PRÁNA A VĚDA

Otázka: Často o práně hovoříte jako o čchi nebo kosmických částicích, ale také jako o aspektu božské lásky, jež se nachází ve fialovém světle. Můžete vysvětlit rozdíly, pokud tam nějaké jsou?

Odpověď: Proud prány cítíme jako láskyplnou vibraci a intuitivně cítíme její božskou podstatu. Když protéká naším tělem, každá buňka se radostně roztančí. Když meditujeme o této řece proudící lásky a světla, svým třetím okem můžeme spatřit, že je světlefialová. Kosmické částice v sobě nesou všech sedm známých elementů – zem, vodu, oheň, vzduch, astrální světlo, ákášu a kosmický oheň. V nich je obsaženo vše, co člověk potřebuje ke své výživě. Podle mého názoru je to právě směs všech těchto elementů, kterou potřebujeme k udržení dokonalého zdraví při pránické výživě. Je důležité, aby obsahovala přesné množství astrálního světla, ákáši a kosmického ohně. Čím lépe lidský systém rezonuje s vibracemi božské lásky, tím více prány neboli kosmických částic přitahuje. Přesné složení směsi je závislé na tom, ve které dimenzi se nacházíme a kam směřujeme.

Otázka: Co máte na mysli těmito slovy o dimenzích?

Odpověď: Někteří lidé se omezují na existenci pouze ve třech dimenzích na fyzické úrovni na Zemi. Jsme ale nesmrtelné bytosti nekonečné lásky a neomezené inteligence a žijeme současně ve všech dimenzích ve vesmíru. Přitahujeme více kosmického ohně,ákáši a astrálního světla. Když rozšíříme a zjemníme své vědomí, abychom se mohli pohybovat i ve vyšších sférách, přitahujeme více kosmického ohně, ákáši a astrálního světla. Osvobozujeme se tak od všech lidských omezení. Více o tom píšu v knížce V rezonanci.

Otázka: Říkáte, že prána je nejčistší strava, jaká existuje. Proč?

Odpověď: Prána složená z kosmických částic obsahuje všechny důležité prvky pro život, protože její podstata je tvořena fialovým světlem. V jejím základu najdeme vše, co organismy potřebují – ať již se jedná o molekuly nebo vitaminy či minerály. Jsme-li živi pouze z prány, odpadají starosti o to, jestli jíme potravu bez barviv, insekticidů, pesticidů nebo genetických modifikací, neboť prána nic takového neobsahuje.

Otázka: Proč má fialové světlo takovou moc?

Odpověď: Fialové světlo je složeno ze tří vlnových frekvencí. Růžové světlo je vlnění božské lásky. Představuje původní potravu pro celé stvoření. Zlatobílé světlo znamená božskou inteligenci, jež v sobě nese matematické kódy a vzory stvoření, aby se mohlo manifestovat v různých dimenzích a projevovat v celém vesmíru. Poslední je modrý aspekt božské síly, jenž fialovému světlu propůjčuje moc a je hybnou silou tvoření v lásce a moudrosti. Dává schopnost přetvořit kreativní myšlenky v činy. V programu prány fialové světlo používáme pro výživu a hydrataci organismu. Pracujeme s vizualizací, soustředěním se na silnou vůli a cíl, jehož chceme dosáhnout. Speciálními postupy lze dosáhnout toho, že nemusíme jíst fyzickou stravu, přestaneme stárnout a neumřeme.

Otázka: Jak se dá fialové světlo využít?

Odpověď: Alchymističtí mistři ho dokáží myšlenkou a vůlí přesně zaměřit, a to i telepaticky. Při zvýšení pránického proudu naším tělem ho můžeme využít pro to, abychom zabránili vyhoření elektrických systémů v našem těle.

Otázka: Jak máme pojmu vyhoření v tomto kontextu rozumět?

Odpověď: Stává se, že lidé při aktivaci kundaliní cítí příliš velký příliv energie a tělo se s tím nedokáže vypořádat. Není to neobvyklé, protože tato energie je velmi silná a probudit ji příliš brzy a ve velkém měřítku může být nebezpečné. Fialovým světlem jsme schopni tento proud prány (kundaliní) regulovat.

Otázka: Má fialové světlo ještě nějaké využití?

Odpověď: Jakožto vizuální aspekt sedmého paprsku duchovní svobody se fialové světlo v současnosti používá pro transformaci – jde o alchymistické propojení fyzického světa s nehmotným éterickým světem snů, v němž se lidství projevuje v lepší,  harmoničtější podobě. Idealisté a alchymisté se vždy snažili vytvořit svět zbavený bezpráví, hladomoru i nemocí, svět který chápe a využívá obrovský přínos prány pro jednotlivce i pro celou planetu.

Otázka: V seriálu o biopolích hodně hovoříte o souřadnicové síti biopolí a zdraví čtyř těl a o tom, jak ovlivňují pránický proud. Pohovořte o tom krátce, prosím.

Odpověď: Souřadnicová síť biopolí je složená ze světelných paprsků zvukových vln a tvoří základ všech biopolí. Obsahuje informace v kódech. Biopole i mřížky můžeme vnímat pouze skrze řeč světla, což je jazyk dimenzionálního biopole. Řeč světla je dostupná všem, kdo svým způsobem života dokázali aktivovat svůj šestý a sedmý smysl. Souřadnicová mřížka biopolí prostupuje a obklopuje vše živé. Lidský biosystém má ještě navíc vnitřní souřadnicovou síť nazývanou světelné tělo. Ta tvoří podporu pro meridiány a akupunkturní body.

Otázka: Vysvětlíte prosím, co je to světelné tělo a jak pracuje s pránou?

Odpověď: Světelné tělo je energetická matrice, která funguje jako anténa pro příjem signálů z ostatních polí – z jiných dimenzí a z nesčetných dalších zdrojů. Naše světelné tělo se chová jako rádiová a televizní stanice – neustále vysílá do okolního prostředí. To znamená do sociálního a globálního biopole. Na každém z nich zanechává otisk své rezonance a zpětně přitahuje přesně to, co potřebujeme. Věda o dimenzionálních biopolích popisuje cestu energie přijímané naším světelným tělem. Prochází naším sluncem, pak snižuje svou frekvenci a je absorbována meridiány a systémem čaker. Množství energie jimi procházející určuje náš zdravotní stav. Méně blokád a překážek pro pránické proudění znamená zdravější a šťastnější život. Množství elektrického napětí, jež je náš biosystém z prány schopen absorbovat, závisí i na tom, kolik jsme ho schopni přijmout.

Otázka: Řekněte nám prosím více o vědeckém výzkumu polí.

Odpověď: Popíšu vám, jak rozumím polím z hlediska vědce zkoumajícího vyšší světelná pole. Především je třeba vědět, že se biopole navzájem neustále ovlivňují. V jaké míře dané biopole ovlivňuje ostatní, je dáno jeho frekvencí. Všechna biopole navzájem tvoří dimenzionální síť biopolí a každá síť obsahuje nesčetné množství různých druhů frekvencí. Sítě obsahují body. Jsou to průsečíky světelných paprsků a zvukových vln. K nim je přitahováno vědomí. Já je nazývám síťové stanice. Pránu si můžeme magnetickou silou přitáhnout jenom tehdy, známe-li dostatečně tyto síťové stanice a dokážeme-li se na ně naladit. Všechna biopole jsou schopna si přitáhnout do své sítě nové frekvence. Dimenzionální věda o biopolích zná také techniky, jak může biopole své  frekvence ovlivnit. Každé světelné tělo bylo dopředu nakódováno. Tato informace je uložena v jeho vnitřním božském Já – systému božského řádu. Rozluštění těchto dat přináší životní naplnění. Díky znalostem vědy o dimenzionálních polích můžeme svou síť lépe vyladit. Sítě biopolí fungují na základě přenosu energií a jsou řízeny vesmírným zákonem. Dimenzionální sítě biopolí a signály, které vysílají, můžeme zharmonizovat, vylepšit nebo úplně změnit postupy popsanými v Receptu 2000. Diskuzi a další informace k tomuto tématu lze najít na: http:// www.selfempowermentacademy.com.au/htm/library.asp#recipe2000.

Otázka: Jak ovlivní naši evoluci, budeme-li schopni ovládat proudění v biopolích?

Odpověď: Budeme vědomě směřovat k lepší budoucnosti. Umožní nám to posun z oblasti všeobecného chaosu a zbavíme se pocitu, že jsme oběťmi vývoje. Budeme inteligentními bytostmi těšícími se z přínosu sebepoznání a sebeovládnutí. Intenzita našeho osobního nastavení nám dovolí ovlivnit a přeladit okolní pole. Učiníme tak systémem, který nazývám prozařování polí nebo také zaplavování.

Otázka: Jak s pránou souvisí kvantová fyzika?

Odpověď: Velmi zjednodušeně lze říci, že každý atom, prozkoumáme-li jej podrobněji, představuje dveře do vesmíru. Prána proudí právě na této úrovni. Dochází k tomu zvláště prostřednictvím vnitřních stravovacích mechanismů fialového světla, o čemž pojednáme později.

Otázka: Můžete obecně definovat kvantum?

Odpověď: Z vědeckého hlediska a na

http://www.wordiq.com/definition/Quantum_Physics je kvantová mechanika základní fyzikální teorie, jež rozšiřuje a upravuje klasickou mechaniku podle Newtona – zvláště na úrovni atomu a jeho částic. Její název pochází ze slova quantum (latinsky kolik). Ve fyzice se používá k popisu nejmenších samostatných částic, na něž lze cokoliv rozdělit. Pojmy kvantová fyzika nebo kvantová teorie se často používají jako synonyma k termínu kvantová mechanika. Kvantová mechanika dokáže s velkou přesností popsat mnoho fenoménů, pro něž nemá běžná mechanika nástroje nebo je nedokáže experimentálně dokázat. Jedná se například o popis dějů probíhajících v systémech velmi malých částic, jako jsou atomy či menší částice. Zkoumá též procesy na makroskopické úrovni – například supervodivost nebo supertekutost. Je také základním rámcem mnoha odvětví fyziky a chemie, včetně jaderné fyziky a kvantové chemie. Základy kvantové mechaniky položili v první polovině 20. století například Max Planck, Albert Einstein, Niel Bohr aWerner Heisenberg. Některé základní aspekty této teorie jsou stále předmětem výzkumu.“

Otázka: Ve svém výzkumu hodně hovoříte o rezonanci. Podle vás je důležité vyladit se tak, abychom byli schopni přitáhnout dostatečné množství pránické energie, jež nás nasytí po všech stránkách. Co vlastně tato rezonance je?

Odpověď: Ve fyzice rezonance znamená zvýšení oscilační energie absorbované systémem, když zároveň frekvence oscilací souhlasí s přirozenou frekvencí systému (jeho rezonanční frekvence). Každý rezonující předmět má obvykle více než jednu rezonační frekvenci. Platí to pro jakýkoli objekt – mechanický, akustický nebo elektromagnetický. Bude snadnější jej rozvibrovat na těch frekvencích, které obsahuje, než na všech ostatních. Z komplexu frekvencí si „vybere“ tu, která je mu vlastní. V důsledku toho vlastně „odfiltruje“ všechny frekvence cizí jeho rezonanci (http://www.wordiq.com/definition/Resonance). To platí i o lidském biosystému. Je-li naladěný a rezonuje-li s vesmírem, dostává maximum pránické energie. V opačném případě přitahuje chaotické signály, ze kterých vzniká disharmonie a nemoci.

Otázka: Existuje správná lidská rezonance? Pokud ano, jak jí docílíme?

Odpověď: Dokonalou rezonanci lidského systému má původní duchovní kód DNA, což je čistá prána vyjádřená jako pole nekonečné božské lásky. Rezonance s ní můžeme dosáhnout svým způsobem života, tím, jak trávíme volný čas, ale také svou touhou po poznání naší podstaty a uvědoměním si svého cíle.

Otázka: Jak spadá do programu využití prány reinkarnace?

Odpověď: Já osobně věřím v nezničitelnost energie. Ta nemůže být ani vytvořena, ani zničena. Pouze mění svou formu. Také jsem přesvědčena, že lidé jsou vlastně systémem energií, které mohou být naladěny na rozličné oblasti reality, sféry a zkušenosti. Motorem lidského energetického systému je jeho nesmrtelné vnitřní božské Já. Je obdařeno nekonečným nadáním a schopnostmi. Jestliže se na něj naladíme více než na okolní svět, posuneme se ve svém vývoji na vyšší úroveň a pocítíme hluboké naplnění.

Otázka: Co to je morfogenetické pole?

