Výpočet růstového symbolu

Růstový symbol si vypočtete tak, že sečtete den a měsíc vašich narozenin a přičtete příslušný rok, v tomto případě rok 2013. Pokud je váš konečný součet 21 nebo nižší dál nesčítejte. Číslo, které vám vyšlo, vyhledejte níže v přehledu symbolů. Přeji příjemné počteníčko a obohacující nastávající rok!

Příklad:

21 (den narození)

+ 12 (měsíc narození)

33

Rok:    +  2013

2046 = 2 + 0 + 4 + 6 = 12 (12 Viselec)

Popis jednotlivých symbolů růstu:

0 BLÁZEN a 1 MÁG

0 Blázen a 1 Mág jsou univerzálními principy, kterých může lidstvo využívat jako nových stálých vzorů: Blázen je symbolem Ducha svatého a Mág symbolizuje umění komunikace.

2 VELEKNĚŽKA

 

Velekněžka se v životě objevuje většinou jenom jednou, velice zřídka dvakrát; naznačuje období nezávislosti, neochotu býti jakkoli svazován, nebo omezován; potřeba samostatnosti; okamžité vycouvání ze situací, které vám budou připadat disharmonické; je to znamení tvořivosti. Archetyp: Panna.

3 CÍSAŘOVNA

Rok, ve kterém se snažíme určit své citové potřeby a přání; pro většinu žen to může být rok, ve kterém budou řešit otázku mateřství;  jak pro muže, tak pro ženy je to nejvhodnější rok pro vyřešení vztahů matkou a vztahu k ženským autoritám vůbec. Archetyp Marka: ženský princip v nás.

4 CÍSAŘ

V Tarotu je Císař spolu s kartou Vůz, hlavním symbolem, který ohlašuje změny a nové začátky. V tomto roce je vhodné vyřešit si svůj vztah k otcovství, vztah k otci a mužským autoritám. Archetyp: Otec.

5 VELEKNĚZ

V tomto roce budeme lekce udělovat, ale i přijímat. Je to rok studia objevování nových věcí, můžete potkat svého učitele, mistra. Tento rok vás také může prozkoušet, zdali jste se opravdu zbavili sebedestruktivních vzorců chování a myšlení. Archetyp: představuje archetypální autoritu, jejíž moc zastiňuje moc otce a císaře.

6 ZAMILOVANÍ

V tomto roce vás čekají významná rozhodnutí, která se týkají oblasti vztahů, nejen partnerských.

Archetyp: bůžek Erós s lukem a šípem, věčné životní téma trojúhelníkových vztahů.

7 VŮZ

Cokoli jste během roku Císaře uvedli do pohybu, začíná nabírat během roku ve znamení Vozu na oprátkách; snaha uskutečnit významnou změnu. Archetyp: Mladý král.

8 SPRAVEDLNOST

Nejvhodnější rok pro dořešení všech záležitostí týkající se financí, ale také zdraví.

Archetyp: symbol spravedlnosti je žena s váhou v ruce.

9 POUSTEVNÍK

Nejideálnější rok pro vyřešení všech nedořešených záležitostí z minulosti symbol překročení hranic; samota. Archetyp: starý moudrý muž.

10 KOLO ŠTĚSTÍ

Ať jste v roce Císaře nebo Vozu začali cokoli, v tomto roce vás čeká sklizeň a úroda jako výsledek vašich činů; je to rok významných průlomů, seberealizace a hluboké odhodlání nasměrovat svůj život šťastnějším a pozitivnějším směrem. Archetyp: Síla, která buď dává, nebo bere a nad kterou my nemáme vládu.

11 SÍLA

Navrátí se k nám schopnost znovu prožívat údiv, posvátnou úctu, vášeň, vitalitu a vzrušení projevy tvůrčích a i fyzických sil; podaří se vám zkrotit své vnitřní šelmy, vyvine se silná důvěra v sama sebe, silná víra. Archetyp: Žena krotící lva.

12 VISELEC

Tento rok proběhne ve znamení našeho odhodlání zbavit se všech vzorců, do kterých upadáme při svém chování a myšlení; přijímat vše, tak jak přichází, touha nahlédnout na situace z jiného úhlu pohledu; vyrovnání komických dluhů. Archetyp: Muž visící hlavou dolů.

13 SMRT, ZNOVUZROZENÍ

Rok, ve kterém je nejméně pravděpodobná vaše fyzická smrt; smrt zde znamená popření ega a úplná vnitřní proměna s tím spojená. Archetyp: Postava s kosou.

14 UMĚNÍ, UMÍRNĚNOST

Rok s vysokou hladinou tvůrčí energie; rok přizpůsobování, přijímání a stability; touha po rovnováze, kráse a harmonii. Archetyp: Anděl přelévající tekutiny z jedné nádoby do druhé.

15 ĎÁBEL

V tomto roce můžeme prožít silný vztah založený na fyzické vášni; objevování své vlastní smyslnosti a sexuality; nahlížet na věci i sebe s humorem plným moudrosti. Archetyp: Padlý anděl, Satan.

16 VĚŽ

Rok, ve kterém přebudováváme celý svůj vnitřní svět, všechny staré formy budou zbořeny.

Archetyp: Zboření vysoké věže.

17 HVĚZDA

Rok zvýšené sebejistoty, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty; Hvězda symbolizuje člověka toho, kým protéká vesmírná i zemská energie. Archetyp: Nahá žena vlévající vodu ze dvou džberů do potoka a na zem.

18 MĚSÍC

Rok ve jménu odhodlání, kdy budeme chtít využít obtížných situací k tomu, abychom v nich našli poselství; v tomto roce budeme neustále stát před volbou mezi dvěma východisky, dvěma příležitostmi; rok rozpoznání iluzí. Archetyp: Slunce dvou tváří.

19 SLUNCE

Rok nejvhodnější ke spolupráci, případně k tomu, abychom začali pracovat na projektech, které spolupráci vyžadují; v tomto roce pocítíme potřebu sounáležitosti, přátelství. Archetyp: Zářící slunce.

20 AEON, POSLEDNÍ SOUD

Ideální rok k tomu, aby se sloučila práce na kariéře s péčí o rodinu touha překonat sklony k sebeodsuzováním, které projektujeme na ostatní; naučíme se přijímat odsudky jiných nově a jinak než doposud. ARCHETYP: Archanděl Michael svolávající trubkou duše spravedlivých zemřelých.

21 VESMÍR, SVĚT

Vesmír a Poustevník jsou v tarotu hlavními symboly pro přechod do nového světa; v tomto roce bude překonán významný vnitřní blok nebo překážka; je to rok nových začátků, které se otevírají jako důsledek velkých změn, konců, dořešených záležitostí; rozvine se smysl pro společenství a službu druhým; rozšíření vědomí; silná touha cestovat; objevovat, zakoušet něco nového. Archetyp: Andogrynní osoba, která na svém těle sjednocuje ženský a mužský princip.

Zdroj: http://navrat-k-dusi.webnode.cz/

Růstový symbol je symbol, nebo artefakt obrazně znázorněný tarotovou kartou, která vás bude ovlivňovat v roce, který začíná jinak než běžný rok. Začíná dnem vašich narozenin. To znamená, že váš růstový symbol pro rok 2013 začíná dnem vašich narozenin v tomto roce, zatím platí růstový symbol minulý.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama