duší, které tvoří totéž, ale také energetická kvalita a síla duší, které do společného energetického pole svou energií a tvorbou přispívají. 

Vývoj Země vždy výrazně ovlivňovaly a stále ovlivňují početně menší skupiny duší, které však mají velkou sílu, velké energetické pole, dané vibracemi duše. Mnohé z těchto duší mají navíc také magii, tedy schopnost rychlého a přímého tvoření. V podstatě můžeme říct, že výše vibrující duše s velkým energetickým polem tvoří prostředí, ve kterém pak žijí a realizují se duše s menším energetickým polem. Všem nám přijde naprosto přirozené, že žijeme díky energii Slunce a planety Země. Kromě těchto duší, které vnímáme jako vesmírná tělesa, ale naše energetické prostředí a zákonitosti tvoří další vysokovibrační duše. Souhra všech těchto energií a všech těchto bytostí, které mají svobodnou vůli, určuje vývoj planety Země, celé sluneční soustavy, celého vesmíru. 

Pokud si tyto duše udržují své vibrace, tedy frekvenci energie, na které je Bůh stvořil, jinými slovy „drží se v Boží blízkosti“ a jsou naplněné Boží Láskou a Světlem“, je vše v pořádku a tyto duše tvoří životadárné energetické pole plné lásky, spolupráce, tvoření. Všichni, kdo jsou v tomto poli, se pak cítí propojeni, naplnění láskou a pochopením ke všemu a ke všem. Duším, které tvoří svou energií základní rámec existence a mohou ze své energie tvořit také další duše, jsme začali říkat Tvůrci. 

Už delší dobu se nám ukazovalo, že tvoření vesmíru proběhlo ve dvou velkých etapách. Dlouho nám přicházely informace jen k té druhé etapě, a tak jsme měli tendenci to, co se stalo předtím, považovat za málo významné pro současnou dobu. Zřejmě ale bylo třeba, abychom postupovali krok za krokem, od současnosti do minulosti a pochopili všechny souvislosti. Postupem času se nakonec ukázalo, že pochopení 1. etapy tvoření je zcela nezbytné k tomu, abychom mohli postoupit dál, neboť vše další už je jen důsledkem. Že se jedná jen o vrstvy nalepené jedna na druhou, o důsledky důsledků.

Zároveň jsme také museli pochopit a skrze vlastní prožitky poznat, co je to vlastně magie a jakou roli hraje a hrála ve vývoji Země. A tak jsme zjistili, že duše mohou být dvojího druhu- ty, které se mohou realizovat jen souladu s Boží vůlí a jsou jakousi zárukou Božích kvalit, a ty, které mají magickou energii a jsou schopny tak silné koncentrace energie, že ji mohou použít i navzdory vůli ostatních, navzdory Boží vůli. V podstatě oba dva typy duší mají v celém stvoření své místo. Ty první mohou tvořit jen v čistém napojení na Boží kvality, jinak se jim nedaří. Ty druhé jsou schopny rychlého tvoření a rychlého zásahu v každé situaci a hrají svou roli při udržování rovnováhy. A ačkoli magie sama o sobě není ani dobrá ani špatná, má svá úskalí. Jedním z těch největších je riziko vytvoření vlastní subreality, iluze a odříznutí od Boží Pravdy. Duše s magickými schopnostmi se může poměrně snadno stát obětí vlastního světa, ve kterém platí zcela jiné zákonitosti a „pravdy“. 

Tento princip neplatí jen na úrovni jednotlivců, ale platí také na úrovni kolektivního vědomí. Pokud tedy více duší s magickými schopnostmi sdílí tentýž postoj, věří ve stejnou „pravdu“, stává se tato skutečnost realitou i pro další duše. Když mají takovéto duše vysoké vibrace a je jich více, může se jejich pravda-iluze stát realitou všech ostatních duší na Zemi. Je prostě vytvořeno energetické pole, ve kterém platí určité duchovní zákonitosti, principy a ze kterého není jednoduché dostat se ven, pokud jsme v lidském těle.

V minulosti samozřejmě mnozí mistři již upozorňovali na to, že náš svět je jen iluze, a ukazovali způsoby, jak se nad tuto iluzi dostat. Tyto cesty ale byly cestami pro jednotlivce. My jsme postupně vedeni k tomu, abychom pochopili, jak a proč tyto iluze vznikly a abychom je rozpouštěli jednu po druhé. Tím se otevírá cesta pro návrat k Bohu pro všechny duše na Zemi a zároveň i pro Zemi samotnou, která je také velkou vysokovibrační duší.

V 1. kole tvoření vesmíru měli téměř všichni Tvůrci při vysokých vibracích magické schopnosti. V určitém bodě se stalo, že se díky své magii v touze po samostatném tvoření nevědomky začali oddělovat od Boha a žít ve své vlastní realitě. Tím u nich postupně docházelo k poklesu energie a vibračnímu pádu, který s sebou přinesl další a další iluze o Bohu a fungování vesmíru. Světy, které stvořili, se nakonec díky nedostatku Božího Světla zhroutily, protože Tvůrci postupně ztráceli schopnost svým energetickým polem udržovat životaschopnost a rovnováhu celého systému. Nastal jakýsi chaos v temnotě, kdy se duše Tvůrců vibračně propadly „daleko“ od Boha.

Bůh pak vytvořil v o něco nižších vibracích nové duše Tvůrců, tentokrát již bez magických schopností, kteří v čistém napojení na Boží energii vytvořili nové podmínky pro fungování duší z 1. kola tvoření. Tito noví Tvůrci vyzvedli vibračně také Zemi. Nastalo tady období, které bychom mohli nazvat rájem na Zemi. Postupně byly do těchto nových energetických podmínek tvořeny nové duše.

V určité fázi vývoje ale na Zemi znovu dostaly příležitost duše Tvůrců z 1. kola. V té době byly stále ještě ve značném vibračním poklesu. Bohužel místo toho, aby se zde vibračně zvedly, tak svými postoji a svými pocity frustrace postupně Zemi začaly vibračně stahovat dolů. Jejich kolektivní pocit, že je to na Zemi těžké, že jsou tu za trest, že je Bůh trestá za jejich viny vedl postupně ke vzniku zákona-iluze karmy a víry v přísného trestajícího Boha. Na tyto iluze se pak nabalovaly další iluze. Rozšířil se pocit viny, bezmoci, křivdy. Bylo čím dál obtížnější, aby se zde kdokoli inkarnoval a mohl naplno rozvinout svůj potenciál a udržet si své vědomí. Navíc zde začal intenzivní boj o energii, neboť duše původních Tvůrců si měly přirozeně potřebu doplnit svůj energetický deficit.

Nyní jsme na cestě zpět k Bohu. Jedna iluze za druhou se rozpouští a ty duše, které mají opravdu touhu růst, mají otevřenou cestu. Od konce ledna zde již není inkarnována žádná duše Tvůrce z 1. kola a nejsou zde ani jiné duše s velkým energetickým deficitem. Během února se začaly rozpouštět ochranné energetické pláště duší z 1. kola tvoření. Tyto energetické obaly je totiž alespoň částečně chránily před Tvůrci z 1. kola, neboť tyto duše byly nejčastěji energeticky zneužívány. Mnozí z vás tak mohli během jara pociťovat velké energetické změny, které nebyly vždy příjemné a mohly s sebou nést větší pocity únavy, emocionálního rozladění a někdy i stavy deprese a marnosti. Jedná se ale jen o přechodné období a postupem času by se nám mělo dařit se stabilizovat v nových energiích. Postupně dochází u většiny duší k nárůstu vibrací. Duše z 1. kola tvoření se vesměs vracejí po mnoha tisicích letech na své původní vibrace, duším z 2. kola mizí vibrační rozmezí a těm, kteří jsou v souladu se svou duší, stouply vibrace v průměru 1-2 dimenze. Je to pro mnohé z nás velmi náročné, laťka se zvyšuje a jsme tak svou duší vedeni k tomu, abychom hledali nové cesty na nové, vyšší úrovni.