Odpověď: Je to pole obsahující úplný souhrn vibrací všech živých organismů. To znamená všechna energetická pole živých bytostí smíšená do jednoho celku. Jeho povahu udávají dominantní frekvence. Se změnou lidského vědomí přichází i změna v morfogenetickém poli naší planety a jeho otisku ve vesmíru a mezidimenzionálních polích.

Otázka: Můžeme pránu vědecky změřit?

Odpověď: Odpověď nám dává Eltrayan: „V poslední době proběhlo mnoho vědeckých studií za účelem zjištění přítomnosti a podstaty prány. Avšak metodika moderní vědy předpokládá, že předmět zkoumání a zkoumající jsou dvě odlišné identity. Na tomto faktu je vědecký výzkum postaven. Naproti tomu tradiční teorie prány zdůrazňuje to, že jsou pozorovatel a pozorovaný předmět jeden nedělitelný celek, neboť jsou oba tvořeni pránou. To znamená, že pozorovatel ovlivňuje pozorovaný objekt svým způsobem vnímání. K tomu ve skutečnosti dochází na všech úrovních kvantové fyziky. Tento fakt znemožňuje měření prány tradičními vědeckými metodami.“

Otázka: Jaké další vlastnosti ještě prána vykazuje?

Odpověď: Eltrayan odpovídá: „Nesčetné testy prováděné čínskými vědci prokázaly neuvěřitelné schopnosti prány – například bylo prokázáno, že je schopna procházet zdmi a desítkami metrů neproniknutelného materiálu. Následně byly zkoumány neutrony, neutrina, gama paprsky a rentgenové záření, neboť vykazují stejné schopnosti. Bylo však zjištěno, že prána není tvořena výhradně žádným z těchto záření. Řadu let v Číně studovali pránu z hlediska všech oblastí moderní fyziky – jako infrazáření, ultrafialové záření, elektromagnetické vlny, neutrony, elektronovou fyzikou a tak dále. Účastníci těchto pokusů však shodně udávají, že vlastnosti vnější prány se zdaleka vymykají všemu, co bylo zkoumáno. Naše současné vědecké metody a technologie ještě nedokáží postihnout některé fyzické aspekty prány. K jejich objevení může dojít až v budoucnosti. Bylo dokázáno, že experimenty měřící pránické záření mohly být prováděny ve vzdálenosti 2 000 km  od zdroje. To věda není schopna vysvětlit. Všeobecně se prána neřídí obvyklými vědeckými pravidly týkajícími se úměrnosti. Nejlépe se dá pravděpodobně přirovnat k laserovému paprsku, jenž urazí velkou vzdálenost, aniž by ztratil na intenzitě. Neexistují důkazy, že je prána gravitační nebo elektromagnetická síla, tudíž se na ni nevztahují vědecké zákony úměrnosti.“

( Poznámka: Všechny pokusy s pránickým zářením byly prováděny na práně vyzařované pránickými mistry – to znamená léčiteli nebo učiteli. Vysílání pránického záření spotřebovává mistrovu vitální energii a podléhá jeho fyzickému a mentálnímu stavu. Proto se výsledky pokusů prováděné za účasti různých mistrů nepatrně lišily. Navíc výsledky pokusů s vnější pránou lze často vědecky vysvětlit jen velmi obtížně. Objevují se při nich i fenomény, které jsou běžnému rozumu nepochopitelné. )

Otázka: Jaký další výzkum byl v Číně proveden?

Odpověď nám dává opět Eltrayan: „Další vědecky nevysvětlitelný paradox je schopnost hmotných objektů procházet překážkami. Velmi zjednodušeně to lze vysvětlit takto: předmět pohybující se pouze v jedné dimenzi se může posunovat jen po přímce dopředu či dozadu. Objeví-li se na přímce překážka, nedokáže ji zdolat. Předmět pohybující se ve dvou dimenzích však už má možnost překážku obejít. Tudíž ve dvoudimenzionálním prostoru bude předmět překážkou zastaven, zatímco ve třídimenzionálním prostoru překážku horem překoná a může pokračovat v pohybu. Lze tedy předpokládat, že předmět ze čtyřdimenzionálního prostoru bude schopen překonat zátaras v prostoru o třech dimenzích. Takže pro tablety v zapečetěné lahvičce by neměl být problém dostat se ven, nabudou-li vlastností čtyřdimenzionálního prostoru. To se stane v okamžiku, kdy se k nim dostane prána vyzařovaná pránickým mistrem obdařeným neobyčejnými schopnostmi. Jeden čínský vědec z Institute of Space Medical Engineering zachytil celý proces, jak se tablety dostávají z lahvičky, na vysokorychlostní kameře. Nalezl jeden rámeček filmu, kde je zachycena tableta z poloviny vyčnívající ze stěny láhve. Další tři rámečky ukazovaly, jak tableta postupně padá dolů.  Pozorovatelé si to vysvětlují tak, že v okamžiku, kdy tabletou projde pránické záření vyslané mistrem, tableta se změní ve virtuální hmotu. Tak může projít bez problému skrze láhev. Potom se opět vrátí do své původní podoby. Pochopitelně nenalezli žádné vysvětlení, proč tableta nabude vlastnosti čtyřdimenzionálního prostoru, neboli proč se promění ve virtuální hmotu ve chvíli, kdy přijme pránu.“

Otázka: Co o práně zjistily vědecké výzkumy?

Odpověď: Eltrayan tvrdí, že: „Podle výsledků mnohých vědeckých pokusů nemá prána žádnou určitou formu jako například  infračervené záření, gama paprsky nebo neutrony. Vykazuje pouze vlastnosti prány – což je prostupnost, zaměřenost na cíl a dvousměrnost. Pouze v okamžiku, kdy se dotkne a prostoupí testovaný předmět, získává určité vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou přesně takové, aby změnila daný objekt jistým, předem určeným způsobem. Například vnější prána se ve vztahu k testovanému předmětu může chovat jako ultrafialové záření, infračervené záření nebo neutrony. Vědci tuto vlastnost nazývají cílová adaptabilita vnější prány.“

 

Článek z knihy:

Jasmuheen – Využití prány – Prána je životodárná síla, která se nachází všude ve vesmíru. Čím více umožníme práně, aby proudila naším tělem, tím více zdraví a štěstí vneseme do svých životů. Tato publikace popisuje efektivní využití programu prány pro lidi na celé Zemi. Najdete v ní jednoduchý obecný postup pro práci s pránou s využitím různých technik a metod, a to především meditace, dýchání a afirmací. Celkově se zde velmi zajímavě píše o duchovním vývoji, zdraví a životním prostředí. Kniha je psána formou otázek a odpovědí.

OD 9.1.2012 v E-SHOPE EUGENIKA: + www.eugenika.cz

Dvoudílné dílo o tom, že lidé nepotřebují jíst. Zdá se vám to absurdní, anebo je to pro vás naopak ideál duchovního vývoje lidstva? Ať už je váš názor jakýkoliv, autorka shromáždila ohromné množství pozoruhodných argumentů, zajímavých, údajně vědecky podložených informací, a hlavně praktických doporučení a cvičení pro ty, kdo chtějí postupně přejít na “pránickou výživu”. Jedná se totiž o to, celkově začít fungovat na úplně jiné úrovni.

+

Druhá část neuvěřitelné publikace o tom, že lidé nepotřebují k životu jídlo. Zdá se vám to absurdní, směšné nebo šílené? Zkuste se nechat přesvědčit australskou autorkou a duchovní učitelkou zvanou Jasmuheen! Její systém stojí na vědeckých základech a obsahuje množství pozoruhodných údajů, doporučení, cvičení a meditací. Přitom ale zdaleka nejde jen o pouhé nekonzumování hmotné potravy – Jasmuheen zdůrazňuje celkovou změnu životního stylu včetně myšlení. Jde o to začít fungovat na úplně jiné úrovni, než na jaké běžně fungujeme. Je to úroveň, na níž se sjednocujeme se svou božskou podstatou.

Související články:

– Jasmuheen – Dalši výzkum prány, bigu a léčení

Jasmuheen – ROZVOJ, VZESTUP A OSVÍCENÍ

Jasmuheen – Radostný a skutečný vývoj

 Breatharián – člověk který žije nezávisle na jídle

Zdroj: http://www.2012rok.sk/wp/ine-dimenzie/2660-prana-veda-odpovedi-jasmuheen-programu-pranicka-strava

Vaše komentáře

Reklama