Od března už zde není žádná kolektivní iluze karmy. Každý, kdo je otevřen, je osvobozen. Není tudíž žádná karma osobní, rodinná ani národní. Děti se již rodí bez „dědičného hříchu“. To ovšem neznamená, že neplatí zákon příčiny a následku. Vše se ale zrychluje a následek přichází okamžitě, je čitelný a přiměřený. Systém karmy byl velmi těžkopádný, trest byl nepřiměřený, často časově posunutý a bylo velmi nesnadné se vyznat v tom, co je příčinou životních ran, které přicházely. A tím pádem bylo těžké se z dané energie osvobodit. Často i ti, kteří na sobě pracovali léta, pořád nebyli svobodní.

Stále ale zdůrazňujeme, že po karmě a dalších iluzích zde zůstala spousta důsledků. Jsme plni traumat, máme pokřivené vzorce myšlení. S tímto dědictvím je třeba se aktivně vypořádat. Tím, že v energetickém poli Země je teď „nahrána“ Boží Pravda, je cesta pro každého jednotlivce mnohem jednodušší a vše by se mělo dařit mnohem snáz a rychleji.

Od začátku července došlo k dalšímu oslabení polarity mezi Světlem a Temnotou. V praxi to znamená, že se zde již nevyskytují žádné temné entity, které by nějakým způsobem parazitovaly na naší energii, a jsou postupně oslabovány další systémy, které odčerpávaly energii duším na Zemi i samotné planetě.

Postupně se také mění energie samotné planety Země a začíná být bezpečná i pro určité typy duší, které se zatím intuitivně od Země odpojovaly, aby si udržely svou duchovní čistotu. Tudíž mnozí ti, kteří až dosud žili převážně prostřednictvím svých horních čaker či měli tendenci být částečně mimo své tělo, mohou najednou cítit, že spojení se Zemí je již možné. To je může velmi posílit a budou schopni větší seberealizace v těle. 

Díky probíhajím změnám dochází také k nárůstu počtu vysokovibračních duší na Zemi. V tuto chvíli již tvoří duše s vibracemi 5D a vyššími přes 90% obyvatelstva České a Slovenské republiky. Ostatní země Evropy a světa jsou na tom ale ještě stále jinak. Energetické pole na Zemi je a bude ovlivňováno stoupajícím vědomím duší v Čechách a na Slovensku. Tím se vytvářejí energetické podmínky i pro růst dalších duší jinde ve světě. (Je bohužel paradoxem, že přesto všechno mají Češi a Slováci stále tendenci vzhlížet k zahraničním duchovním mistrům a brzdit se tak ve vývoji.) 

Je ale třeba počítat s tím, že některé změny nemohou proběhnout ze dne na den. Vývoj v jiných zemích bude muset proběhnout postupně, tak jako tomu bylo u nás. Duše v zahraničí budou mít sice cestu otevřenou a tím pádem rychlejší, ale musí ji celou projít. Zkušenosti se nedají ničím nahradit. Skutečné pochopení není možné bez prožitku. Je také třeba vzít v úvahu to, že je ve světě mnoho nízkovibračních duší, které jsou frustrované z toho, že již energeticky nestačí současnému vývoji a snaží se zabránit změnám destruktivním chováním. Takovéto duše budou postupně z těl odcházet a budou nahrazovány dušemi s vyššími vibracemi. Vše se ale děje postupně, s ohledem na jednotlivé duše a tak, aby nedošlo ke zbytečnému chaosu. 

Nepodléhejte proto příliš mediálním zprávám, nedělejte si zbytečné starosti s tím, co se děje na druhém konci světa, a zaměřte se více na to, co vám chce sdělit vaše duše. Hledejte cesty, jak být šťastní, protože když záříte, pomáháte k vzestupu sobě i ostatním. 

 Autor: Iva a Martin Uhlířovi

Zdroj: http://www.benodis.cz/

(c) Iva a Martin Uhlířovi, 2015. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.

Máme za sebou polovinu roku 2015 a na žádost mnohých z vás jsme se rozhodli shrnout změny, ke kterým došlo v posledních měsících. 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama